KOICA ແລະ UNDP ສະໜັບສະໜຸນອຸປະກອນໄອຊີທີ ເພື່ອໃຊ້ຕອບໂຕ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.

ອົງການ ການຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA) ແລະ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນບັນດາອົງການໃນຂະແໜງຍຸຕິທໍາ ແລະ ຕໍາຫຼວດ ໂດຍການມອບອຸປະກອນໄອທີ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຄັນຮົ່ມ.

ໂຄງການ ຄັນຮົ່ມ ແມ່ນໂຄງການທີ່ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວ ໂດຍຜ່ານ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນິນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 5 ປີ (NAPEVAW) ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາອົງການຫຼັກໃນຂະແໜງການສັງຄົມ ແລະ ຍຸຕິທໍາ.

ໂຄງການນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນການຈໍາແນກ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໂດຍການລວມເອົາຄວາມພະຍາຍາມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ລວມທັງການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເພີ່ມທະວີການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການບໍລິການໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການປະສານງານໃນທຸກຂະແໜງການທີ່ກຽວຂ້ອງ.
ໃນປີ 2021 UNDP ໄດ້ເຮັດການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ຄວາມສາມາດຂອງຂະແໜງຍຸຕິທໍາ ແລະ ຕໍາຫຼວດ ເພື່ອປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 5 ປີ (NAPEVAW) ລວມມີ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສານປະຊາຊົນສຸງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ.

ການປະເມີນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ ພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ປະເຊີນກັບຄວາມຊັກຊ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ອັນເນື່ອງມາຈາກມາດຕະການລ໋ອກດາວ (Lockdown) ທີ່ຫ້າມຈັດ ການປະຊຸມແບບເຊິ່ງຫນ້າ ແລະ ບັນດາອົງການຂະແໜງຍຸຕິທໍາ ແລະ ຕໍາຫຼວດ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາກັດ ດ້ານເຄື່ອງມືອຸປະກອນໄອຊີທີ (ICT) ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກ (Online).

ທ່ານ ນາງ ສຸກພາພອນ ພານິດ, ຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ສູນກ່າງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ອຸປະກອນໄອຊີທີ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລັບພວກເຮົາ ເພາະພວກເຮົາສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດວຽກທາງອິນເຕີເນັດ ເພື່ອປັບປຸງການຕອບສະໜອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະ ໃນການພັດທະນາ ການແນະນໍາພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ເຄື່ອງມືສໍາລັບຂະ ແໜ່ງຍຸຕິທໍາໃນປີ 2022”.

ໃນປີ 2022 ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຄັນຮົ່ມ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມກັບ UNFPA ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ KOICA, UNDP ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຂະແໜງຍຸຕິທໍາ ແລະ ຕໍາຫຼວດ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຄະນະກໍາມະທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ເພື່ອພັດທະນາມາດຕະຖານ ຂັ້ນຕອນການດໍາເນິນງານເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄໍາແນະນໍາທີ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບທຸກຄົນ, ຂະແໜງການຕ່າງໆ ເພື່ອປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນວຽກງານສະກັດກັ້ນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍິງ, ສະໜອງການບໍລິການຕໍ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີຜູ້ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວຜ່ານລະບົບ ຍຸຕິທໍາ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ຂໍ້ມູນມາຈາກ: UNDP Lao PDR 

ອົງການ ການຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA) ແລະ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນບັນດາອົງການໃນຂະແໜງຍຸຕິທໍາ ແລະ ຕໍາຫຼວດ ໂດຍການມອບອຸປະກອນໄອທີ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຄັນຮົ່ມ.

ໂຄງການ ຄັນຮົ່ມ ແມ່ນໂຄງການທີ່ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວ ໂດຍຜ່ານ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນິນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 5 ປີ (NAPEVAW) ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາອົງການຫຼັກໃນຂະແໜງການສັງຄົມ ແລະ ຍຸຕິທໍາ.

ໂຄງການນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນການຈໍາແນກ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໂດຍການລວມເອົາຄວາມພະຍາຍາມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ລວມທັງການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເພີ່ມທະວີການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການບໍລິການໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການປະສານງານໃນທຸກຂະແໜງການທີ່ກຽວຂ້ອງ.
ໃນປີ 2021 UNDP ໄດ້ເຮັດການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ຄວາມສາມາດຂອງຂະແໜງຍຸຕິທໍາ ແລະ ຕໍາຫຼວດ ເພື່ອປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 5 ປີ (NAPEVAW) ລວມມີ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສານປະຊາຊົນສຸງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ.

ການປະເມີນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ ພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ປະເຊີນກັບຄວາມຊັກຊ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ອັນເນື່ອງມາຈາກມາດຕະການລ໋ອກດາວ (Lockdown) ທີ່ຫ້າມຈັດ ການປະຊຸມແບບເຊິ່ງຫນ້າ ແລະ ບັນດາອົງການຂະແໜງຍຸຕິທໍາ ແລະ ຕໍາຫຼວດ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາກັດ ດ້ານເຄື່ອງມືອຸປະກອນໄອຊີທີ (ICT) ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກ (Online).

ທ່ານ ນາງ ສຸກພາພອນ ພານິດ, ຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ສູນກ່າງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ອຸປະກອນໄອຊີທີ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລັບພວກເຮົາ ເພາະພວກເຮົາສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດວຽກທາງອິນເຕີເນັດ ເພື່ອປັບປຸງການຕອບສະໜອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະ ໃນການພັດທະນາ ການແນະນໍາພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ເຄື່ອງມືສໍາລັບຂະ ແໜ່ງຍຸຕິທໍາໃນປີ 2022”.

ໃນປີ 2022 ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຄັນຮົ່ມ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມກັບ UNFPA ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ KOICA, UNDP ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຂະແໜງຍຸຕິທໍາ ແລະ ຕໍາຫຼວດ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຄະນະກໍາມະທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ເພື່ອພັດທະນາມາດຕະຖານ ຂັ້ນຕອນການດໍາເນິນງານເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄໍາແນະນໍາທີ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບທຸກຄົນ, ຂະແໜງການຕ່າງໆ ເພື່ອປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນວຽກງານສະກັດກັ້ນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍິງ, ສະໜອງການບໍລິການຕໍ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີຜູ້ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວຜ່ານລະບົບ ຍຸຕິທໍາ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ຂໍ້ມູນມາຈາກ: UNDP Lao PDR 

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!