GEF6 ແລະ UNDP ສະໜອງທຶນເພື່ອພັດທະນາ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນ ລາວ.

ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF6) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ເເກ່ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ ຢູ່ໃນລະບົບນິເວດ ປ່າໂຄກພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 9.656.544.000 ກີບ ໂດຍຜ່ານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງເເວດລ້ອມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານລາວ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການວາງແຜນ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ. ໃນນັ້ນໄດ້ຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ, ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ  ພັດທະນາກົນໄກທາງດ້ານການເງິນ ລວມທັງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ວິທີການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໄດ້.

ການຈັດໂຄງການໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອສາທິດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບຢືນຍົງ ໃນເຂດຈັດສັນປ່າໄມ້ ໃນແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ ແລະ ຮັບປະກັນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງບັນດາສັດປ່າທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຮັກສາການໄຫຼວຽນຂອງນໍ້າໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການລະບົບນິເວດຕ່າງໆ ລວມທັງການສະໜອງນໍ້າ, ການຮັກສາ ແລະ ການປ້ອງກັນໄພນໍ້າຖ້ວມ.

ການປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ງົບປະມານລວມ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ຫ້ອງການ ກປສ ຈໍານວນ 9.656.544.000 ກີບ. ຮອດປີ 2021 ສາມາດຈ່າຍໄດ້ 8.637.022.669 ກີບ ທຽບເທົ່າ 89%  ຂອງງົບປະມານລວມທັງໝົດ ແລະ ຈໍານວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 1.019.521.331 ກີບ ແມ່ນມີແຜນຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາທີ່ຍັງຄ້າງໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນວັນ 31 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງເເວດລ້ອມ.

ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF6) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ເເກ່ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ ຢູ່ໃນລະບົບນິເວດ ປ່າໂຄກພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 9.656.544.000 ກີບ ໂດຍຜ່ານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງເເວດລ້ອມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານລາວ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການວາງແຜນ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ. ໃນນັ້ນໄດ້ຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ, ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ  ພັດທະນາກົນໄກທາງດ້ານການເງິນ ລວມທັງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ວິທີການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໄດ້.

ການຈັດໂຄງການໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອສາທິດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບຢືນຍົງ ໃນເຂດຈັດສັນປ່າໄມ້ ໃນແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ ແລະ ຮັບປະກັນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງບັນດາສັດປ່າທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຮັກສາການໄຫຼວຽນຂອງນໍ້າໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການລະບົບນິເວດຕ່າງໆ ລວມທັງການສະໜອງນໍ້າ, ການຮັກສາ ແລະ ການປ້ອງກັນໄພນໍ້າຖ້ວມ.

ການປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ງົບປະມານລວມ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ຫ້ອງການ ກປສ ຈໍານວນ 9.656.544.000 ກີບ. ຮອດປີ 2021 ສາມາດຈ່າຍໄດ້ 8.637.022.669 ກີບ ທຽບເທົ່າ 89%  ຂອງງົບປະມານລວມທັງໝົດ ແລະ ຈໍານວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 1.019.521.331 ກີບ ແມ່ນມີແຜນຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາທີ່ຍັງຄ້າງໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນວັນ 31 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງເເວດລ້ອມ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!