Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ບາງປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຍັງບໍ່ລົງລາຄາຕາມການແຈ້ງການ!

ຖິງແມ່ນວ່າ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ປັບລົງລາຄາ ຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທຸກປະເພດໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 7 ມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ, ແຕ່ສັງເກດເຫັນວ່າ ຮອດປະຈຸບັນນີ້ ຍັງປະກົດມີບາງປ້ຳຂາຍຍ່ອຍບໍ່ລົງລາຄາຕາມການແຈ້ງການໂດຍສະເພາະແມ່ນປ້ຳທີ່ຢູ່ຮ່າງໄກຈາກເທດສະບານແຂວງ ຫຼື ປ້ຳທີ່ຢູ່ເຂດຮ່າງໄກສອກຫລີກ.

ທ່ານ ເພັດ ແສງສຸວັນ ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ທີມຂ່າວວຽງຈັນທາຍ ໃນບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ມີຫຼາຍປ້ຳຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ເຂດ ເມືອງ ນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ບໍ່ທັນໄດ້ປັບລາຄາລົງຕາມການແຈ້ງການ ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ເອົາລົດໄປໃສ່ນ້ຳມັນກາຊວນຢູ່ປ້ຳເຂດເມືອງດັ່ງກ່າວ ຍັງລາຄາ 9.140 ກວ່າກີບ/ລິດ ແທນທີ່ຈະຫຼຸດລົງມາ ເຫຼືອພຽງ 7.900 ກີບ/ລິດ ຫຼື ປະມານ 8.000 ກວ່າກີບເທົ່ານັ້ນ.

ທ່ານ ເພັດ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນນາມປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຕ້ອງຊື້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເປັນປະຈຳ ຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງຕິດຕາມ ຫຼື ລົງກວດກາລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ເຂດເມືອງນອງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ. ນອກນັ້ນເພິ່ນຍັງເຊື່ອວ່າ ຍັງມີຫຼາຍປ້ຳໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ລົງລາຄາຕາມການແຈ້ງການ ໂດຍສະເພາະປ້ຳທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ ຫຼື ຢູ່ຊົນນະບົດ ເພາະວ່າບໍ່ມີພະນັກງານໄປກວດສອບມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງ.

ທ່ານ ໂພສີສ້ອຍ ກູທິລາດ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ນັກຂ່າວວຽງຈັນທາຍ ໃນວັນທີ 19 ມີນາ 2020 ວ່າ :

ແມ່ນແທ້ມີປໍ້າໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຍອມລົງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕາມການແຈ້ງການ,  ພະນັກງານພະແນກພວກເຮົາໄດ້ລົງກວດສອບມື້ເຊົ້ານີ້ ໄດ້ມີການຕັກເຕືອນ ແລະ ໄດ້ປັບລົງແລ້ວ.

ຕາມການແຈ້ງການ ແອັດຊັງພິເສດປັບລົງ 190 ກີບ/ລິດ, ຈາກ 9.910 ກີບ/ລິດ ລົງມາເຫຼືອ 9.720 ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບລົງ 190 ກີບ/ລິດ, ຈາກ 9.080 ກີບ/ລິດ ລົງມາເຫຼືອ 8.890 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນປັບລົງ 260 ກີບ/ລິດ, ຈາກ 8.160 ກີບ/ລິດ ລົງມາເຫຼືອ 7.900 ກີບ/ລິດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວຽງຈັນທາຍ

ຖິງແມ່ນວ່າ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ປັບລົງລາຄາ ຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທຸກປະເພດໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 7 ມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ, ແຕ່ສັງເກດເຫັນວ່າ ຮອດປະຈຸບັນນີ້ ຍັງປະກົດມີບາງປ້ຳຂາຍຍ່ອຍບໍ່ລົງລາຄາຕາມການແຈ້ງການໂດຍສະເພາະແມ່ນປ້ຳທີ່ຢູ່ຮ່າງໄກຈາກເທດສະບານແຂວງ ຫຼື ປ້ຳທີ່ຢູ່ເຂດຮ່າງໄກສອກຫລີກ.

ທ່ານ ເພັດ ແສງສຸວັນ ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ທີມຂ່າວວຽງຈັນທາຍ ໃນບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ມີຫຼາຍປ້ຳຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ເຂດ ເມືອງ ນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ບໍ່ທັນໄດ້ປັບລາຄາລົງຕາມການແຈ້ງການ ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ເອົາລົດໄປໃສ່ນ້ຳມັນກາຊວນຢູ່ປ້ຳເຂດເມືອງດັ່ງກ່າວ ຍັງລາຄາ 9.140 ກວ່າກີບ/ລິດ ແທນທີ່ຈະຫຼຸດລົງມາ ເຫຼືອພຽງ 7.900 ກີບ/ລິດ ຫຼື ປະມານ 8.000 ກວ່າກີບເທົ່ານັ້ນ.

ທ່ານ ເພັດ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນນາມປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຕ້ອງຊື້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເປັນປະຈຳ ຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງຕິດຕາມ ຫຼື ລົງກວດກາລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ເຂດເມືອງນອງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ. ນອກນັ້ນເພິ່ນຍັງເຊື່ອວ່າ ຍັງມີຫຼາຍປ້ຳໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ລົງລາຄາຕາມການແຈ້ງການ ໂດຍສະເພາະປ້ຳທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ ຫຼື ຢູ່ຊົນນະບົດ ເພາະວ່າບໍ່ມີພະນັກງານໄປກວດສອບມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງ.

ທ່ານ ໂພສີສ້ອຍ ກູທິລາດ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ນັກຂ່າວວຽງຈັນທາຍ ໃນວັນທີ 19 ມີນາ 2020 ວ່າ :

ແມ່ນແທ້ມີປໍ້າໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຍອມລົງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕາມການແຈ້ງການ,  ພະນັກງານພະແນກພວກເຮົາໄດ້ລົງກວດສອບມື້ເຊົ້ານີ້ ໄດ້ມີການຕັກເຕືອນ ແລະ ໄດ້ປັບລົງແລ້ວ.

ຕາມການແຈ້ງການ ແອັດຊັງພິເສດປັບລົງ 190 ກີບ/ລິດ, ຈາກ 9.910 ກີບ/ລິດ ລົງມາເຫຼືອ 9.720 ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບລົງ 190 ກີບ/ລິດ, ຈາກ 9.080 ກີບ/ລິດ ລົງມາເຫຼືອ 8.890 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນປັບລົງ 260 ກີບ/ລິດ, ຈາກ 8.160 ກີບ/ລິດ ລົງມາເຫຼືອ 7.900 ກີບ/ລິດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວຽງຈັນທາຍ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.