Saturday, April 13, 2024
Lenovo

“ຊີ້ນໝູແພງ” ເຮັດແນວໃດ?

ປັດຈຸບັນ ການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງລາຄາຊີ້ນໝູຢູ່ບ້ານເຮົາ ກຳລັງເປັນກະແສສັງຄົມບໍ່ໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໝູ ບາງສ່ວນ ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນເມນູອາຫານທີ່ເຮັດ ຈາກໝູ ໄປບໍລິໂພກອາຫານປະເພດອື່ນແທນ ເນື່ອງຈາກລາຄາໝູທີ່ສູງຂຶ້ນ.

ຜູ້ບໍລິໂພກຊີ້ນໝູທ່ານໜຶ່ງ ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນກ່ຽວກັບ ການປັບຂຶ້ນຂອງລາຄາຊີ້ນໝູ ວ່າ: ເພິ່ນເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ບໍລິໂພກຊີ້ໝູເປັນປະຈຳ ແຕ່ຖ້າຊີ້ໝູແພງຂຶ້ນຫຼາຍ ກໍຈະຫັນໄປບໍລິໂພກອາຫານຢ່າງອື່ນແທນ ເຊັ່ນ ປາ, ຜັກ ຫຼື ຫຼຸດປະລິມານການຊື້ໝູລົງ ຈາກທີ່ເຄີຍຊື້ຫຼາຍ ເປັນຊື້ໜ້ອຍລົງ, ແຕ່ແນວໃດ ກໍເຫັນໃຈທັງສອງຝ່າຍ ທັງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ, ໃນນາມທີ່ເປັນຜູ້ຊື້ ຜູ້ຂາຍ ຖ້າຂາຍແພງຫຼາຍ ຄົນກໍບໍ່ໍຢາກຊື້, ສ່ວນຜູ້ຂາຍເອງ ຖ້າຂາຍຖືກຫຼາຍກໍບໍ່ມີກຳໄລ ເພາະການກຳນົດລາຄາຂາຍແມ່ນປັບໄປຕາມຕົ້ນທຶນ ແຕ່ທາງທີ່ດີແມ່ນຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາຄວມຄຸມລາຄາ ບໍ່ຢາກໃຫ້ພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າປັບຂຶ້ນເອົາເອງ. 

ໃນສ່ວນຂອງແມ່ຄ້າ ຈາກການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງ ແມ່ຄ້າຂາຍຊີ້ນໝູ ທ່ານໜຶ່ງທີ່ ຕະຫຼາດໂນນຄໍ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະປີໃໝ່ ຫຼື ມີເທດສະການທີ່ສຳຄັນ ຂອງແຕ່ລະປີ ລາຄາຊີ້ນໝູ ແມ່ນຈະມີການເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກນາຍຮ້ອຍທີ່ສົ່ງໝູໜ້າຂຽງ ໄດ້ປັບລາຄາສົ່ງໝູຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຄ້າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບລາຄາຂາຍຂຶ້ນໄປນຳ ເຊິ່ງຈະມີລາຄາຂາຍຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ຢູ່ທີ່ປະມານ 48.000 – 50.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ ແລະ ຊີ້ນໝູປະເພດ 2 ຈະມີລາຄາຂາຍຢູ່ທີ່ປະມານ 43.000 – 45.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ.

ອີງຕາມແຈ້ງການ ຈາກ ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ອອກຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບລາຄາຊີ້ນໝູ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ວ່າ: ການກຳນົດລາຄາຂາຍຊີ້ນໝູ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດລາຄາຂາຍເປັນ 2 ປະເພດ ຄື: 

  1. ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ຂາຍລາຄາ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 48.000 ກີບ ຕໍ່ກິໂລ.
  2. ຊີ້ນໝູປະເພດ 2 ຂາຍລາຄາ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 44.000 ກີບ ຕໍ່ກິໂລ.

ສຳລັບລາຄາໝູໜ້າຟາມ ກຳນົດໃຫ້ມີລາຄາ ຊື້-ຂາຍ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 28.500 ກີບ ຕໍ່ກິໂລ, ສ່ວນລາຄາຂາຍຍົກໝູໝົດໂຕ ທີ່ໄດ້ຂ້າ, ຄົວ ຫຼື ແຍກເປັນຊີ້ນລວມ, ນາຍຮ້ອຍສົ່ງ ເຖິງລູກຂຽງຮອດຕະຫຼາດ ກຳນົດລາຄາ ຂາຍສູງສຸດບໍໃຫ້ເກີນ 34.000 ກີບ ຕໍ່ກິໂລ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນປີ 2022 ນີ້ ຍັງບໍ່ມີແຈ້ງການໃໝ່ອອກມາຕື່ມ ກ່ຽວກັບການກຳນົດລາຄາຊີ້ນໝູເທື່ອ. ແຕ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ລາຄາຊີ້ນໝູຕາມທ້ອງຕະຫຼາດແມ່ນສູງກວ່າລາຄາທີ່ກຳນົດໄວ້. 

ແຈ້ງການຈາກ ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ປີ 2021

ປັດຈຸບັນ ການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງລາຄາຊີ້ນໝູຢູ່ບ້ານເຮົາ ກຳລັງເປັນກະແສສັງຄົມບໍ່ໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໝູ ບາງສ່ວນ ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນເມນູອາຫານທີ່ເຮັດ ຈາກໝູ ໄປບໍລິໂພກອາຫານປະເພດອື່ນແທນ ເນື່ອງຈາກລາຄາໝູທີ່ສູງຂຶ້ນ.

ຜູ້ບໍລິໂພກຊີ້ນໝູທ່ານໜຶ່ງ ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນກ່ຽວກັບ ການປັບຂຶ້ນຂອງລາຄາຊີ້ນໝູ ວ່າ: ເພິ່ນເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ບໍລິໂພກຊີ້ໝູເປັນປະຈຳ ແຕ່ຖ້າຊີ້ໝູແພງຂຶ້ນຫຼາຍ ກໍຈະຫັນໄປບໍລິໂພກອາຫານຢ່າງອື່ນແທນ ເຊັ່ນ ປາ, ຜັກ ຫຼື ຫຼຸດປະລິມານການຊື້ໝູລົງ ຈາກທີ່ເຄີຍຊື້ຫຼາຍ ເປັນຊື້ໜ້ອຍລົງ, ແຕ່ແນວໃດ ກໍເຫັນໃຈທັງສອງຝ່າຍ ທັງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ, ໃນນາມທີ່ເປັນຜູ້ຊື້ ຜູ້ຂາຍ ຖ້າຂາຍແພງຫຼາຍ ຄົນກໍບໍ່ໍຢາກຊື້, ສ່ວນຜູ້ຂາຍເອງ ຖ້າຂາຍຖືກຫຼາຍກໍບໍ່ມີກຳໄລ ເພາະການກຳນົດລາຄາຂາຍແມ່ນປັບໄປຕາມຕົ້ນທຶນ ແຕ່ທາງທີ່ດີແມ່ນຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາຄວມຄຸມລາຄາ ບໍ່ຢາກໃຫ້ພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າປັບຂຶ້ນເອົາເອງ. 

ໃນສ່ວນຂອງແມ່ຄ້າ ຈາກການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງ ແມ່ຄ້າຂາຍຊີ້ນໝູ ທ່ານໜຶ່ງທີ່ ຕະຫຼາດໂນນຄໍ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະປີໃໝ່ ຫຼື ມີເທດສະການທີ່ສຳຄັນ ຂອງແຕ່ລະປີ ລາຄາຊີ້ນໝູ ແມ່ນຈະມີການເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກນາຍຮ້ອຍທີ່ສົ່ງໝູໜ້າຂຽງ ໄດ້ປັບລາຄາສົ່ງໝູຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຄ້າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບລາຄາຂາຍຂຶ້ນໄປນຳ ເຊິ່ງຈະມີລາຄາຂາຍຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ຢູ່ທີ່ປະມານ 48.000 – 50.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ ແລະ ຊີ້ນໝູປະເພດ 2 ຈະມີລາຄາຂາຍຢູ່ທີ່ປະມານ 43.000 – 45.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ.

ອີງຕາມແຈ້ງການ ຈາກ ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ອອກຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບລາຄາຊີ້ນໝູ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ວ່າ: ການກຳນົດລາຄາຂາຍຊີ້ນໝູ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດລາຄາຂາຍເປັນ 2 ປະເພດ ຄື: 

  1. ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ຂາຍລາຄາ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 48.000 ກີບ ຕໍ່ກິໂລ.
  2. ຊີ້ນໝູປະເພດ 2 ຂາຍລາຄາ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 44.000 ກີບ ຕໍ່ກິໂລ.

ສຳລັບລາຄາໝູໜ້າຟາມ ກຳນົດໃຫ້ມີລາຄາ ຊື້-ຂາຍ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 28.500 ກີບ ຕໍ່ກິໂລ, ສ່ວນລາຄາຂາຍຍົກໝູໝົດໂຕ ທີ່ໄດ້ຂ້າ, ຄົວ ຫຼື ແຍກເປັນຊີ້ນລວມ, ນາຍຮ້ອຍສົ່ງ ເຖິງລູກຂຽງຮອດຕະຫຼາດ ກຳນົດລາຄາ ຂາຍສູງສຸດບໍໃຫ້ເກີນ 34.000 ກີບ ຕໍ່ກິໂລ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນປີ 2022 ນີ້ ຍັງບໍ່ມີແຈ້ງການໃໝ່ອອກມາຕື່ມ ກ່ຽວກັບການກຳນົດລາຄາຊີ້ນໝູເທື່ອ. ແຕ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ລາຄາຊີ້ນໝູຕາມທ້ອງຕະຫຼາດແມ່ນສູງກວ່າລາຄາທີ່ກຳນົດໄວ້. 

ແຈ້ງການຈາກ ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ປີ 2021

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.