Friday, April 19, 2024
Lenovo

ແອັບຮຽນພາສາແກ້ເບື່ອ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຢາກຮຽນຮູ້ພາສາໃຫມ່ໆ

“ພາສາຕ່າງປະເທດ” ເປັນສິ່ງທີ່ຖືວ່າສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະພາສາອັງກິດເປັນພາສາສາກົນ, ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ໃນການສື່ສານ, ການສະໝັກງານ ຫຼືໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກ

ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນຈະໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ໂດຍການຮຽນຮູ້ພາສາຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງເຮົາຈະມາແນະນຳແອັບຮຽນພາສາ ທີ່ສາມາດຮຽນຮູ້ແລະໃຊ້ງານຟຣີ

1. LingoDeer

ເປັນແອັບສອນພາສາ ເຊິ່ງມີທັງໃນລະບົບ iOS ແລະ Android ມີພາສາໃຫ້ເລືອກຫຼາກຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນພາສາອັງກິດ, ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ສະເປນ ແລະອື່ນໆ (ເປັນການສອນຜ່ານພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍໆ)

ເມື່ອເຮົາເຂົ້າແອັບໄປຈະມີໃເຮົາເລືອກຮຽນພາສາທີ່ຕ້ອງການຮຽນ ເຊິ່ງແອັບຈະຕິດຕາມການຮຽນຂອງເຮົາພ້ອມ ແລະຖ້າຫາກຈະໄປບົດຮຽນຕໍ່ໄປຕ້ອງຮຽນບົດຮຽນເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວຈະປົດລ໋ອກບົດຮຽນຕໍ່ໄປໃຫ້ ແລະຍັງມີບົດທົດສອບໃນຕອນຈົບຂອງບົດຮຽນອີກດ້ວຍມີທັງຮູບພາບ ແລະສຽງເອົາໄວ້ຟັງຄຳສັບຕ່າງໆ

2. Duolingo

ເປັນແອັບສອນພາສາທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍພາສາ ສາມາດໂຫລດໄດ້ທັງໃນ iOS ແລະ Android ໃນການໃຊ້ງານ ຈະເປັນການເລືອກຮຽນພາສາທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້, ເລືອກເວລາຮຽນໃນແຕ່ລະມື້ວ່າເຮົາຈະຮຽນ 5 ນາທີ/ມື້ ຫຼື 20 ນາທີ/ມື້ ແລະຍັງສາມາດເລືອກວ່າ ຈະຮຽນລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼືຖ້າເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພື້ນຖານຂອງພາສາມາກ່ອນແລ້ວຈະເລືອກຮຽນລັດເລີຍກໍ່ໄດ້

ບົດຮຽນສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນການຕອບຄຳຖາມ ເຊິ່ງເປັນການແຊກການສອນພາສາເຂົ້າໄປໃນຕົວ, ຜູ້ຮຽນສາມາດຮຽນຮູ້ພາສາໄດ້ຄົບທັງ 4 ທັກສະເຊັ່ນ: ການຟັງ, ການເວົ້າ, ການຂຽນ ແລະການອ່ານ, ຄຳສັບສ່ວນຫຼາຍໃນແອັບຈະໃຊ້ເປັນແບບພື້ນຖານໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນເລີຍ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ຮຽນແລ້ວສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ເລີຍທັນທີ

3. Brain Out

ເປັນມິນິເກມທີ່ທົດສອບທັງພາສາອັງກິດ ແລະທົດສອບສະໝອງໄປພ້ອມໆກັນ ເປັນເກມແກ້ເບື່ອໃນເວລາວ່າງໄດ້ດີ ສາມາດໂຫລດໄດ້ທັງ iOS ແລະ Android ຄຳຖາມສ່ວນຫຼາຍເປັນພາສາອັງກິດ ມີປິດສະໜາຊັ້ບຊ້ອນຕ່າງໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສະໝອງໃນການຄິດຢ່າງລະອຽດ

ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການຫລິ້ນ ແລະເກມນີ້ມີຄວາມພິເສດຄືການຕອບທຳມະດາມັກຈະບໍ່ຜ່ານ ສ່ວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະດ່ານຂອງເກມຈະລ໋ອກໄປລ໋ອກມາໃຫ້ສັບສົນ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນການຮຽນຮູ້ພາສາ ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮົາຂາດບໍ່ໄດ້ຄື Google Translate ແອັບແປພາສາ ເພື່ອໄວ້ໃຊ້ແປພາສາ ຫຼືຄຳສັບທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ນົ້ນເອງ

“ພາສາຕ່າງປະເທດ” ເປັນສິ່ງທີ່ຖືວ່າສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະພາສາອັງກິດເປັນພາສາສາກົນ, ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ໃນການສື່ສານ, ການສະໝັກງານ ຫຼືໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກ

ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນຈະໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ໂດຍການຮຽນຮູ້ພາສາຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງເຮົາຈະມາແນະນຳແອັບຮຽນພາສາ ທີ່ສາມາດຮຽນຮູ້ແລະໃຊ້ງານຟຣີ

1. LingoDeer

ເປັນແອັບສອນພາສາ ເຊິ່ງມີທັງໃນລະບົບ iOS ແລະ Android ມີພາສາໃຫ້ເລືອກຫຼາກຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນພາສາອັງກິດ, ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ສະເປນ ແລະອື່ນໆ (ເປັນການສອນຜ່ານພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍໆ)

ເມື່ອເຮົາເຂົ້າແອັບໄປຈະມີໃເຮົາເລືອກຮຽນພາສາທີ່ຕ້ອງການຮຽນ ເຊິ່ງແອັບຈະຕິດຕາມການຮຽນຂອງເຮົາພ້ອມ ແລະຖ້າຫາກຈະໄປບົດຮຽນຕໍ່ໄປຕ້ອງຮຽນບົດຮຽນເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວຈະປົດລ໋ອກບົດຮຽນຕໍ່ໄປໃຫ້ ແລະຍັງມີບົດທົດສອບໃນຕອນຈົບຂອງບົດຮຽນອີກດ້ວຍມີທັງຮູບພາບ ແລະສຽງເອົາໄວ້ຟັງຄຳສັບຕ່າງໆ

2. Duolingo

ເປັນແອັບສອນພາສາທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍພາສາ ສາມາດໂຫລດໄດ້ທັງໃນ iOS ແລະ Android ໃນການໃຊ້ງານ ຈະເປັນການເລືອກຮຽນພາສາທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້, ເລືອກເວລາຮຽນໃນແຕ່ລະມື້ວ່າເຮົາຈະຮຽນ 5 ນາທີ/ມື້ ຫຼື 20 ນາທີ/ມື້ ແລະຍັງສາມາດເລືອກວ່າ ຈະຮຽນລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼືຖ້າເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພື້ນຖານຂອງພາສາມາກ່ອນແລ້ວຈະເລືອກຮຽນລັດເລີຍກໍ່ໄດ້

ບົດຮຽນສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນການຕອບຄຳຖາມ ເຊິ່ງເປັນການແຊກການສອນພາສາເຂົ້າໄປໃນຕົວ, ຜູ້ຮຽນສາມາດຮຽນຮູ້ພາສາໄດ້ຄົບທັງ 4 ທັກສະເຊັ່ນ: ການຟັງ, ການເວົ້າ, ການຂຽນ ແລະການອ່ານ, ຄຳສັບສ່ວນຫຼາຍໃນແອັບຈະໃຊ້ເປັນແບບພື້ນຖານໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນເລີຍ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ຮຽນແລ້ວສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ເລີຍທັນທີ

3. Brain Out

ເປັນມິນິເກມທີ່ທົດສອບທັງພາສາອັງກິດ ແລະທົດສອບສະໝອງໄປພ້ອມໆກັນ ເປັນເກມແກ້ເບື່ອໃນເວລາວ່າງໄດ້ດີ ສາມາດໂຫລດໄດ້ທັງ iOS ແລະ Android ຄຳຖາມສ່ວນຫຼາຍເປັນພາສາອັງກິດ ມີປິດສະໜາຊັ້ບຊ້ອນຕ່າງໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສະໝອງໃນການຄິດຢ່າງລະອຽດ

ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການຫລິ້ນ ແລະເກມນີ້ມີຄວາມພິເສດຄືການຕອບທຳມະດາມັກຈະບໍ່ຜ່ານ ສ່ວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະດ່ານຂອງເກມຈະລ໋ອກໄປລ໋ອກມາໃຫ້ສັບສົນ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນການຮຽນຮູ້ພາສາ ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮົາຂາດບໍ່ໄດ້ຄື Google Translate ແອັບແປພາສາ ເພື່ອໄວ້ໃຊ້ແປພາສາ ຫຼືຄຳສັບທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ນົ້ນເອງ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·