Friday, June 14, 2024
Lenovo

ແຈ້ງການ! ນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ

ພາບປະກອບ

ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການ ການນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແນໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໃຫ້ລວມສູນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນເອກະສານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ພ້ອມນັ້ນທັງເປັນດານຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານລັດ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.

ໃນແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0013/ຫກງ ລົງວັນທີ 3 ມັງກອນ 2020 ລະບຸວ່າ:

ພາບປະກອບ

1. ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ທະນາຄານທຸລະກິດ ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ອອກເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະໃຫ້ຜູ້ມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະ ບົບທະນາຄານໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

2. ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ທະນາຄານທຸລະກິດ ເລີ່ມເລີ່ມນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ພາບປະກອບ

3. ມອບໃຫ້ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ບັນດາກົມລາຍຮັບ ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການສະບັບນີ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

4. ມອບໃຫ້ພະແນກການເງິນແຂວງ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງ-ນະ ຄອນຫຼວງ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາເມືອງ-ນະຄອນ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການສະບັບນີໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

5. ເນື່ອງໃນຂອງນິຕິກໍາໃດ ທີ່ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ຂັດກັບເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ແມ່ນຖືກຍົກເລີກ.

ດັ່ງແຈ້ງການລຸ່ມນີ້:

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວຽງຈັນໃໝ່

ພາບປະກອບ

ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການ ການນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແນໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໃຫ້ລວມສູນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນເອກະສານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ພ້ອມນັ້ນທັງເປັນດານຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານລັດ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.

ໃນແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0013/ຫກງ ລົງວັນທີ 3 ມັງກອນ 2020 ລະບຸວ່າ:

ພາບປະກອບ

1. ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ທະນາຄານທຸລະກິດ ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ອອກເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະໃຫ້ຜູ້ມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະ ບົບທະນາຄານໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

2. ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ທະນາຄານທຸລະກິດ ເລີ່ມເລີ່ມນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ພາບປະກອບ

3. ມອບໃຫ້ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ບັນດາກົມລາຍຮັບ ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການສະບັບນີ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

4. ມອບໃຫ້ພະແນກການເງິນແຂວງ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງ-ນະ ຄອນຫຼວງ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາເມືອງ-ນະຄອນ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການສະບັບນີໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

5. ເນື່ອງໃນຂອງນິຕິກໍາໃດ ທີ່ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ຂັດກັບເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ແມ່ນຖືກຍົກເລີກ.

ດັ່ງແຈ້ງການລຸ່ມນີ້:

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວຽງຈັນໃໝ່

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.