Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກເຫຍື້ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍມູນຄ່າ 251 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ພາບປະກອບ

ເຫຍື້ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີການສົ່ງອອກຫຼາຍໃນປີ 2019 ຜ່ານມາ ບັນລຸໄດ້ 251 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນອັບດັບທີ່ສີ່ ຮອງຈາກ ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ເຖິງ 1,066 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ສະຖິຕິແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ເຖິງຕຸລາ 2019) , ແຮ່ທອງ ປະມານ 550 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທອງແດງມູນຄ່າປະມານ 401 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນນີ້, ການສົ່ງອອກ ເຫຍື້ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ແມ່ນເປັນສິນຄ້າປະເພດໜຶ່ງທີ່ມີວັດຖຸດິບຫຼັກແມ່ນໄມ້ວິກ ເຊິ່ງລັດຖະບານ ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີການຜະລິດ ຫຼື ປູກໄມ້ວິກ ຢ່າງເປັນລະບົບ ໄປພ້ອມກັບວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນຫັນມາປູກໄມ້ວິກ ສະໜອງໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງງານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າວັດຖຸດິບ ທີ່ ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດ.

ພາບປະກອບ
ໃນການຜະລິດ ເຫຍື້ອໃມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ແມ່ນມາຈາກສອງແຫລ່ງວັດຖຸດິບຫລັກ ກໍ່ຄື: ສໍາລັບເຫຍື້ອໃມ້ ແມ່ນມີແຫລ່ງວັດຖຸດິບຫລັກໆມາຈາກຕົ້ນວິກ ສ່ວນເສດເຈ້ຍແມ່ນມາຈາກເຈ້ຍທີ່ນໍາໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ຍັງສາມາດນໍາມາຜະລິດຄືນໃໝ່ (Recycle) ທີ່ໄດ້ມາຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  
   ອີງຕາມສະຖິຕິສົ່ງອອກເຫຍື້ອໃມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ໃນປີ 2019 ເຫັນວ່າມີມູນຄ່າສູງພໍສົມຄວນ ປະມານ 251 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນ ສປປ ລາວ ສົ່ງສິນຄ້າດັ່ງກ່າວໄປຍັງ ສປ ຈີນ 250 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄທ 0,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຫວຽດນາມ. 0,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ພາບປະກອບ
   ເຖິ່ງແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ຈະມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກເຫຍື້ອໄມ້ ແລະ ເສດໄມ້ ຫຼາຍກໍ່ຕາມ ແຕ່ຍັງມີຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນນໍາເຂົ້າເຫຍື້ອໃມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ຈາກຕ່າງປະເທດລວມມູນຄ່າ 24 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊັ່ນ: ສປ ຈີນ, ສ ອາເມລິກາ, ສ ເກົາຫຼີ, ຮົງກົງ ແລະ ໄທ. ເຊິ່ງມູນຄ່ານໍາເຂົ້າສູງສຸດແມ່ນ ສປ ຈີນ ມີປະມານ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສ ອາເມລິກາ ມີມູນຄ່າປະມານ 9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສ ເກົາຫຼີ ມີມູນຄ່າປະມານ 77 ພັນໂດລາສະຫະລັດ, ຮົງກົງ ມີມູນຄ່າປະມານ 72 ພັນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໄທ ມີມູນຄ່າປະມານ 62 ພັນໂດລາສະຫະລັດ.
   ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີໂຮງງານທີ່ຜະລິດເຫຍື້ອໃມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ທຽບເທົ່າກັບ ໂຮງງານໃຫຍ່ທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ ອາເມລິດາໃຕ້ ກໍ່ຄືປະເທດ ບລາຊີນ ມີກໍາລັງການຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຈ້ຍຕ່າງໆ 1,2 ລ້ານໂຕນ ຕໍ່ປີ.
ພາບປະກອບ

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ:

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ພາບປະກອບ

ເຫຍື້ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີການສົ່ງອອກຫຼາຍໃນປີ 2019 ຜ່ານມາ ບັນລຸໄດ້ 251 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນອັບດັບທີ່ສີ່ ຮອງຈາກ ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ເຖິງ 1,066 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ສະຖິຕິແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ເຖິງຕຸລາ 2019) , ແຮ່ທອງ ປະມານ 550 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທອງແດງມູນຄ່າປະມານ 401 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນນີ້, ການສົ່ງອອກ ເຫຍື້ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ແມ່ນເປັນສິນຄ້າປະເພດໜຶ່ງທີ່ມີວັດຖຸດິບຫຼັກແມ່ນໄມ້ວິກ ເຊິ່ງລັດຖະບານ ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີການຜະລິດ ຫຼື ປູກໄມ້ວິກ ຢ່າງເປັນລະບົບ ໄປພ້ອມກັບວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນຫັນມາປູກໄມ້ວິກ ສະໜອງໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງງານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າວັດຖຸດິບ ທີ່ ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດ.

ພາບປະກອບ
ໃນການຜະລິດ ເຫຍື້ອໃມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ແມ່ນມາຈາກສອງແຫລ່ງວັດຖຸດິບຫລັກ ກໍ່ຄື: ສໍາລັບເຫຍື້ອໃມ້ ແມ່ນມີແຫລ່ງວັດຖຸດິບຫລັກໆມາຈາກຕົ້ນວິກ ສ່ວນເສດເຈ້ຍແມ່ນມາຈາກເຈ້ຍທີ່ນໍາໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ຍັງສາມາດນໍາມາຜະລິດຄືນໃໝ່ (Recycle) ທີ່ໄດ້ມາຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  
   ອີງຕາມສະຖິຕິສົ່ງອອກເຫຍື້ອໃມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ໃນປີ 2019 ເຫັນວ່າມີມູນຄ່າສູງພໍສົມຄວນ ປະມານ 251 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນ ສປປ ລາວ ສົ່ງສິນຄ້າດັ່ງກ່າວໄປຍັງ ສປ ຈີນ 250 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄທ 0,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຫວຽດນາມ. 0,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ພາບປະກອບ
   ເຖິ່ງແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ຈະມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກເຫຍື້ອໄມ້ ແລະ ເສດໄມ້ ຫຼາຍກໍ່ຕາມ ແຕ່ຍັງມີຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນນໍາເຂົ້າເຫຍື້ອໃມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ຈາກຕ່າງປະເທດລວມມູນຄ່າ 24 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊັ່ນ: ສປ ຈີນ, ສ ອາເມລິກາ, ສ ເກົາຫຼີ, ຮົງກົງ ແລະ ໄທ. ເຊິ່ງມູນຄ່ານໍາເຂົ້າສູງສຸດແມ່ນ ສປ ຈີນ ມີປະມານ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສ ອາເມລິກາ ມີມູນຄ່າປະມານ 9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສ ເກົາຫຼີ ມີມູນຄ່າປະມານ 77 ພັນໂດລາສະຫະລັດ, ຮົງກົງ ມີມູນຄ່າປະມານ 72 ພັນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໄທ ມີມູນຄ່າປະມານ 62 ພັນໂດລາສະຫະລັດ.
   ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີໂຮງງານທີ່ຜະລິດເຫຍື້ອໃມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ທຽບເທົ່າກັບ ໂຮງງານໃຫຍ່ທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ ອາເມລິດາໃຕ້ ກໍ່ຄືປະເທດ ບລາຊີນ ມີກໍາລັງການຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຈ້ຍຕ່າງໆ 1,2 ລ້ານໂຕນ ຕໍ່ປີ.
ພາບປະກອບ

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ:

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.