Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

4 ຂໍ້ຂອງແຈ້ງການ! ກັກຕົວຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ

ຍ້ອນຄວາມສ່ຽງໃນການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈື່ງອອກແຈ້ງການເລກທີ 507/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2020.

ເລື່ອງການກະກຽມສູນກັກກັນຕົວຜູ້ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຈາກຕ່າງປະເທດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ.ແຈ້ງການມີທັງໝົດ 4 ຂໍ້ຄື:

1. ໃຫ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງຮີບຮ້ອນກະກຽມສະຖານທີ່ກັກກັນຕົວຜູ້ທີ່ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງສະຖານທີ່ກັກກັນຕົວທີ່ຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ.

ສໍາລັບງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍໃນການກະກຽມສະຖານທີ່ ແລະ ຮັບຮອງຜູ້ທີ່ຖືກກັກກັນ (ກິນ, ຢູ່, ພັກ-ເຊົາ ) ແມ່ນໃຫ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

2. ສຳລັບສະຖານທີ່ກັກກັນຕົວຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນບ່ອນທີ່ຮັບເອົາຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອກວດຫາເຊື້ອພະຍາດກ່ອນ.

ຖ້າຜົນບວກ (ມີເຊື້ອພະຍາດ) ໃຫ້ສົ່ງເຂົ້າໂຮງໝໍ ເພື່ອຮັບການປີ່ນປົວ. ຖ້າຜົນກວດເປັນລົບ (ບໍ່ມີເຊື້ອພະຍາດ) ໃຫ້ສືບຕໍ່ກັກກັນຕົວ ແລະ ຕິດຕາມອາການຈົນຄົບ 14 ວັນ.

ສໍາລັບຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ. ສ່ວນຜູ້ທີ່ຢູ່ແຂວງອື່ນໃຫ້ຈັດສົ່ງໄປສືບຕໍ່ກັກກັນຕົວ 14 ວັນ ຢູ່ສະຖານທີ່ກັກກັນຕົວຢູ່ແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ກັກກັນຕົວຢູ່ເຮືອນ.

3. ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດຮີບຮ້ອນກຳນົດເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງສະຖານທີ່ກັກກັນຕົວ ແລະ ລົງໄປແນະນຳໃຫ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບ.

4. ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ ສົມທົບກັບທ້ອງຖີ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄ້ວາກຳນົດໂຮງແຮມທີ່ຈະເປັນບ່ອນກັກກັນຕົວ ແລະ ຕິດຕາມອາການສຳລັບຊ່ຽວຊານ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກັກຕົວດັ່ງກ່າວແມ່ນເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

ນັ້ນແມ່ນ 4 ກົດເຫຼັກຂອງປະຕູບ້ານ-ປະຕູເມືອງ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ຂໍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃຫ້ກາຍເປັນກົດເຫຼັກຢ່າງແທ້ຈິງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Media Laos

ຍ້ອນຄວາມສ່ຽງໃນການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈື່ງອອກແຈ້ງການເລກທີ 507/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2020.

ເລື່ອງການກະກຽມສູນກັກກັນຕົວຜູ້ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຈາກຕ່າງປະເທດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ.ແຈ້ງການມີທັງໝົດ 4 ຂໍ້ຄື:

1. ໃຫ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງຮີບຮ້ອນກະກຽມສະຖານທີ່ກັກກັນຕົວຜູ້ທີ່ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງສະຖານທີ່ກັກກັນຕົວທີ່ຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ.

ສໍາລັບງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍໃນການກະກຽມສະຖານທີ່ ແລະ ຮັບຮອງຜູ້ທີ່ຖືກກັກກັນ (ກິນ, ຢູ່, ພັກ-ເຊົາ ) ແມ່ນໃຫ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

2. ສຳລັບສະຖານທີ່ກັກກັນຕົວຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນບ່ອນທີ່ຮັບເອົາຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອກວດຫາເຊື້ອພະຍາດກ່ອນ.

ຖ້າຜົນບວກ (ມີເຊື້ອພະຍາດ) ໃຫ້ສົ່ງເຂົ້າໂຮງໝໍ ເພື່ອຮັບການປີ່ນປົວ. ຖ້າຜົນກວດເປັນລົບ (ບໍ່ມີເຊື້ອພະຍາດ) ໃຫ້ສືບຕໍ່ກັກກັນຕົວ ແລະ ຕິດຕາມອາການຈົນຄົບ 14 ວັນ.

ສໍາລັບຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ. ສ່ວນຜູ້ທີ່ຢູ່ແຂວງອື່ນໃຫ້ຈັດສົ່ງໄປສືບຕໍ່ກັກກັນຕົວ 14 ວັນ ຢູ່ສະຖານທີ່ກັກກັນຕົວຢູ່ແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ກັກກັນຕົວຢູ່ເຮືອນ.

3. ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດຮີບຮ້ອນກຳນົດເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງສະຖານທີ່ກັກກັນຕົວ ແລະ ລົງໄປແນະນຳໃຫ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບ.

4. ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ ສົມທົບກັບທ້ອງຖີ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄ້ວາກຳນົດໂຮງແຮມທີ່ຈະເປັນບ່ອນກັກກັນຕົວ ແລະ ຕິດຕາມອາການສຳລັບຊ່ຽວຊານ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກັກຕົວດັ່ງກ່າວແມ່ນເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

ນັ້ນແມ່ນ 4 ກົດເຫຼັກຂອງປະຕູບ້ານ-ປະຕູເມືອງ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ຂໍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃຫ້ກາຍເປັນກົດເຫຼັກຢ່າງແທ້ຈິງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Media Laos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.