Monday, May 20, 2024
Lenovo

ຄູ່ມືແນະນຳຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ອາການເບົາບາງ ສຳລັບການຕິດຕາມສຸຂະພາບຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຢູ່ຊູມຊົນ

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19)ໃນປະຈຸບັນແມ່ນ ຍັງສຶບຕໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍເປັນວົງກ້ວາງ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍຊີວິດ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ

ສປປ ລາວ ກໍເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງຊາດ ຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ວາງມາດຕະການໃນການຮັບມື ເພື່ອ ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນມາດຕະການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສັງຄົມ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອີງໃສ່ການພັດທະນາຂອງພະຍາດ ແລະ ຄວາມຮ້າຍແຮງໃນການແຜ່ກະຈາຍເຊື້ອເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງ ທັງຈາກກໍລະນີນຳເຂົ້າ ແລະ ການຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ, ດັ່ງນັ້ນ, ຕໍ່ກັບການຮັບມື ການລະບາດເຫັນໄດ້ວ່າບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານວິຊາການ ແຕ່ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງທຸກພາກສ່ວນ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ຈິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະສານງານຢ່າງໄກ້ຊິດ ແລະ ທັນການ.

ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານພວມສືບຕໍ່ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ ໃນບັນດາໂຮງໝໍ ແລະ ສະຖານທີ່ແຍກປ່ຽວ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ການປິ່ນປົວ, ແຕ່ຖ້າຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຍັງຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ອາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ສະຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຮູບແບບການຕິດຕາມ ສຸຂະພາບຜູ້ຕິດເຊື້ອຢູ່ເຮືອນ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່ທີ່ຕິດຕາມຢ່າງເໝາະສົມ

ຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບການຕິດຕາມສຸຂະພາບຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນສໍາລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ທີ່ບໍ່ມີອາການ ຫຼື ມີອາການເບົາບາງ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮອງຮັບໃນກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຫຼາຍເກີນຂີດຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບໍລິການ ປິ່ນປົວ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງ ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອື່ນໆ, ອາສາສະໝັກ, ສະມາຊິກຄອບຄົວ ທີ່ຕ້ອງການຕິດຕາມສຸຂະພາບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ເຮືອນ. ເນື້ອໃນຄູ່ມືແມ່ນໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບ:

  1. ຜູ້ທີ່ສາມາດຕິດຕາມສຸຂະພາບຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ແລະ ການຈັດບຸລິມະສິດ ຜູ້ທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ ແລະ ປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ແລະ ໂຮງໝໍພາກສະໜາມ
  2. ວິທີຕິດຕາມສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ
  3. ວິທີປ້ອງກັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດເພີ່ມ
  4. ເວລາ ໃດທີ່ຄວນຕິດຕໍ່ຫາສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ ໃນການນໍາສົ່ງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພື່ອປ້ອງກັນການຊັກຊ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການຕິດຕາມສຸຂະພາບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຈະປະກອບສ່ວນຊ່ວຍປ້ອງ ກັນການຈຳແນກລັງກຽດ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຫວັງວ່າຄູ່ມືນີ້ ຈະກະຕຸ້ນຊຸມຊົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານ ຈິດໃຈແກ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ຄອບຄົວ ໂດຍຜ່ານຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ມີການຈໍາແນກລັງກຽດເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນ ສັງຄົມ

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19)ໃນປະຈຸບັນແມ່ນ ຍັງສຶບຕໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍເປັນວົງກ້ວາງ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍຊີວິດ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ

ສປປ ລາວ ກໍເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງຊາດ ຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ວາງມາດຕະການໃນການຮັບມື ເພື່ອ ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນມາດຕະການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສັງຄົມ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອີງໃສ່ການພັດທະນາຂອງພະຍາດ ແລະ ຄວາມຮ້າຍແຮງໃນການແຜ່ກະຈາຍເຊື້ອເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງ ທັງຈາກກໍລະນີນຳເຂົ້າ ແລະ ການຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ, ດັ່ງນັ້ນ, ຕໍ່ກັບການຮັບມື ການລະບາດເຫັນໄດ້ວ່າບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານວິຊາການ ແຕ່ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງທຸກພາກສ່ວນ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ຈິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະສານງານຢ່າງໄກ້ຊິດ ແລະ ທັນການ.

ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານພວມສືບຕໍ່ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ ໃນບັນດາໂຮງໝໍ ແລະ ສະຖານທີ່ແຍກປ່ຽວ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ການປິ່ນປົວ, ແຕ່ຖ້າຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຍັງຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ອາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ສະຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຮູບແບບການຕິດຕາມ ສຸຂະພາບຜູ້ຕິດເຊື້ອຢູ່ເຮືອນ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່ທີ່ຕິດຕາມຢ່າງເໝາະສົມ

ຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບການຕິດຕາມສຸຂະພາບຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນສໍາລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ທີ່ບໍ່ມີອາການ ຫຼື ມີອາການເບົາບາງ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮອງຮັບໃນກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຫຼາຍເກີນຂີດຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບໍລິການ ປິ່ນປົວ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງ ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອື່ນໆ, ອາສາສະໝັກ, ສະມາຊິກຄອບຄົວ ທີ່ຕ້ອງການຕິດຕາມສຸຂະພາບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ເຮືອນ. ເນື້ອໃນຄູ່ມືແມ່ນໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບ:

  1. ຜູ້ທີ່ສາມາດຕິດຕາມສຸຂະພາບຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ແລະ ການຈັດບຸລິມະສິດ ຜູ້ທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ ແລະ ປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ແລະ ໂຮງໝໍພາກສະໜາມ
  2. ວິທີຕິດຕາມສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ
  3. ວິທີປ້ອງກັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດເພີ່ມ
  4. ເວລາ ໃດທີ່ຄວນຕິດຕໍ່ຫາສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ ໃນການນໍາສົ່ງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພື່ອປ້ອງກັນການຊັກຊ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການຕິດຕາມສຸຂະພາບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຈະປະກອບສ່ວນຊ່ວຍປ້ອງ ກັນການຈຳແນກລັງກຽດ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຫວັງວ່າຄູ່ມືນີ້ ຈະກະຕຸ້ນຊຸມຊົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານ ຈິດໃຈແກ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ຄອບຄົວ ໂດຍຜ່ານຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ມີການຈໍາແນກລັງກຽດເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນ ສັງຄົມ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.