Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

8 ຄຳສັ່ງລັດ ໃຊ້ງານ Chrome ໄດ້ໄວຂຶ້ນ

ການໃຊ້ຄໍາສັ່ງລັດເທິງຄີບອດ ເປັນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປ່ຽນຈາກຜູ້ໃຊ້ງານທົ່ວໄປ ກາຍເປັນຜູ້ໃຊ້ງານມືອາຊີບໄດ້ ໂດຍການໃຊ້ຄໍາສັ່ງລັດເຫຼົ່ານີ້ ແລະຍັງສາມາດຊ່ວຍປະຢັດເວລາໃນການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງໄປໃຊ້ເມົ້າເລື່ອນໄປກົດ

1. ເປີດ Link ຂຶ້ນໃນແທັບໃຫມ່

Ctrl + ຄິກຊ້າຍທີ່ລິ້ງ

ເຄີຍເຫັນລິ້ງທີ່ຕິດໄວ້ໃນເວັບຕ່າງໆ ເພື່ອໄປຫາເວັບອື່ນໆບໍ່ ແຕ່ລະເວັບຕະຕັ້ງຄ່າບໍ່ຄືກັນ ບາງເວັບກໍ່ຂຶ້ນ New Tab ໃຫ້ ແຕ່ກໍ່ມີບາງເວັບຈະປ່ຽນແທັບເກົ່າເປັນລິ້ງໃຫມ່ໃຫ້ເລີຍ

ຫາກໃຜຕ້ອງການເກັບຮັກສາແທັບເກົ່າບໍ່ໃຫ້ປ່ຽນ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເລືອກ Open In New Tab ກໍ່ໃຫ້ກົດ (Ctrl + ຄິກຊ້າຍທີ່ລິ້ງ) ກໍ່ຈະເປັນລິ້ງນັ້ນເປັນ New Tab ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ

2. ສະແກນໜ້າເວັບຫາຄຳສະເພາະ

Ctrl + F

ເວລາຊອກຫາຂໍ້ມຸນໃດໆ ແລ້ວບໍ່ຢາກອ່ານທັງໝົດເພື່ອຕ້ອງຫາຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການກໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ (Ctrl + F) ສາມາດຊ່ວຍຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນສະເພາະເຈາະຈົງໄດ້

3. ຂະຫຍາຍຫນ້າຈໍ

Ctrl +  ເຄື່ອງໝາຍບວກ ຫຼື Ctrl + ລູກກິ້ງເທິງເມົ້າ

ອັນນີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະຮູ້ຈັກຢູ່ແລ້ວສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດຕະຫຼອດ ຫາກຂໍ້ຄວາມໃດໆນ້ອຍເກີນໄປແລະເບິ່ງແລ້ວບໍ່ສະບາຍຕາ ກໍ່ສາມາດກົດ (Ctrl +  ເຄື່ອງໝາຍບວກ ຫຼື Ctrl + ລູກກິ້ງເທິງເມົ້າ) ເພື່ອຂະຫຍາຍຂໍ້ຄວາມໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນໄດ້

ແລະຫາກຢາກຫຍໍ້ຂະໜາດລົງ ກໍ່ໃຫ້ກົດ (Ctrl +  ເຄື່ອງໝາຍລົບ ຫຼື Ctrl + ລູກກິ້ງເທິງເມົ້າ) ເພື່ອກັບໄປໃຊ້ງານຄ່າປົກກະຕິ

4. ປິດ Tab ແບບໄວໆ

Ctrl + W

ຫາກໃຜມັກເປີດ Tab ຫຼາຍໆອັນພ້ອມກັນ 20-30 ໜ້າ ເວລາປິດກໍ່ປິດທັງໝົດບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ເມົ້າປິດເທື່ອລະອັນ ແບບນັ້ນມັນເສຍເວລາ ແລະຍັງເມື່ອຍອີກ ພຽງແຕ່ກົດ (Ctrl +W) ກໍ່ສາມາດລຶບໄດ້ໄວກ່ວາເອົາເມົ້າໄປປິດເທື່ອລະອັນ

5. ເປີດ Tab ທີ່ເຮົາຫຼົງປິດ

Ctrl + Shift + T

ຫາກວ່າມືເຮົາຫຼົງໄປປິດ Tab ຫຼືປິດງານສຳຄັນ ເຮົາກໍ່ສາມາດກູ້ Tab ທີ່ຫາກໍ່ປິດໄປນັ້ນກັບຄືນມາໄດ້ ພຽງແຕ່ກົດ (Ctrl + Shift + T)

6. ເປີດໃຊ້ງານ New Tab

Ctrl + T

ຫາກຕ້ອງການເປີດໜ້າຕ່າງໃຫມ່ ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເລື່ອນເມົ້າໃຫ້ເມື່ອຍ ພຽງແຕ່ໃຊ້ (Ctrl + T) ແທັບໃຫມ່ກໍຈະມາຢ່າງໄວ

7. ເປີດການຄົ້ນຫາ

Ctrl + K

ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາເປີດແທັບໃຫມ່ ຫຼື ກຳລັງໃຊ້ງານຢູ່ນັ້ນ ແລ້ວຢາກຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນທັນທີ ປົກກະຕິຈະໃຊ້ New Tab ຫຼືໄປທີ່ຊ່ອງຄົ້ນຫາແລ້ວພິມ, ອັນນີ້ພຽງແຕ່ກົດ (Ctrl + K) ກໍ່ສາມາດພິມສິ່ງທີ່ຈະຄົ້ນຫາໄດ້ທັນທີເລີຍ

8. ສະລັບ Tab ຂອງ Chrome

Ctrl + Tab

ໃຜທີ່ໃຊ້ງານຫຼາຍແທັບ ຖ້າຫາກຢາກປ່ຽນໄປອັນອື່ນກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເມົ້າເລືອກຄິກ, ລອງໃຊ້ (Ctrl + Tab) ສາມາດຊ່ວຍເລືອກງ່າຍໆ

ຄໍາສັ່ງລັດທີ່ເຫຼົ່ານີ້ທີ່ໃຊ້ກັບ Google Chrome ກໍ່ຍັງສາມາດໃຊ້ງານກັບບາວເຊີອື່ນໆໄດ້ອີກດ້ວຍເຊັ່ນ: Microsoft Edge, Fire fox

ການໃຊ້ຄໍາສັ່ງລັດເທິງຄີບອດ ເປັນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປ່ຽນຈາກຜູ້ໃຊ້ງານທົ່ວໄປ ກາຍເປັນຜູ້ໃຊ້ງານມືອາຊີບໄດ້ ໂດຍການໃຊ້ຄໍາສັ່ງລັດເຫຼົ່ານີ້ ແລະຍັງສາມາດຊ່ວຍປະຢັດເວລາໃນການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງໄປໃຊ້ເມົ້າເລື່ອນໄປກົດ

1. ເປີດ Link ຂຶ້ນໃນແທັບໃຫມ່

Ctrl + ຄິກຊ້າຍທີ່ລິ້ງ

ເຄີຍເຫັນລິ້ງທີ່ຕິດໄວ້ໃນເວັບຕ່າງໆ ເພື່ອໄປຫາເວັບອື່ນໆບໍ່ ແຕ່ລະເວັບຕະຕັ້ງຄ່າບໍ່ຄືກັນ ບາງເວັບກໍ່ຂຶ້ນ New Tab ໃຫ້ ແຕ່ກໍ່ມີບາງເວັບຈະປ່ຽນແທັບເກົ່າເປັນລິ້ງໃຫມ່ໃຫ້ເລີຍ

ຫາກໃຜຕ້ອງການເກັບຮັກສາແທັບເກົ່າບໍ່ໃຫ້ປ່ຽນ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເລືອກ Open In New Tab ກໍ່ໃຫ້ກົດ (Ctrl + ຄິກຊ້າຍທີ່ລິ້ງ) ກໍ່ຈະເປັນລິ້ງນັ້ນເປັນ New Tab ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ

2. ສະແກນໜ້າເວັບຫາຄຳສະເພາະ

Ctrl + F

ເວລາຊອກຫາຂໍ້ມຸນໃດໆ ແລ້ວບໍ່ຢາກອ່ານທັງໝົດເພື່ອຕ້ອງຫາຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການກໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ (Ctrl + F) ສາມາດຊ່ວຍຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນສະເພາະເຈາະຈົງໄດ້

3. ຂະຫຍາຍຫນ້າຈໍ

Ctrl +  ເຄື່ອງໝາຍບວກ ຫຼື Ctrl + ລູກກິ້ງເທິງເມົ້າ

ອັນນີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະຮູ້ຈັກຢູ່ແລ້ວສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດຕະຫຼອດ ຫາກຂໍ້ຄວາມໃດໆນ້ອຍເກີນໄປແລະເບິ່ງແລ້ວບໍ່ສະບາຍຕາ ກໍ່ສາມາດກົດ (Ctrl +  ເຄື່ອງໝາຍບວກ ຫຼື Ctrl + ລູກກິ້ງເທິງເມົ້າ) ເພື່ອຂະຫຍາຍຂໍ້ຄວາມໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນໄດ້

ແລະຫາກຢາກຫຍໍ້ຂະໜາດລົງ ກໍ່ໃຫ້ກົດ (Ctrl +  ເຄື່ອງໝາຍລົບ ຫຼື Ctrl + ລູກກິ້ງເທິງເມົ້າ) ເພື່ອກັບໄປໃຊ້ງານຄ່າປົກກະຕິ

4. ປິດ Tab ແບບໄວໆ

Ctrl + W

ຫາກໃຜມັກເປີດ Tab ຫຼາຍໆອັນພ້ອມກັນ 20-30 ໜ້າ ເວລາປິດກໍ່ປິດທັງໝົດບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ເມົ້າປິດເທື່ອລະອັນ ແບບນັ້ນມັນເສຍເວລາ ແລະຍັງເມື່ອຍອີກ ພຽງແຕ່ກົດ (Ctrl +W) ກໍ່ສາມາດລຶບໄດ້ໄວກ່ວາເອົາເມົ້າໄປປິດເທື່ອລະອັນ

5. ເປີດ Tab ທີ່ເຮົາຫຼົງປິດ

Ctrl + Shift + T

ຫາກວ່າມືເຮົາຫຼົງໄປປິດ Tab ຫຼືປິດງານສຳຄັນ ເຮົາກໍ່ສາມາດກູ້ Tab ທີ່ຫາກໍ່ປິດໄປນັ້ນກັບຄືນມາໄດ້ ພຽງແຕ່ກົດ (Ctrl + Shift + T)

6. ເປີດໃຊ້ງານ New Tab

Ctrl + T

ຫາກຕ້ອງການເປີດໜ້າຕ່າງໃຫມ່ ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເລື່ອນເມົ້າໃຫ້ເມື່ອຍ ພຽງແຕ່ໃຊ້ (Ctrl + T) ແທັບໃຫມ່ກໍຈະມາຢ່າງໄວ

7. ເປີດການຄົ້ນຫາ

Ctrl + K

ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາເປີດແທັບໃຫມ່ ຫຼື ກຳລັງໃຊ້ງານຢູ່ນັ້ນ ແລ້ວຢາກຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນທັນທີ ປົກກະຕິຈະໃຊ້ New Tab ຫຼືໄປທີ່ຊ່ອງຄົ້ນຫາແລ້ວພິມ, ອັນນີ້ພຽງແຕ່ກົດ (Ctrl + K) ກໍ່ສາມາດພິມສິ່ງທີ່ຈະຄົ້ນຫາໄດ້ທັນທີເລີຍ

8. ສະລັບ Tab ຂອງ Chrome

Ctrl + Tab

ໃຜທີ່ໃຊ້ງານຫຼາຍແທັບ ຖ້າຫາກຢາກປ່ຽນໄປອັນອື່ນກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເມົ້າເລືອກຄິກ, ລອງໃຊ້ (Ctrl + Tab) ສາມາດຊ່ວຍເລືອກງ່າຍໆ

ຄໍາສັ່ງລັດທີ່ເຫຼົ່ານີ້ທີ່ໃຊ້ກັບ Google Chrome ກໍ່ຍັງສາມາດໃຊ້ງານກັບບາວເຊີອື່ນໆໄດ້ອີກດ້ວຍເຊັ່ນ: Microsoft Edge, Fire fox

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·