Thursday, April 18, 2024
Lenovo

5 ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຊຸມຊົນຂອງ Facebook

ໃນທຸກໆມື້, ຜູ້ຄົນໃຊ້ Facebook ເພື່ອແບ່ງປັນປະສົບການຂອງຕົວເອງ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວ ລວມທັງສ້າງຊຸມຊົນ. ພວກເຮົາເປັນບໍລິການທີ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າສາມຕື້ຄົນ ໄດ້ສະແດງຕົວຕົົນຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງອິດສະຫຼະ ຢູ່ລະຫວ່າງຫຼາຍໆປະເທດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາ.

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແພັດຟອມຂອງພວກເຮົາເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຜູ້ຄົນຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈໃນການສື່ສານແລະປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ທີ່ຜິດຫຼືການລ່ວງລະເມີດເທິງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອສ້າງຊຸມຊົນທີ່ປອດໄພແລະໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນແລະກັນສຳລັບທຸກຄົນ, Facebook ໄດ້ ພັດທະນາມາດຕະຖານຊຸມຊົນ ຂຶ້ນມາເຊິ່ງກຳນົດເນື້ອຫາທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃນ Facebook.

5 ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຊຸມຊົນຂອງ Facebook ທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ທ່ານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງ Facebook ແລະມີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພແລະມີຄວາມໝາຍເທິງແພັດຟອມຂອງພວກເຮົາ.

  1. ມາດຕະຖານຊຸມຊົນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບມັນໄດ້ແນວໃດ?

ເປົ້າໝາຍຂອງມາດຕະຖານຊຸມຊົນແມ່ນເພື່ອ ສ້າງສະຖານທີ່ສຳລັບການສະແດງອອກແລະເຮັດໃຫ້ສຽງຂອງທຸກຄົນມີຄວາມໝາຍ. ການສ້າງຊຸມຊົນແລະເຮັດໃຫ້ທົ່ວໂລກໄດ້ໃກ້ຊິດກັນຍິ່ງຂຶ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງທຸກຄົນໃນການແບ່ງປັນມຸມມອງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ປະສົບການ, ຄວາມຄິດ, ແລະຂໍ້ມູນ. ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ທຸກຄົນຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈໃນການສະແດງອອກຢ່າງອິດສະຫຼະ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ກຽດສັກສີ, ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນຈິງ.

ມາດຕະຖານຊຸມຊົນຂອງ Facebook ແມ່ນໝວດໝູ່ນະໂຍບາຍທີ່ກໍານົດສິ່ງທີ່ອະນຸຍາດແລະບໍ່ອະນຸຍາດໃນ Facebook, ເຊິ່ງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວມີຜົນນໍາໃຊ້ກັບທຸກໆຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງ Facebook ລວມມີ Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, ແລະອື່ນໆ.

ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຊຸມຊົນໄດ້ທີ່ https://www.facebook.com/communitystandards/

  1. ຂົງເຂດນະໂຍບາຍທີ່ມາດຕະຖານຊຸມຊົນກວມເອົາມີຫຍັງແດ່?

ມາດຕະຖານຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາກວມເອົາຂົງເຂດນະໂຍບາຍທີ່ກວ້າງເພື່ອກຳຈັດທຸກໆເນື້ອຫາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ – ຈາກການດູຖູກ, ການຄຸກຄາມ ແລະ ຄຳເວົ້າທີ່ກຽດຊັງ, ຈົນເຖິງຮູບພາບທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ລວມໄປເຖິງ ບັນຊີປອມ, ການສໍ້ໂກງ, ແລະ ການແອບອ້າງ.

ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຄິດເຫັນຈາກຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເຊັ່ນ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ ແລະ ສິດທິມະນຸດ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສຽງຂອງທຸກຄົນມີຄຸນຄ່າ, ພວກເຮົາຈິ່ງເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມເຊື່ອທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະຄວາມຄິດເຫັນແລະຄວາມເຊື່ອຂອງຜູ້ຄົນແລະ ຊຸມຊົນທີ່ອາດຈະຖືກເບິ່ງຂ້າມ ຫຼື ດ້ອຍໂອກາດ.

  1. ມາດຕະຖານຊຸມຊົນບັງຄັບໃຊ້ເທິງແພັດຟອມແນວໃດ?

ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາມີປະສິດທິຜົນເຊັ່ນດຽວກັບການບັງຄັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ; ເຊິ່ງພວກເຮົານຳໃຊ້ຮູບການແບບປະສົມປະສານທີ່ປະກອບດ້ວຍ ການລາຍງານຈາກຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ, ການກວດສອບໂດຍມະນຸດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອລະບຸ ແລະ ກອດສອບເນື້ອຫາອີງຕາມມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເທິງ Facebook ແມ່ນສາມາດຖືກລາຍງານໄດ້ເຊັ່ນ: ເພດຈ, ປະຫວັດສ່ວນບຸກຄົນ, ໂພດສ, ຮູບພາບ, ຄຳຄິດເຫັນ – ແລະ ທຸກຄົນສາມາດລາຍງານເນື້ອຫາໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໄດ້ ຖ້າພວກເຂົາຄິດວ່າມັນລະເມີດມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກການກວດສອບໂດຍມະນຸດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງພາບໂດຍລວມທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງເນື້ອຫາຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ (ຕົວຢ່າງ: ຄຳເວົ້າທີ່ກຽດຊັງ), ພວກເຮົາຍັງນໍາໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ເພື່ອກວດຈັບເນື້ອຫາທີ່ມີການລະເມີດເທິງ Facebook ແລະ Instagram, ແລະພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈພຽງພໍວ່າເຕັກໂນໂລຊີຂອງພວກເຮົາສາມາດລຶບເນື້ອຫາທີ່ລະເມີດມາດຕະຖານໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. 95% ຂອງເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມກຽດຊັງຢ່າງເປັນລະບົບ, ອາວຸດປືນ, ຮູບພາບໂປ້ເປືອຍຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ກິດຈະກຳທາງເພດ, ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ການຂ້າຕົວຕາຍ ແລະ ການທຳຮ້າຍຕົວເອງ, ບັນຊີປອມ, ການໂຄສະນາການກໍ່ການຮ້າຍ, ຮູບພາບໂປ້ເປືອຍຂອງເດັກ ແລະ ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກພວກເຂົາ ລວມໄປເຖິງເນື້ອຫາຮຸນແຮງທາງຮູບພາບວິດີໂອ ທີ່ພວກເຮົາລຶບອອກຈາກ Facebook ແມ່ນຖືກພົບເຫັນແບບຈິງຈັງໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ.

  1. Facebook ສາມາດກວດສອບເນື້ອຫາທີ່ເປັນພາສາລາວໄດ້ບໍ?

ພວກເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 35,000 ຄົນ ຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທີ່ Facebook, ເຊິ່ງໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ມີປະມານ 15,000 ຄົນ ຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ດ້ານກວດສອບເນື້ອຫາ.  ທີມຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກ 24ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ໃນຫຼາຍກວ່າ 50ພາສາ ເພື່ອກວດສອບເນື້ອຫາທີ່ຂັດແຍ່ງກັບນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງກວມເອົາພາສາທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊຸມຊົນ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດກວດສອບເນື້ອຫາທີ່ເປັນພາສາລາວໄດ້ອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍຄູ່ຮ່ວມງານໃນທົ່ວໂລກເພື່ອແປ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດດ້ານພາສາໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ແລະສິ່ງສຳຄັນແມ່ນເນື້ອຫາທີ່ຖືກລາຍງານຈໍານວນຫຼາຍກໍບໍ່ຈໍາເປັນອາໄສພາສາໃນການກວດສອບ, ຕົວຢ່າງ: ການໂປ້ເປືອຍ, ກິດຈະກຳທາງເພດ, ແລະ ບັນຊີປອມ.

  1. ເປັນຫຍັງເນື້ອຫາທີ່ເຮົາລາຍງານຈຶ່ງບໍ່ຖືກລຶບອອກ?

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເມື່ອພົບເຫັນເນື້ອຫາເທິງ Facebook ທີ່ລະເມີດມາດຕະຖານຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາແມ່ນການລາຍງານໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ ສາມຈໍ້າ ທີ່ຢູ່ດ້ານຂວາຂອງໂພສ ແລະ ກົດເຂົ້າໄປທີ່ “ຄົ້ນຫາການສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ລາຍງານໂພສ”. ພຽງແຕ່ລາຍງານດຽວກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ ສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະລຶບເນື້ອຫາອອກຖ້າຫາກມີການລະເມີດນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ – ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ລຶບເນື້ອຫາ ພຽງແຕ່ວ່າເນື້ອຫາດັ່ງກ່າວຖືກລາຍງານຈຳນວນຫຼາຍຄັ້ງ.

ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກເນື້ອຫາທີ່ຜູ້ຄົນຄິດວ່າບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ບໍ່ພໍໃຈ ຈະລະເມີດນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງນຳສະເໜີແນວທາງແກ່ຜູ້ຄົນໃຫ້ສາມາດປັບແຕ່ງ ແລະ ຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຫັນໄດ້ໂດຍການຍົກເລີກຕິດຕາມ, ການປິດກັ້ນ ແລະ ການງົດຮັບຂ່າວສານຈາກຜູ້ຄົນຊົ່ວຄາວ ລວມໄປເຖິງການເຊື່ອງບໍ່ໃຫ້ເຫັນໂພດສ, ບຸກຄົນ ແລະ ເພຈ.

ໃນທຸກໆມື້, ຜູ້ຄົນໃຊ້ Facebook ເພື່ອແບ່ງປັນປະສົບການຂອງຕົວເອງ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວ ລວມທັງສ້າງຊຸມຊົນ. ພວກເຮົາເປັນບໍລິການທີ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າສາມຕື້ຄົນ ໄດ້ສະແດງຕົວຕົົນຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງອິດສະຫຼະ ຢູ່ລະຫວ່າງຫຼາຍໆປະເທດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາ.

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແພັດຟອມຂອງພວກເຮົາເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຜູ້ຄົນຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈໃນການສື່ສານແລະປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ທີ່ຜິດຫຼືການລ່ວງລະເມີດເທິງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອສ້າງຊຸມຊົນທີ່ປອດໄພແລະໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນແລະກັນສຳລັບທຸກຄົນ, Facebook ໄດ້ ພັດທະນາມາດຕະຖານຊຸມຊົນ ຂຶ້ນມາເຊິ່ງກຳນົດເນື້ອຫາທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃນ Facebook.

5 ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຊຸມຊົນຂອງ Facebook ທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ທ່ານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງ Facebook ແລະມີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພແລະມີຄວາມໝາຍເທິງແພັດຟອມຂອງພວກເຮົາ.

  1. ມາດຕະຖານຊຸມຊົນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບມັນໄດ້ແນວໃດ?

ເປົ້າໝາຍຂອງມາດຕະຖານຊຸມຊົນແມ່ນເພື່ອ ສ້າງສະຖານທີ່ສຳລັບການສະແດງອອກແລະເຮັດໃຫ້ສຽງຂອງທຸກຄົນມີຄວາມໝາຍ. ການສ້າງຊຸມຊົນແລະເຮັດໃຫ້ທົ່ວໂລກໄດ້ໃກ້ຊິດກັນຍິ່ງຂຶ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງທຸກຄົນໃນການແບ່ງປັນມຸມມອງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ປະສົບການ, ຄວາມຄິດ, ແລະຂໍ້ມູນ. ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ທຸກຄົນຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈໃນການສະແດງອອກຢ່າງອິດສະຫຼະ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ກຽດສັກສີ, ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນຈິງ.

ມາດຕະຖານຊຸມຊົນຂອງ Facebook ແມ່ນໝວດໝູ່ນະໂຍບາຍທີ່ກໍານົດສິ່ງທີ່ອະນຸຍາດແລະບໍ່ອະນຸຍາດໃນ Facebook, ເຊິ່ງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວມີຜົນນໍາໃຊ້ກັບທຸກໆຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງ Facebook ລວມມີ Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, ແລະອື່ນໆ.

ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຊຸມຊົນໄດ້ທີ່ https://www.facebook.com/communitystandards/

  1. ຂົງເຂດນະໂຍບາຍທີ່ມາດຕະຖານຊຸມຊົນກວມເອົາມີຫຍັງແດ່?

ມາດຕະຖານຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາກວມເອົາຂົງເຂດນະໂຍບາຍທີ່ກວ້າງເພື່ອກຳຈັດທຸກໆເນື້ອຫາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ – ຈາກການດູຖູກ, ການຄຸກຄາມ ແລະ ຄຳເວົ້າທີ່ກຽດຊັງ, ຈົນເຖິງຮູບພາບທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ລວມໄປເຖິງ ບັນຊີປອມ, ການສໍ້ໂກງ, ແລະ ການແອບອ້າງ.

ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຄິດເຫັນຈາກຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເຊັ່ນ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ ແລະ ສິດທິມະນຸດ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສຽງຂອງທຸກຄົນມີຄຸນຄ່າ, ພວກເຮົາຈິ່ງເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມເຊື່ອທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະຄວາມຄິດເຫັນແລະຄວາມເຊື່ອຂອງຜູ້ຄົນແລະ ຊຸມຊົນທີ່ອາດຈະຖືກເບິ່ງຂ້າມ ຫຼື ດ້ອຍໂອກາດ.

  1. ມາດຕະຖານຊຸມຊົນບັງຄັບໃຊ້ເທິງແພັດຟອມແນວໃດ?

ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາມີປະສິດທິຜົນເຊັ່ນດຽວກັບການບັງຄັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ; ເຊິ່ງພວກເຮົານຳໃຊ້ຮູບການແບບປະສົມປະສານທີ່ປະກອບດ້ວຍ ການລາຍງານຈາກຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ, ການກວດສອບໂດຍມະນຸດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອລະບຸ ແລະ ກອດສອບເນື້ອຫາອີງຕາມມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເທິງ Facebook ແມ່ນສາມາດຖືກລາຍງານໄດ້ເຊັ່ນ: ເພດຈ, ປະຫວັດສ່ວນບຸກຄົນ, ໂພດສ, ຮູບພາບ, ຄຳຄິດເຫັນ – ແລະ ທຸກຄົນສາມາດລາຍງານເນື້ອຫາໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໄດ້ ຖ້າພວກເຂົາຄິດວ່າມັນລະເມີດມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກການກວດສອບໂດຍມະນຸດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງພາບໂດຍລວມທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງເນື້ອຫາຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ (ຕົວຢ່າງ: ຄຳເວົ້າທີ່ກຽດຊັງ), ພວກເຮົາຍັງນໍາໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ເພື່ອກວດຈັບເນື້ອຫາທີ່ມີການລະເມີດເທິງ Facebook ແລະ Instagram, ແລະພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈພຽງພໍວ່າເຕັກໂນໂລຊີຂອງພວກເຮົາສາມາດລຶບເນື້ອຫາທີ່ລະເມີດມາດຕະຖານໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. 95% ຂອງເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມກຽດຊັງຢ່າງເປັນລະບົບ, ອາວຸດປືນ, ຮູບພາບໂປ້ເປືອຍຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ກິດຈະກຳທາງເພດ, ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ການຂ້າຕົວຕາຍ ແລະ ການທຳຮ້າຍຕົວເອງ, ບັນຊີປອມ, ການໂຄສະນາການກໍ່ການຮ້າຍ, ຮູບພາບໂປ້ເປືອຍຂອງເດັກ ແລະ ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກພວກເຂົາ ລວມໄປເຖິງເນື້ອຫາຮຸນແຮງທາງຮູບພາບວິດີໂອ ທີ່ພວກເຮົາລຶບອອກຈາກ Facebook ແມ່ນຖືກພົບເຫັນແບບຈິງຈັງໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ.

  1. Facebook ສາມາດກວດສອບເນື້ອຫາທີ່ເປັນພາສາລາວໄດ້ບໍ?

ພວກເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 35,000 ຄົນ ຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທີ່ Facebook, ເຊິ່ງໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ມີປະມານ 15,000 ຄົນ ຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ດ້ານກວດສອບເນື້ອຫາ.  ທີມຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກ 24ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ໃນຫຼາຍກວ່າ 50ພາສາ ເພື່ອກວດສອບເນື້ອຫາທີ່ຂັດແຍ່ງກັບນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງກວມເອົາພາສາທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊຸມຊົນ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດກວດສອບເນື້ອຫາທີ່ເປັນພາສາລາວໄດ້ອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍຄູ່ຮ່ວມງານໃນທົ່ວໂລກເພື່ອແປ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດດ້ານພາສາໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ແລະສິ່ງສຳຄັນແມ່ນເນື້ອຫາທີ່ຖືກລາຍງານຈໍານວນຫຼາຍກໍບໍ່ຈໍາເປັນອາໄສພາສາໃນການກວດສອບ, ຕົວຢ່າງ: ການໂປ້ເປືອຍ, ກິດຈະກຳທາງເພດ, ແລະ ບັນຊີປອມ.

  1. ເປັນຫຍັງເນື້ອຫາທີ່ເຮົາລາຍງານຈຶ່ງບໍ່ຖືກລຶບອອກ?

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເມື່ອພົບເຫັນເນື້ອຫາເທິງ Facebook ທີ່ລະເມີດມາດຕະຖານຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາແມ່ນການລາຍງານໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ ສາມຈໍ້າ ທີ່ຢູ່ດ້ານຂວາຂອງໂພສ ແລະ ກົດເຂົ້າໄປທີ່ “ຄົ້ນຫາການສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ລາຍງານໂພສ”. ພຽງແຕ່ລາຍງານດຽວກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ ສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະລຶບເນື້ອຫາອອກຖ້າຫາກມີການລະເມີດນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ – ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ລຶບເນື້ອຫາ ພຽງແຕ່ວ່າເນື້ອຫາດັ່ງກ່າວຖືກລາຍງານຈຳນວນຫຼາຍຄັ້ງ.

ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກເນື້ອຫາທີ່ຜູ້ຄົນຄິດວ່າບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ບໍ່ພໍໃຈ ຈະລະເມີດນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງນຳສະເໜີແນວທາງແກ່ຜູ້ຄົນໃຫ້ສາມາດປັບແຕ່ງ ແລະ ຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຫັນໄດ້ໂດຍການຍົກເລີກຕິດຕາມ, ການປິດກັ້ນ ແລະ ການງົດຮັບຂ່າວສານຈາກຜູ້ຄົນຊົ່ວຄາວ ລວມໄປເຖິງການເຊື່ອງບໍ່ໃຫ້ເຫັນໂພດສ, ບຸກຄົນ ແລະ ເພຈ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·