Friday, April 19, 2024
Lenovo

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງລາວ

ປະຊາກອນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກແມ່ນແມ່ຍິງ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຈະເປັນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາຈະເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຈາກການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍຄັ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງມີຄວາມສາມາດໃນຫຼາຍດ້ານ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າປຽບທຽບເລື່ອງເຮັດວຽກ ແມ່ຍິງຈະເອົາລາຍໄດ້ເຂົ້າຄອບຄົວຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ

ທ່ານ ນາງ ຈັນດາລີ ສິດພະໄຊ


ນາງ ຈັນດາລີ ສິດພະໄຊ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມ “ໝໍແນ່ງ” ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮັບຮູ້ດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນທີ່ຂາດແຄນ ຫຼື ປະສົບໄພພິບັດ ລາວໄດ້ການປຸກລະດົມຄົນລາວໂດຍຜ່ານ Facebook ເພື່ອລວມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຖືກກະທົບຈາກເຫດການເຂື່ອນແຕກທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ນີ້ອີກດ້ວຍ

ໜຶ່ງໃນຫຼາຍໂຄງການທີ່ໝໍແນ່ງ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກໍແມ່ນ ໂຄງການຂອງ UNFPA (ກອງທຶນສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອກິດຈະກຳປະຊາກອນ) ທີ່ມີຊື່ວ່າ ໂຄງການ “ນາງນ້ອຍ” ເພື່ອລົບລ້າງການກົດຂີ່ຂູດຮີດເພດຍິງ ແລະ ຍົກສູງສະຖານະໃນສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ

ການສື່ສານຜ່ານ Facebook ຈະເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການຂະຫຍາຍການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນວິທີເຜີຍແຜ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າກຸ່ມຄົນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນສັງຄົມລາວໃນຍຸກປັດຈຸບັນ

ໝໍແນ່ງກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແມ່ຍິງມີສິດທິເທົ່າທຽມກັນ ຫຼັກຖານທົ່ວໂລກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິກິດການຕ່າງໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ພົບກັບຄວາມຮຸນແຮງ ເພາະມາດຕະການທີ່ວາງອອກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ: ການກຳນົດບໍລິເວນຢູ່ໃນບ້ານ

ແມ່ຍິງຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາໃນລະດັບສູງ ແລະ ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານດິຈິຕອນ ມີການເຂົ້າເຖິງການສະໜອງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດຢ່າງເທົ່າທຽມ ເຊິ່ງໄດ້ມີການຮັບຮອງຈາກ Facebook’s Future of Business study ທີ່ໄດ້ເຮັດກັບ ທະນາຄານໂລກ ແລະ OECD ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງ ດິຈິຕອນເຊັ່ນ Facebook ແລະ Instagram

ສະນັ້ນ, ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໂດຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍແມ່ນ ເປັນວິທີທີ່ຈະໄປສູ່ໂລກທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ພັດທະນາ

ປະຊາກອນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກແມ່ນແມ່ຍິງ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຈະເປັນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາຈະເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຈາກການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍຄັ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງມີຄວາມສາມາດໃນຫຼາຍດ້ານ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າປຽບທຽບເລື່ອງເຮັດວຽກ ແມ່ຍິງຈະເອົາລາຍໄດ້ເຂົ້າຄອບຄົວຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ

ທ່ານ ນາງ ຈັນດາລີ ສິດພະໄຊ


ນາງ ຈັນດາລີ ສິດພະໄຊ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມ “ໝໍແນ່ງ” ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮັບຮູ້ດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນທີ່ຂາດແຄນ ຫຼື ປະສົບໄພພິບັດ ລາວໄດ້ການປຸກລະດົມຄົນລາວໂດຍຜ່ານ Facebook ເພື່ອລວມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຖືກກະທົບຈາກເຫດການເຂື່ອນແຕກທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ນີ້ອີກດ້ວຍ

ໜຶ່ງໃນຫຼາຍໂຄງການທີ່ໝໍແນ່ງ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກໍແມ່ນ ໂຄງການຂອງ UNFPA (ກອງທຶນສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອກິດຈະກຳປະຊາກອນ) ທີ່ມີຊື່ວ່າ ໂຄງການ “ນາງນ້ອຍ” ເພື່ອລົບລ້າງການກົດຂີ່ຂູດຮີດເພດຍິງ ແລະ ຍົກສູງສະຖານະໃນສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ

ການສື່ສານຜ່ານ Facebook ຈະເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການຂະຫຍາຍການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນວິທີເຜີຍແຜ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າກຸ່ມຄົນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນສັງຄົມລາວໃນຍຸກປັດຈຸບັນ

ໝໍແນ່ງກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແມ່ຍິງມີສິດທິເທົ່າທຽມກັນ ຫຼັກຖານທົ່ວໂລກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິກິດການຕ່າງໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ພົບກັບຄວາມຮຸນແຮງ ເພາະມາດຕະການທີ່ວາງອອກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ: ການກຳນົດບໍລິເວນຢູ່ໃນບ້ານ

ແມ່ຍິງຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາໃນລະດັບສູງ ແລະ ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານດິຈິຕອນ ມີການເຂົ້າເຖິງການສະໜອງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດຢ່າງເທົ່າທຽມ ເຊິ່ງໄດ້ມີການຮັບຮອງຈາກ Facebook’s Future of Business study ທີ່ໄດ້ເຮັດກັບ ທະນາຄານໂລກ ແລະ OECD ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງ ດິຈິຕອນເຊັ່ນ Facebook ແລະ Instagram

ສະນັ້ນ, ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໂດຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍແມ່ນ ເປັນວິທີທີ່ຈະໄປສູ່ໂລກທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ພັດທະນາ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·