Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ຢຸດເຮັດ 6 ສິ່ງນີ້ ຖ້າບໍ່ຢາກເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີຊ້າ

ຮູ້ບໍ່ວ່າ ການທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອມຊ້າ ຄອມຄ້າງ ແທ້ຈິງແລ້ວສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ເກີດຈາກພຶດຕິກຳການນຳໃຊ້ຂອງເຮົານັ້ນເອງ ເຊິ່ງເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ໂຕ ແຕ່ຫາກວ່າຢາກປັບປຸງ ຫຼືໃຫ້ໄວຂຶ້ນເຮັດຕາມວິທີນີ້ເລີຍ

1. ຢ່າເປີດ Tap ໄວ້ຫຼາຍໜ້າເກີນໄປ

ຫຼາຍຄົນມັກຈະເປີດໜ້າເວັບໄວ້ຫຼາຍໆໜ້າ ເພື່ອຫາງານ ເບິ່ງໄອເດຍຕ່າງໆ ຫຼືຄຳຄົ້ນຫາທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ແຕ່ວ່າການເປີດໄວ້ຫຼາຍໜ້າແບບນັ້ນມັນຈະກິນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກຂອງຄອມພິວເຕີເຮົາ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄອມຊ້າໄດ້ ຖ້າໃຊ້ງານແລ້ວກໍ່ລອງປິດໜ້າເບິ່ງແນ່ ເພື່ອໃຫ້ຄອມໄວຂຶ້ນ

2. ບໍ່ລົງສ່ວນຂະຫຍາຍໃນ Chrome ຫຼາຍເກີນຄວາມຈຳເປັນ

ສ່ວນຂະຫຍາຍໃດທີ່ວ່າດີກໍ່ຈະມັກໂຫລດມາເກັບໄວ້ ແຕ່ເວລາຜ່ານໄປກໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ, ຮູ້ບໍ່ວ່າ ສ່ວນຂະຫຍາຍ (Extenstion) ເຫຼົ່ານີ້ ຖ້າເຮົາເປີດໄວ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອມຊ້າ ລອງລຶບສ່ວນທີ່ເຮົາບໍ່ໃຊ້ລອງເບິ່ງ ແລ້ວເກັບໄວ້ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮົາໃຊ້ເປັນປະຈຳ

3. ຍ້າຍຂໍ້ມູນໄປເກັບໄວ່ບ່ອນອື່ນ

ຢ່າໃສ່ຂໍ້ມູນໃນຊ່ອງ C: ຈົນເຕັມ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຄອມປະມວນຂໍ້ມູນຊ້າ, ລອງຍ້າຍໄປໃສ່ໃນ Drive ຫຼື Cloud ເກັບໄວ້ສະເພາະທີ່ໂຕຈຳເປັນ ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້

4. ຢ່າເປີດໂປຣແກຣມພ້ອມກັນຫຼາຍອັນ

ໃຜມັກເອົາຄອມໄປໃຊ້ເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນເຊັ່ນ: ເປີດບາວເຊີ້, ເບິ່ງໜັງ, ຫລິ້ນເກມ ຫຼືເຮັດວຽກໄປພ້ອມ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ພື້ນທີ່ໃນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຄອມເຮົາ ຖ້າຫາກສະເປັກຄອມແຮງຮັບໄດ້ກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ວ່າຖ້າສະເປັກເຮົາຕໍ່າ ມັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອມເຮົາຊ້າໄດ້

5. ຢ່າເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໄວ້ຈົນເຕັມ

File ທີ່ເຮົາລຶບລົງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໄປແລ້ວກໍ່ບໍ່ສາມາດເກີດປະໂຫຍດໄດ້ ບາງເທື່ອກໍ່ອາດຈະເກີດໂທດຊໍ້າ, ລອງລຶບ File ທີ່ເຮົາບໍ່ໃຊ້ແລ້ວ ແລະຈັດລຽງໃຫ້ເປັນລະບຽບ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄອມພິວເຕີບໍ່ຄ້າງ

6. ຄວນເປີດ FireWall ຢູ່ຕະຫຼອດ

ໄວຣັດເປັນບັນຫາຫຼັກໆທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອມເຮົາຄ້າງໄດ້ ບາງເທື່ອເຮົາກໍ່ບໍ່ຮູ້ໂຕວ່າໄວຣັດມາແຕ່ໄສ ຢູ່ດີໆກໍ່ມາປ່ວນຄອມເຮົາ, ສະນັ້ນແລ້ວເຮົາຄວນເປີດການປ້ອງກັນໄວຣັດໄວ້ຢູ່ຕະຫຼອດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຮົານຳໄວຣັດເຂົ້າມາ ແຕ່ຖ້າມີມັນກໍ່ຈະແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າໂຕໃດແມ່ນໄວຣັດ ຈຶ່ງຈັດການໄດ້ທັນເວລາ

6 ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດບໍ່ໜ້ອຍກໍ່ຫຼາຍ ສາມາດລອງເຮັດຕາມວິທີທີ່ເຮົາແນະນຳໄດ້ເລີຍ ຄອມຂອງເຈົ້າອາດຈະໄວຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຜ່ານມາ

ຮູ້ບໍ່ວ່າ ການທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອມຊ້າ ຄອມຄ້າງ ແທ້ຈິງແລ້ວສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ເກີດຈາກພຶດຕິກຳການນຳໃຊ້ຂອງເຮົານັ້ນເອງ ເຊິ່ງເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ໂຕ ແຕ່ຫາກວ່າຢາກປັບປຸງ ຫຼືໃຫ້ໄວຂຶ້ນເຮັດຕາມວິທີນີ້ເລີຍ

1. ຢ່າເປີດ Tap ໄວ້ຫຼາຍໜ້າເກີນໄປ

ຫຼາຍຄົນມັກຈະເປີດໜ້າເວັບໄວ້ຫຼາຍໆໜ້າ ເພື່ອຫາງານ ເບິ່ງໄອເດຍຕ່າງໆ ຫຼືຄຳຄົ້ນຫາທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ແຕ່ວ່າການເປີດໄວ້ຫຼາຍໜ້າແບບນັ້ນມັນຈະກິນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກຂອງຄອມພິວເຕີເຮົາ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄອມຊ້າໄດ້ ຖ້າໃຊ້ງານແລ້ວກໍ່ລອງປິດໜ້າເບິ່ງແນ່ ເພື່ອໃຫ້ຄອມໄວຂຶ້ນ

2. ບໍ່ລົງສ່ວນຂະຫຍາຍໃນ Chrome ຫຼາຍເກີນຄວາມຈຳເປັນ

ສ່ວນຂະຫຍາຍໃດທີ່ວ່າດີກໍ່ຈະມັກໂຫລດມາເກັບໄວ້ ແຕ່ເວລາຜ່ານໄປກໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ, ຮູ້ບໍ່ວ່າ ສ່ວນຂະຫຍາຍ (Extenstion) ເຫຼົ່ານີ້ ຖ້າເຮົາເປີດໄວ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອມຊ້າ ລອງລຶບສ່ວນທີ່ເຮົາບໍ່ໃຊ້ລອງເບິ່ງ ແລ້ວເກັບໄວ້ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮົາໃຊ້ເປັນປະຈຳ

3. ຍ້າຍຂໍ້ມູນໄປເກັບໄວ່ບ່ອນອື່ນ

ຢ່າໃສ່ຂໍ້ມູນໃນຊ່ອງ C: ຈົນເຕັມ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຄອມປະມວນຂໍ້ມູນຊ້າ, ລອງຍ້າຍໄປໃສ່ໃນ Drive ຫຼື Cloud ເກັບໄວ້ສະເພາະທີ່ໂຕຈຳເປັນ ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້

4. ຢ່າເປີດໂປຣແກຣມພ້ອມກັນຫຼາຍອັນ

ໃຜມັກເອົາຄອມໄປໃຊ້ເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນເຊັ່ນ: ເປີດບາວເຊີ້, ເບິ່ງໜັງ, ຫລິ້ນເກມ ຫຼືເຮັດວຽກໄປພ້ອມ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ພື້ນທີ່ໃນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຄອມເຮົາ ຖ້າຫາກສະເປັກຄອມແຮງຮັບໄດ້ກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ວ່າຖ້າສະເປັກເຮົາຕໍ່າ ມັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອມເຮົາຊ້າໄດ້

5. ຢ່າເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໄວ້ຈົນເຕັມ

File ທີ່ເຮົາລຶບລົງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໄປແລ້ວກໍ່ບໍ່ສາມາດເກີດປະໂຫຍດໄດ້ ບາງເທື່ອກໍ່ອາດຈະເກີດໂທດຊໍ້າ, ລອງລຶບ File ທີ່ເຮົາບໍ່ໃຊ້ແລ້ວ ແລະຈັດລຽງໃຫ້ເປັນລະບຽບ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄອມພິວເຕີບໍ່ຄ້າງ

6. ຄວນເປີດ FireWall ຢູ່ຕະຫຼອດ

ໄວຣັດເປັນບັນຫາຫຼັກໆທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອມເຮົາຄ້າງໄດ້ ບາງເທື່ອເຮົາກໍ່ບໍ່ຮູ້ໂຕວ່າໄວຣັດມາແຕ່ໄສ ຢູ່ດີໆກໍ່ມາປ່ວນຄອມເຮົາ, ສະນັ້ນແລ້ວເຮົາຄວນເປີດການປ້ອງກັນໄວຣັດໄວ້ຢູ່ຕະຫຼອດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຮົານຳໄວຣັດເຂົ້າມາ ແຕ່ຖ້າມີມັນກໍ່ຈະແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າໂຕໃດແມ່ນໄວຣັດ ຈຶ່ງຈັດການໄດ້ທັນເວລາ

6 ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດບໍ່ໜ້ອຍກໍ່ຫຼາຍ ສາມາດລອງເຮັດຕາມວິທີທີ່ເຮົາແນະນຳໄດ້ເລີຍ ຄອມຂອງເຈົ້າອາດຈະໄວຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຜ່ານມາ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.