Thursday, April 18, 2024
Lenovo

ຮູ້ໄວ້! ຈະໄດ້ປ້ອງກັນຖືກ ອັນຕະລາຍ ຂອງການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ

ສປປ ລາວ ກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກດິຈີຕ້ອນຢ່າງເຕັມໂຕ ປັດຈຸບັນ ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບດິຈີຕ້ອນໃນຫຼາຍຮູບແບບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ເພື່ອ ການຮຽນ-ການສອນ, ການສື່ສານ, ການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຍຕ່າງໆ ແລະອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍ

ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາບອກກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄວນຮູູ້ໄວ້ເພື່ອເປັນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ມາພ້ອມກັບອິນເຕີເນັດ

ຫານເຈົ້າເປັນຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ເຈົ້າອາດຈະໄດ້ເຫັນຫຼືຮູ້ຈັກກັບການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ ຫຼື ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ ມາກ່ອນແລ້ວ, ເພາະນີ້ແມ່ນບັນຫາຫຼັກໆທີ່ສາມາດເອີ້ນໄດ້ວ່າ ການກໍ່ການຮ້າຍໃນຍຸກນີ້

ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ ມີຫຼາຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຢ່າງອາດມີການໂຈມຕີທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ, ເຮົາຈະຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍອາດຈະຖືກມາແລ້ວໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ໂຕເຊັ່ນ ມັນແວ (Malware)

ມັນແວ (Malware)

ຂັ້ນພື້ນຖານເລີຍຄືຖ້າມີ ມັນແວ (Malware) ໃນໂທລະສັບ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ ຈະມີການແຈ້ງເຕືອນໄວຣັດປາກົດຂຶ້ນ ຫຼື ໂປແກຣມ Anti-Virus ຂຶ້ນມາ ເຊືິ່ງເປັນສັນຍານເຕືອນກ່ຽວກັບໄພຄຸກຄາມທາງອິນເຕີເນັດ ຫຼື ມີສິ່ງປອມແປງເຂົ້າມາໃນເຄື່ອງໃຊ້ຂອງທ່ານ

ມັນແວ (Malware) ມັກຈະຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາດາວໂຫລດ,​ ອີເມວ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນທີ່ມີ ມັນແວຢູ່ແລ້ວ ທີ່ເປັນ ໄວຣັດ ກໍ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍເຕີບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການທຳລາຍຂໍ້ມູນ, ການເອົາໄວ້ຕິດຕາມ ຫຼື ການຄວບຄຸມລະບົບຕ່າງໆ

ຕົວຕັ້ງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ມັນແວ (Malware) ຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຕິດຕັ້ງເຂົ້າມາບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບໃດກໍ່ຕາມ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍການບໍ່ເຂົ້າໄປໃນເວັບໄຊທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ໂຫລດເອົາສິ່ງທີ່ຄິດວ່າຈະເປັນ ມັນແວ (Malware) ແລະ ພ້ອມທັງຄວນໃຊ້ໂປແກຣມປ້ອງໄວຣັດເພື່ອຄວາມປອດໄພ

ສປປ ລາວ ກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກດິຈີຕ້ອນຢ່າງເຕັມໂຕ ປັດຈຸບັນ ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບດິຈີຕ້ອນໃນຫຼາຍຮູບແບບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ເພື່ອ ການຮຽນ-ການສອນ, ການສື່ສານ, ການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຍຕ່າງໆ ແລະອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍ

ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາບອກກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄວນຮູູ້ໄວ້ເພື່ອເປັນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ມາພ້ອມກັບອິນເຕີເນັດ

ຫານເຈົ້າເປັນຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ເຈົ້າອາດຈະໄດ້ເຫັນຫຼືຮູ້ຈັກກັບການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ ຫຼື ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ ມາກ່ອນແລ້ວ, ເພາະນີ້ແມ່ນບັນຫາຫຼັກໆທີ່ສາມາດເອີ້ນໄດ້ວ່າ ການກໍ່ການຮ້າຍໃນຍຸກນີ້

ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ ມີຫຼາຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຢ່າງອາດມີການໂຈມຕີທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ, ເຮົາຈະຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍອາດຈະຖືກມາແລ້ວໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ໂຕເຊັ່ນ ມັນແວ (Malware)

ມັນແວ (Malware)

ຂັ້ນພື້ນຖານເລີຍຄືຖ້າມີ ມັນແວ (Malware) ໃນໂທລະສັບ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ ຈະມີການແຈ້ງເຕືອນໄວຣັດປາກົດຂຶ້ນ ຫຼື ໂປແກຣມ Anti-Virus ຂຶ້ນມາ ເຊືິ່ງເປັນສັນຍານເຕືອນກ່ຽວກັບໄພຄຸກຄາມທາງອິນເຕີເນັດ ຫຼື ມີສິ່ງປອມແປງເຂົ້າມາໃນເຄື່ອງໃຊ້ຂອງທ່ານ

ມັນແວ (Malware) ມັກຈະຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາດາວໂຫລດ,​ ອີເມວ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນທີ່ມີ ມັນແວຢູ່ແລ້ວ ທີ່ເປັນ ໄວຣັດ ກໍ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍເຕີບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການທຳລາຍຂໍ້ມູນ, ການເອົາໄວ້ຕິດຕາມ ຫຼື ການຄວບຄຸມລະບົບຕ່າງໆ

ຕົວຕັ້ງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ມັນແວ (Malware) ຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຕິດຕັ້ງເຂົ້າມາບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບໃດກໍ່ຕາມ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍການບໍ່ເຂົ້າໄປໃນເວັບໄຊທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ໂຫລດເອົາສິ່ງທີ່ຄິດວ່າຈະເປັນ ມັນແວ (Malware) ແລະ ພ້ອມທັງຄວນໃຊ້ໂປແກຣມປ້ອງໄວຣັດເພື່ອຄວາມປອດໄພ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·