Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ດ່ວນ! ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຈ້ງການກໍານົດລາຄາສິນຄ້າ ຫ້າມເກີນລາຄາເດັດຂາດ !!!

ດ່ວນ !!! ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການກໍານົດລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະຊີ້ນໝູ ຫ້າມເກີນ 40 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ເດັດຂາດ !!!

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລື່ອງ ແຈ້ງລາຄາ ໃນໄລຍະມີສະພາບການແຜ່ລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ໂຄວິດ-19 ສະບັບເລກທີ 0653/ອຄ.ນວ.ຄພນ, ລົງວັນທີ 3 ເມສາ 2020 ໂດຍໄດ້ກໍານົດລາຄາສິນຄ້າແຕ່ລະປະເພດໄວ້ດັ່ງນີ້:

ພາບປະກອບຂ່າວ

1,1 ລາຄາຈໍາຫນ່າຍຍ່ອຍເຂົ້າສານຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ:

• ເຂົ້າສານຫນຽວ ປະເພດ 1 ລາຄາສູງສູດລາຄາ: 9.000 ກີບ/ກິໂລ

• ເຂົ້າສານຫນຽວ ປະເພດ 2 ລາຄາສູງສູດລາຄາ: 7.750 ກີບ/ກິໂລ

• ເຂົ້າສານຈ້າວ ປະເພດ 1 ລາຄາສູງສູດລາຄາ: 10.000 ກີບ/ກິໂລ

• ເຂົ້າສານຈ້າວ ປະເພດ 2 ລາຄາສູງສຸດ ລາຄາ: 8.500 ກີບ/ກິໂລ

1,2 ລາຄາຈໍາຫນ່າບຊິ້ນງົວ,ຊີ້ນຄວາຍ ຂອງລູກຂຽງຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ:

– ຊີ້ນງົວ, ຊີ້ນຄວາຍ ປະເພດ 1 ລາຄາສູງສູດລາຄາ: 80.000 ກີບ/ກິໂລ

• ຊີ້ນງົວ, ຊີ້ນຄວາຍ ປະເພດ 2 ລາຄາສູງສູດ ລາຄາ: 65.000 ກີບ/ກິໂລ

1,3 ລາຄາຈໍາຫນ່າຍຊີ້ນຫມູ :

– ຫມູຍືນຫມ້າຟາມ ລາຄາສູງສູດລາຄາ: 23.500 ກີບ/ກິໂລ

• ຊີ້ນຫມູປະເພດ 1 ລາຄາສູງສູດລາຄາ: 40.000 ກີບ/ກິໂລ

– ຊີ້ນຫມູປະເພດ 2 ລາຄາສູງສູດ ລາຄາ: 36.000 ກີບ/ກິໂລ

1.4 ລາຄາຈໍາຫນ່າຍປານິນກະຊັ່ງ ແລະ ປາດູກພັນ

– ປານິນກະຊັງຢູ່ຫນ້າກະຊັງ ລາຄາສູງສູດ ລາຄາ: 16.500 ກີບ/ກິໂລ

– ປານິນກະຊັງຈໍາຫນ່າຍຍ່ອຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ລາຄາສູງສຸດ ລາຄາ: 20,000 ກີບ/ກິໂລ

– ປາດູກພັນຈໍານໍາບບ່ອuຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ລາຄາສູງສຸດ ລາຄາ: 19.000 ກີບ/ກິໂລ

1.5 ລາຄາຈໍາຫນ່າບຍ່ອຍໄກ່ປອກ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ

• ໄກ່ລາດປອກ ລາຄາສູງສຸດ ລາຄາ: 50.000 ກີບ/ກິໂລ

• ໄກ່ພັນປອກ ລາຄາສູງສູດ ລາຄາ: 25.000 ກີບກິໂລ

1.6 ລາຄາຈໍາຫນ່າຍໄຂ່ໄກ່ພັນ

– ໄຂ່ໄກ່ ເບີ1 ລາຄາ: 34,000 ກີບ/ແຕະ

– ໄຂ່ໄກ່ເບີ 2 ລາຄາ: 32.000 ກີບ/ແຕະ

– ໄຂ່ໄກ່ເບີ 3 ລາຄາ: 30.000 ກີບ/ແຕະ

– ໄຂ່ໄກ່ ເບີ 4 ລາຄາ: 28,000 ກີບ/ແຕະ

– ໄຂ່ໄກ່ ເບີ 5 ລາຄາ: 26.000 ກີບ/ແຕະ

* ໄຂ່ໄກ່ ເບີ 6 ລາຄາ: 24.000 ກິບ/ແຕະ

1.7 ລາຄາຈໍາຫນ່າຍຍ່ອຍ ຫມີ່ສໍາເລັດຮູບ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ

• ຫມີ່ໄວໄວ ລາຄາ: 50,000 ກີບ/ແກັດ ຫຼື ຂາຍຍ່ອຍ 2,000 ກີບ/ຫໍ່

• ໝີ່ມາມາ, ຍຳຍຳ ລາຄາ: 50.000 ກີບ ແກັດ ຫຼື ຂາຍຍ່ອບ 2.000 ກີບ/ຫໍ່

1.8 ລາຄານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ

– ແອັດຊັງພິເສດ.ລາຄາ: 8,620 ກີບ/ລິດ.

– ແອັດຊັງທໍາມະດາ ລາຄາ: 8,080 ກັບ/ລິດ

– ກາຊວນ ລາຄາ: 7.440 ກີບ/ລິດ.


ດ່ວນ !!! ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການກໍານົດລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະຊີ້ນໝູ ຫ້າມເກີນ 40 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ເດັດຂາດ !!!

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລື່ອງ ແຈ້ງລາຄາ ໃນໄລຍະມີສະພາບການແຜ່ລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ໂຄວິດ-19 ສະບັບເລກທີ 0653/ອຄ.ນວ.ຄພນ, ລົງວັນທີ 3 ເມສາ 2020 ໂດຍໄດ້ກໍານົດລາຄາສິນຄ້າແຕ່ລະປະເພດໄວ້ດັ່ງນີ້:

ພາບປະກອບຂ່າວ

1,1 ລາຄາຈໍາຫນ່າຍຍ່ອຍເຂົ້າສານຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ:

• ເຂົ້າສານຫນຽວ ປະເພດ 1 ລາຄາສູງສູດລາຄາ: 9.000 ກີບ/ກິໂລ

• ເຂົ້າສານຫນຽວ ປະເພດ 2 ລາຄາສູງສູດລາຄາ: 7.750 ກີບ/ກິໂລ

• ເຂົ້າສານຈ້າວ ປະເພດ 1 ລາຄາສູງສູດລາຄາ: 10.000 ກີບ/ກິໂລ

• ເຂົ້າສານຈ້າວ ປະເພດ 2 ລາຄາສູງສຸດ ລາຄາ: 8.500 ກີບ/ກິໂລ

1,2 ລາຄາຈໍາຫນ່າບຊິ້ນງົວ,ຊີ້ນຄວາຍ ຂອງລູກຂຽງຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ:

– ຊີ້ນງົວ, ຊີ້ນຄວາຍ ປະເພດ 1 ລາຄາສູງສູດລາຄາ: 80.000 ກີບ/ກິໂລ

• ຊີ້ນງົວ, ຊີ້ນຄວາຍ ປະເພດ 2 ລາຄາສູງສູດ ລາຄາ: 65.000 ກີບ/ກິໂລ

1,3 ລາຄາຈໍາຫນ່າຍຊີ້ນຫມູ :

– ຫມູຍືນຫມ້າຟາມ ລາຄາສູງສູດລາຄາ: 23.500 ກີບ/ກິໂລ

• ຊີ້ນຫມູປະເພດ 1 ລາຄາສູງສູດລາຄາ: 40.000 ກີບ/ກິໂລ

– ຊີ້ນຫມູປະເພດ 2 ລາຄາສູງສູດ ລາຄາ: 36.000 ກີບ/ກິໂລ

1.4 ລາຄາຈໍາຫນ່າຍປານິນກະຊັ່ງ ແລະ ປາດູກພັນ

– ປານິນກະຊັງຢູ່ຫນ້າກະຊັງ ລາຄາສູງສູດ ລາຄາ: 16.500 ກີບ/ກິໂລ

– ປານິນກະຊັງຈໍາຫນ່າຍຍ່ອຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ລາຄາສູງສຸດ ລາຄາ: 20,000 ກີບ/ກິໂລ

– ປາດູກພັນຈໍານໍາບບ່ອuຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ລາຄາສູງສຸດ ລາຄາ: 19.000 ກີບ/ກິໂລ

1.5 ລາຄາຈໍາຫນ່າບຍ່ອຍໄກ່ປອກ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ

• ໄກ່ລາດປອກ ລາຄາສູງສຸດ ລາຄາ: 50.000 ກີບ/ກິໂລ

• ໄກ່ພັນປອກ ລາຄາສູງສູດ ລາຄາ: 25.000 ກີບກິໂລ

1.6 ລາຄາຈໍາຫນ່າຍໄຂ່ໄກ່ພັນ

– ໄຂ່ໄກ່ ເບີ1 ລາຄາ: 34,000 ກີບ/ແຕະ

– ໄຂ່ໄກ່ເບີ 2 ລາຄາ: 32.000 ກີບ/ແຕະ

– ໄຂ່ໄກ່ເບີ 3 ລາຄາ: 30.000 ກີບ/ແຕະ

– ໄຂ່ໄກ່ ເບີ 4 ລາຄາ: 28,000 ກີບ/ແຕະ

– ໄຂ່ໄກ່ ເບີ 5 ລາຄາ: 26.000 ກີບ/ແຕະ

* ໄຂ່ໄກ່ ເບີ 6 ລາຄາ: 24.000 ກິບ/ແຕະ

1.7 ລາຄາຈໍາຫນ່າຍຍ່ອຍ ຫມີ່ສໍາເລັດຮູບ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ

• ຫມີ່ໄວໄວ ລາຄາ: 50,000 ກີບ/ແກັດ ຫຼື ຂາຍຍ່ອຍ 2,000 ກີບ/ຫໍ່

• ໝີ່ມາມາ, ຍຳຍຳ ລາຄາ: 50.000 ກີບ ແກັດ ຫຼື ຂາຍຍ່ອບ 2.000 ກີບ/ຫໍ່

1.8 ລາຄານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ

– ແອັດຊັງພິເສດ.ລາຄາ: 8,620 ກີບ/ລິດ.

– ແອັດຊັງທໍາມະດາ ລາຄາ: 8,080 ກັບ/ລິດ

– ກາຊວນ ລາຄາ: 7.440 ກີບ/ລິດ.


InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.