Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ

ປະຈຳວັນ ⠚ 23 ມີນາ 2021 ⠓ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ລຸກຊຳບວກ ປະຈຳລາວ ເຊັນສັນຍາໂຄງການຮ່ວມມື ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນຊຸມຊົນ ຢູ່ສອງແຂວງ

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂື້ນຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດຕໍ່ກັບຊັບສິນ ແລະ ລະບົບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ

ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນ 618,648 ເອີໂຣ ຈາກການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີສັງຄົມ (ຮສສ) ແລະ ອົງການແຄຣິຕັສ ລຸກຊຳບວກ ປະຈຳລາວ (Caritas Luxembourg)

ໂດຍໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນຊຸມຊົນ ຢູ່ສອງແຂວງຄື: ຢູ່ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງຄໍາ ແລະ ໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ…ອ່ານຕໍ່

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສູ້ຊົນໃຫ້ເສດຖະກິດລາວຂະຫຍາຍຕົວ 4% ຂຶ້ນໄປ

ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ປະກອບມີແຜນວຽກຈຸດສຸມ ພາຍຫຼັງຮັບຮອງເອົາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ຊຸດທີ IX

ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍຕໍ່ປີໃນລະດັບ 4% ຂຶ້ນໄປ, ລວມຍອດຜະ ລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຕໍ່ຫົວຄົນ 2.880 ໂດລາສະຫະລັດ, ສະເລ່ຍລາຍຮັບ ຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 2.280 ໂດລາສະຫະລັດ…ອ່ານຕໍ່

ໂຄງການພັດທະນາຊົນລະກະເສດ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນປີ 2023

ໂຄງການນີ້ ມີການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານຊົນລະກະເສດ, ຟຶ້ນຟູອ່າງເກັບນໍ້າສຸຍ ເມືອງຈໍາພອນ, ກໍ່ສ້າງລະບົບຫົວງານຈັກສູບນໍ້າ, ກໍ່ສ້າງລະບົບສົ່ງນໍ້າ ພ້ອມ ດ້ວຍອາຄານ, ຄອງເໝືອງ ແລະ ລະບົບຄອງລະບາຍ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງຫຼາຍກວ່າ 53 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ 46 ລ້ານໂດລາແມ່ນກູ້ຢືມດ້ວຍດອກເບັ້ຍຕໍ່າ ຈາກທະນາຄານ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ 7 ລ້ານກວ່າໂດລາແມ່ນເປັນທຶນຈາກລັດຖະບານລາວ

ນັ້ນຍັງມີການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າກະສິກໍາ ລຽບຕາມຄອງເໝືອງຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ມີຄວາມຍາວ 44 ກິໂລແມັດ…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນ ⠚ 23 ມີນາ 2021 ⠓ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ລຸກຊຳບວກ ປະຈຳລາວ ເຊັນສັນຍາໂຄງການຮ່ວມມື ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນຊຸມຊົນ ຢູ່ສອງແຂວງ

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂື້ນຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດຕໍ່ກັບຊັບສິນ ແລະ ລະບົບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ

ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນ 618,648 ເອີໂຣ ຈາກການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີສັງຄົມ (ຮສສ) ແລະ ອົງການແຄຣິຕັສ ລຸກຊຳບວກ ປະຈຳລາວ (Caritas Luxembourg)

ໂດຍໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນຊຸມຊົນ ຢູ່ສອງແຂວງຄື: ຢູ່ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງຄໍາ ແລະ ໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ…ອ່ານຕໍ່

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສູ້ຊົນໃຫ້ເສດຖະກິດລາວຂະຫຍາຍຕົວ 4% ຂຶ້ນໄປ

ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ປະກອບມີແຜນວຽກຈຸດສຸມ ພາຍຫຼັງຮັບຮອງເອົາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ຊຸດທີ IX

ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍຕໍ່ປີໃນລະດັບ 4% ຂຶ້ນໄປ, ລວມຍອດຜະ ລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຕໍ່ຫົວຄົນ 2.880 ໂດລາສະຫະລັດ, ສະເລ່ຍລາຍຮັບ ຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 2.280 ໂດລາສະຫະລັດ…ອ່ານຕໍ່

ໂຄງການພັດທະນາຊົນລະກະເສດ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນປີ 2023

ໂຄງການນີ້ ມີການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານຊົນລະກະເສດ, ຟຶ້ນຟູອ່າງເກັບນໍ້າສຸຍ ເມືອງຈໍາພອນ, ກໍ່ສ້າງລະບົບຫົວງານຈັກສູບນໍ້າ, ກໍ່ສ້າງລະບົບສົ່ງນໍ້າ ພ້ອມ ດ້ວຍອາຄານ, ຄອງເໝືອງ ແລະ ລະບົບຄອງລະບາຍ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງຫຼາຍກວ່າ 53 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ 46 ລ້ານໂດລາແມ່ນກູ້ຢືມດ້ວຍດອກເບັ້ຍຕໍ່າ ຈາກທະນາຄານ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ 7 ລ້ານກວ່າໂດລາແມ່ນເປັນທຶນຈາກລັດຖະບານລາວ

ນັ້ນຍັງມີການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າກະສິກໍາ ລຽບຕາມຄອງເໝືອງຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ມີຄວາມຍາວ 44 ກິໂລແມັດ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·