Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ຫຼາຍພາກສ່ວນຫາລືການຝຶກວິຊາຊີບກ້າວສູ່ການມີວຽກເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ອົງການສະວິດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມື ຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແລະ ອົງການເຊີວິດຄອນແທັກ ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມ ວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼື ກັບເຂົ້າສູ່ລະບົບການສຶກສາ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມຄລາວພຣາຊາ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ ຫົວຫນ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ຄອນສີ ມະຫາວົງ ຮອງຫົວຫນ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ, ພ້ອມດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຄູ່ຮ່ວມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກ ສ່ວນການສຶກສາ, ແຮງງານ, ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ, ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ໃນແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຈຸດປະສົງການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເພື່ອເປັນການສ້າງແຜນວຽກ, ວາງໜ້າທີ່ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆ ທີ່ຈະໄດ້ກໍານົດໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ໃນໄລຍະ 4 ປີຂ້າງໜ້າ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼື ກັບເຂົ້າສູ່ລະບົບການສຶກສາ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງສະພາບລວມ, ອົງປະກອບ, ຂອບເຂດໜ້າວຽກ, ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງ ການ ກໍຄືຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການ, ການນໍາສະເຫນີແຜນວຽກສໍາລັບປີ 2020, ການປະສານງານ ແລະ ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ນອກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮ່ວມກັນເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ເພື່ອປຶກສາຫາ ລື ກ່ຽວກັບ ວິທີການຄັດເລືອກກຸ່ມເປົ້າຫມາຍສໍາລັບເຂົ້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການຄັດເລືອກຄູຝຶກ ແລະ ສະຖານທີ່ ຝຶກງານໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດການຄ້າ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ອົງການສະວິດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມື ຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແລະ ອົງການເຊີວິດຄອນແທັກ ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມ ວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼື ກັບເຂົ້າສູ່ລະບົບການສຶກສາ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມຄລາວພຣາຊາ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ ຫົວຫນ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ຄອນສີ ມະຫາວົງ ຮອງຫົວຫນ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ, ພ້ອມດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຄູ່ຮ່ວມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກ ສ່ວນການສຶກສາ, ແຮງງານ, ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ, ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ໃນແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຈຸດປະສົງການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເພື່ອເປັນການສ້າງແຜນວຽກ, ວາງໜ້າທີ່ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆ ທີ່ຈະໄດ້ກໍານົດໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ໃນໄລຍະ 4 ປີຂ້າງໜ້າ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼື ກັບເຂົ້າສູ່ລະບົບການສຶກສາ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງສະພາບລວມ, ອົງປະກອບ, ຂອບເຂດໜ້າວຽກ, ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງ ການ ກໍຄືຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການ, ການນໍາສະເຫນີແຜນວຽກສໍາລັບປີ 2020, ການປະສານງານ ແລະ ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ນອກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮ່ວມກັນເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ເພື່ອປຶກສາຫາ ລື ກ່ຽວກັບ ວິທີການຄັດເລືອກກຸ່ມເປົ້າຫມາຍສໍາລັບເຂົ້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການຄັດເລືອກຄູຝຶກ ແລະ ສະຖານທີ່ ຝຶກງານໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດການຄ້າ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.