Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ທັກສະໄອທີ ທີ່ມີໄວ້ຕິດໂຕແລ້ວການງານຈະດີຂຶ້ນ

ໃນຍຸກຂອງດິຈິຕອນ ການທີ່ຮູ້ເລື່ອງຂອງເຕັກໂນໂລຍີມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມພິເສດ ແຕ່ມັນແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ທຸກຄົນຈະຕ້ອງມີ ເພາະບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງງ່າຍໆເຊັ່ນ: ພິມ, ຂຽນ ເຮັດບົດລາຍງານເພື່ອສະເໜີງານ ສິ່ງເຫຼົ່ງນີ້ຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ເຊິ່ງເຮົາຈະມາແນະນຳບາງທັກສະທີ່ຄວນມີໄວ້

ທັກສະການໃຊ້ Excel ແລະ Google Sheets

ການເກັບບັນຊີສະໄໝນີ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂີດຕາຕະລາງ ຫຼືຂຽນອີກຕໍ່ໄປ ເພາະປັດຈຸບັນເຮົາມີໂປແກຣມ Microsoft Excel ແລະ Google Sheets ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອເຮັດບັນຊີການເງິນ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນເບີໂທ ແລະລວມໄປເຖິງການສ້າງຕາຕະລາງບົດຮຽນຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີຄວາມງ່າຍໃນການໃຊ້ງານ ແລະງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ

ທັກການນຳສະເໜີ

ການນຳສະເໜີໃນສະໄໝນີ້ເອງ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ຕ້ອງການງານທີ່ເປັນແບບສະບາຍສະບາຍ, ຈັດວາງເປັນລະບຽບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນຳສະເໜີງົບປະມານການເງິນ ຫຼືການນຳສະເໜີແຜນການຕະຫຼາດ-ແຜນການຊື້ຂາຍເປັນຕົ້ນ, ການທີ່ບໍລິສັດມີບຸກຄົນທີ່ສາມາດອອກແບບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍການໃຊ້ໂປແກຣມເຊັ່ນ Microsoft Office ຫຼື Google Suite ຈຶ່ງເປັນຜົນດີກັບບໍລິສັດ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ຜົນງານທີ່ນຳສະເໜີມີຄວາມໂດດເດັ່ນ

ທັກສະການພິມເອກະສານໃຫ້ໄວດ້ວຍຄອມພິວເຕີ

ສິ່ງນີ້ຈະເປັນໜຶ່ງໃນມາດຕະຖານການເຮັດວຽກໃນສະໄໝນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພິມໃນຄອມພິວເຕີ ເຊິ່ງຜູ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກໃຊ້ Microsoft Word ຫຼື MacOS pages ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຄວນມີ ແລະຄວນໃຊ້ໃຫ້ເປັນເຊັ່ນ ການປ່ຽນຕົວໜັງສື, ຈັດໜ້າເຈ້ຍ, ຕົວອັກສອນໜາ ຫຼືສ້າງສາລະບານ

ທັກສະໃຊ້ທາງລັດເທິງຄີບອດ

ຖ້າຮູ້ຈັກໃຊ້ທາງລັດເທິງຄີບອດ ກໍ່ຈະສາມາດຫຼຸດເວລາໃນການເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍເຕີບ ຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກດີຂຶ້ນແລະໄວຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃນໂປແກຣມສ່ວນໃຫຍ່ອາດຈະມີການໃຊ້ທາງລັດທີ່ຄ້າຍໆກັນເຊັ່ນ Ctrl+c ຄັດລອກ, Ctrl+V ການວາງ, Ctrl+z ການຍ້ອນກັບ

ທັກສະເລົ່ານີ້ຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຫາວຽກ ຫຼືການເຮັດວຽກງານດີຂຶ້ນ ເປັນທັກສະໄອທີທີ່ທຸກຄົນຄວນຈະຕ້ອງມີຕິດໂຕເອົາໄວ້ໃຊ້ໃນວຽກງານ

ໃນຍຸກຂອງດິຈິຕອນ ການທີ່ຮູ້ເລື່ອງຂອງເຕັກໂນໂລຍີມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມພິເສດ ແຕ່ມັນແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ທຸກຄົນຈະຕ້ອງມີ ເພາະບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງງ່າຍໆເຊັ່ນ: ພິມ, ຂຽນ ເຮັດບົດລາຍງານເພື່ອສະເໜີງານ ສິ່ງເຫຼົ່ງນີ້ຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ເຊິ່ງເຮົາຈະມາແນະນຳບາງທັກສະທີ່ຄວນມີໄວ້

ທັກສະການໃຊ້ Excel ແລະ Google Sheets

ການເກັບບັນຊີສະໄໝນີ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂີດຕາຕະລາງ ຫຼືຂຽນອີກຕໍ່ໄປ ເພາະປັດຈຸບັນເຮົາມີໂປແກຣມ Microsoft Excel ແລະ Google Sheets ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອເຮັດບັນຊີການເງິນ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນເບີໂທ ແລະລວມໄປເຖິງການສ້າງຕາຕະລາງບົດຮຽນຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີຄວາມງ່າຍໃນການໃຊ້ງານ ແລະງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ

ທັກການນຳສະເໜີ

ການນຳສະເໜີໃນສະໄໝນີ້ເອງ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ຕ້ອງການງານທີ່ເປັນແບບສະບາຍສະບາຍ, ຈັດວາງເປັນລະບຽບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນຳສະເໜີງົບປະມານການເງິນ ຫຼືການນຳສະເໜີແຜນການຕະຫຼາດ-ແຜນການຊື້ຂາຍເປັນຕົ້ນ, ການທີ່ບໍລິສັດມີບຸກຄົນທີ່ສາມາດອອກແບບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍການໃຊ້ໂປແກຣມເຊັ່ນ Microsoft Office ຫຼື Google Suite ຈຶ່ງເປັນຜົນດີກັບບໍລິສັດ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ຜົນງານທີ່ນຳສະເໜີມີຄວາມໂດດເດັ່ນ

ທັກສະການພິມເອກະສານໃຫ້ໄວດ້ວຍຄອມພິວເຕີ

ສິ່ງນີ້ຈະເປັນໜຶ່ງໃນມາດຕະຖານການເຮັດວຽກໃນສະໄໝນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພິມໃນຄອມພິວເຕີ ເຊິ່ງຜູ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກໃຊ້ Microsoft Word ຫຼື MacOS pages ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຄວນມີ ແລະຄວນໃຊ້ໃຫ້ເປັນເຊັ່ນ ການປ່ຽນຕົວໜັງສື, ຈັດໜ້າເຈ້ຍ, ຕົວອັກສອນໜາ ຫຼືສ້າງສາລະບານ

ທັກສະໃຊ້ທາງລັດເທິງຄີບອດ

ຖ້າຮູ້ຈັກໃຊ້ທາງລັດເທິງຄີບອດ ກໍ່ຈະສາມາດຫຼຸດເວລາໃນການເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍເຕີບ ຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກດີຂຶ້ນແລະໄວຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃນໂປແກຣມສ່ວນໃຫຍ່ອາດຈະມີການໃຊ້ທາງລັດທີ່ຄ້າຍໆກັນເຊັ່ນ Ctrl+c ຄັດລອກ, Ctrl+V ການວາງ, Ctrl+z ການຍ້ອນກັບ

ທັກສະເລົ່ານີ້ຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຫາວຽກ ຫຼືການເຮັດວຽກງານດີຂຶ້ນ ເປັນທັກສະໄອທີທີ່ທຸກຄົນຄວນຈະຕ້ອງມີຕິດໂຕເອົາໄວ້ໃຊ້ໃນວຽກງານ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.