Friday, April 19, 2024
Lenovo

ແຈ້ງການ! ມອບອາກອນດ້ວຍຕົນເອງ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ

? ດ່ວນ ! ກົມຊ່ວຍສາອາກອນ,​ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງການບໍລິການແຈ້ງມອບອາກອນຜ່ານລະບົບ online ດ້ວຍຕົນເອງໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການແອອັດ ແລະ ປ້ອງກັນການລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດ Covid19 ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ຈຸດໃດ ແຂວງໃດ ທີ່ສາມາດຈ່າຍຜ່ານ ອອນລາຍໄດ້ ໄປກວດເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ !!!

ແຈ້ງການ ເຖິງ : ທ່ານຜູ້ອໍານວຍການ ວິສາຫະກິດ ສ່ວນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເປັນນັກລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ເລື່ອງ: ການບໍລິການການແຈ້ງມອບອາກອນດ້ວຍຕົນເອງ ຜ່ານລະບົບ online

ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :

1. ການແຈ້ງອາກອນສາມາດແຈ້ງອງກອນ ໂດຍບໍ່ຜ່ານປ່ອງບໍລິການຂອງສ່ວຍສາອາກອນດ້ວຍ 2 ວິທີຄື:

+ ກໍລະນີ ໄດ້ສະຫມັກນໍາໃຊ້ການແຈ້ງດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວ ໂດຍແຈ້ງຜ່ານ: taxservice.mof.gov.la ໄດ້ເລີຍ

– ກໍລະນີ ຍັງບໍ່ໄດ້ສະຫມັກຂໍນໍາໃຊ້ການແຈ້ງດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ມີຈຸດປະສົງຢາກແຈ້ງອາກອນ ສາມາດຕິດຕໍ່ພະ ນັກງານປະຈໍາຢູ່ຈຸດບໍລິການ ບ່ອນທີ່ວິສາຫະກິດຂື້ນກັບ ຜ່ານເບີໂທ ແລະ whatapp ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເບີໂທ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ 020 28881298, 020 55814144 1, 020 28034084

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍານະຄອນຫລວງ 020 77777434, 020 22108687,020 55699011, 020 22224330

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງຜົ້ງສາລີ 020 28761112, 020 28755566, 020 95643432

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງບໍ່ແກ້ວ 020 51 56 1282, 020 56188888, 020 56432788

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງຫລວງນ້ໍາທາ 020 55505619, 020 50710229,

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງອຸດົມໄຊ 020 59965666, 020 28733393, 020 54555700

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງຫົວພັນ 020 23456772, 020 22347224, 28898869

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງແຂວງຊຽງຂວາງ 020 55772073, 020 98005656

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງໄຊຍະບູລີ 020 58585657, 020 55978833, 020 55924376

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງຫລວງພະບາງ 020 28655535, 020 55377359, 020 55379393

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງໄຊສົມບູນ 020 22224311, 020 97775552

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງວຽງຈັນ 020 52222209, 020 22122228, 020 55723280

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 020 55553393, 020 52359998, 020 97883456

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງຄໍາມ່ວນ020 294400264, 020 28423666, 020 99851839

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 020 59954222, 020 28035808, 020 54531555

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງສາລະວັນ 020 56167 1444, 020 93870951, 020 22649990

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງເຊກອງ 020 99982771, 020 99993435, 020 22299866

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງອັດຕະປື 020 99732555, 020 22293339, 020 23454999

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງຈໍາປາສັກ 020 56359364, 020 55256999, 020 58345688

ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

• ວິສາຫະກິດ ສ່ວນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ໃຫ້ປະສານຫາພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ແລະສົ່ງເອກະສານການແຈ້ງອາກອນຜ່ານ Messenger, whatapp ຫລື E-mail ໃຫ້ພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ພ້ອມລາຍລະອຽດ ເປັນຟາຍເອກະສານ (ໃຫ້ປະຕິບັດ ຄືກັນກັບມາບົ່ນຢູ່ປ່ອງບໍລິການສ່ວຍສາອາກອນ); ພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ຈະກວດເອກະສານ ແລະອອກໃບແຈ້ງທີ່ມີບາໂດດ ແລ້ວສົ່ງກັບຄືນໃຫ້ວິສາຫະກິດ ເພື່ອໄປຊໍາລະອາກອນຜ່ານທະນາຄານ ແລະຊ່ອງທາງການຊໍາລະທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນຂໍ້ທີ 2 ຂອງແຈ້ງການ

2. ການຊໍາລະອາກອນ ໃນປະຈຸບັນສາມາດຊໍາລະຜ່ານ 5 ທະນາຄານ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 020 22221119 , 020 23779996

+ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ 020 55907997, 020 23232373

+ ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ 020 22020877, 020 58879966

+ ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ 020 55651915, 020 22220579

+ ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ 020 99732992, 020 59338989, 020 78808788

ຊ່ອງທາງຊໍາລະຕ່າງໆ ຂອງທະນາຄານ:

+ Mobile Banking

+ Internet Banking

+ ATM

+ SMS

+ ຜ່ານປ່ອງບໍລິການທະນາຄານ

3. ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ, ເມືອງ ແລະນະຄອນ ແລະບັນດາທະນາຄານ ກະກຽມມາດຕະການ ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຫລຸດຄວາມສ່ຽງໃນການແອອັດ ແລະປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ COVID-19 ຕາມມາດຕະຖານ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ COVID-19 ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ


? ດ່ວນ ! ກົມຊ່ວຍສາອາກອນ,​ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງການບໍລິການແຈ້ງມອບອາກອນຜ່ານລະບົບ online ດ້ວຍຕົນເອງໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການແອອັດ ແລະ ປ້ອງກັນການລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດ Covid19 ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ຈຸດໃດ ແຂວງໃດ ທີ່ສາມາດຈ່າຍຜ່ານ ອອນລາຍໄດ້ ໄປກວດເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ !!!

ແຈ້ງການ ເຖິງ : ທ່ານຜູ້ອໍານວຍການ ວິສາຫະກິດ ສ່ວນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເປັນນັກລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ເລື່ອງ: ການບໍລິການການແຈ້ງມອບອາກອນດ້ວຍຕົນເອງ ຜ່ານລະບົບ online

ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :

1. ການແຈ້ງອາກອນສາມາດແຈ້ງອງກອນ ໂດຍບໍ່ຜ່ານປ່ອງບໍລິການຂອງສ່ວຍສາອາກອນດ້ວຍ 2 ວິທີຄື:

+ ກໍລະນີ ໄດ້ສະຫມັກນໍາໃຊ້ການແຈ້ງດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວ ໂດຍແຈ້ງຜ່ານ: taxservice.mof.gov.la ໄດ້ເລີຍ

– ກໍລະນີ ຍັງບໍ່ໄດ້ສະຫມັກຂໍນໍາໃຊ້ການແຈ້ງດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ມີຈຸດປະສົງຢາກແຈ້ງອາກອນ ສາມາດຕິດຕໍ່ພະ ນັກງານປະຈໍາຢູ່ຈຸດບໍລິການ ບ່ອນທີ່ວິສາຫະກິດຂື້ນກັບ ຜ່ານເບີໂທ ແລະ whatapp ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເບີໂທ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ 020 28881298, 020 55814144 1, 020 28034084

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍານະຄອນຫລວງ 020 77777434, 020 22108687,020 55699011, 020 22224330

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງຜົ້ງສາລີ 020 28761112, 020 28755566, 020 95643432

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງບໍ່ແກ້ວ 020 51 56 1282, 020 56188888, 020 56432788

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງຫລວງນ້ໍາທາ 020 55505619, 020 50710229,

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງອຸດົມໄຊ 020 59965666, 020 28733393, 020 54555700

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງຫົວພັນ 020 23456772, 020 22347224, 28898869

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງແຂວງຊຽງຂວາງ 020 55772073, 020 98005656

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງໄຊຍະບູລີ 020 58585657, 020 55978833, 020 55924376

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງຫລວງພະບາງ 020 28655535, 020 55377359, 020 55379393

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງໄຊສົມບູນ 020 22224311, 020 97775552

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງວຽງຈັນ 020 52222209, 020 22122228, 020 55723280

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 020 55553393, 020 52359998, 020 97883456

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງຄໍາມ່ວນ020 294400264, 020 28423666, 020 99851839

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 020 59954222, 020 28035808, 020 54531555

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງສາລະວັນ 020 56167 1444, 020 93870951, 020 22649990

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງເຊກອງ 020 99982771, 020 99993435, 020 22299866

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງອັດຕະປື 020 99732555, 020 22293339, 020 23454999

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງຈໍາປາສັກ 020 56359364, 020 55256999, 020 58345688

ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

• ວິສາຫະກິດ ສ່ວນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ໃຫ້ປະສານຫາພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ແລະສົ່ງເອກະສານການແຈ້ງອາກອນຜ່ານ Messenger, whatapp ຫລື E-mail ໃຫ້ພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ພ້ອມລາຍລະອຽດ ເປັນຟາຍເອກະສານ (ໃຫ້ປະຕິບັດ ຄືກັນກັບມາບົ່ນຢູ່ປ່ອງບໍລິການສ່ວຍສາອາກອນ); ພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ຈະກວດເອກະສານ ແລະອອກໃບແຈ້ງທີ່ມີບາໂດດ ແລ້ວສົ່ງກັບຄືນໃຫ້ວິສາຫະກິດ ເພື່ອໄປຊໍາລະອາກອນຜ່ານທະນາຄານ ແລະຊ່ອງທາງການຊໍາລະທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນຂໍ້ທີ 2 ຂອງແຈ້ງການ

2. ການຊໍາລະອາກອນ ໃນປະຈຸບັນສາມາດຊໍາລະຜ່ານ 5 ທະນາຄານ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 020 22221119 , 020 23779996

+ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ 020 55907997, 020 23232373

+ ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ 020 22020877, 020 58879966

+ ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ 020 55651915, 020 22220579

+ ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ 020 99732992, 020 59338989, 020 78808788

ຊ່ອງທາງຊໍາລະຕ່າງໆ ຂອງທະນາຄານ:

+ Mobile Banking

+ Internet Banking

+ ATM

+ SMS

+ ຜ່ານປ່ອງບໍລິການທະນາຄານ

3. ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ, ເມືອງ ແລະນະຄອນ ແລະບັນດາທະນາຄານ ກະກຽມມາດຕະການ ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຫລຸດຄວາມສ່ຽງໃນການແອອັດ ແລະປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ COVID-19 ຕາມມາດຕະຖານ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ COVID-19 ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ


InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.