ສູດເຮັດປຸ໋ຍບໍາລຸງພືດຈາກເຂົ້າບູດ.

ເຂົ້າເຫຼືອ ຫຼື ເຂົ້າບູດ ຫຼາຍຄົນມັກຈະຖິ້ມ ຫຼື ເອົາໄປເປັນອາຫານສັດ ແຕ່ທຸກຄົນເຄີຍຮູ້ບໍ່ວ່າ ເຂົ້າບູດສາມາດນໍາມາເຮັດເປັນປຸ໋ຍນໍ້າ ບໍາລຸງພືດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ມື້ນີ້ເຮົາມີສູດປຸ໋ຍນໍ້າ ທີ່ເຮັດມາຈາກເຂົ້າບູດມາຝາກທຸກຄົນ.

ສ່ວນປະສົມທີ່ເຮົາຕ້ອງກຽມມີ:

 1. ເຂົ້າເຫຼືອ ຫຼື ເຂົ້າບູດ 1 ຖ້ວຍ.
 2. ນໍ້າສະອາດ 500 ມິລີລິດ.
 3. ນໍ້າຕານຊາຍເເດງ 2 ບ່ວງເເກງ.
 4. ນົມສົ້ມປ໋ອງນ້ອຍ 2 ບ່ວງແກງ.

ວິທີເຮັດມີດັ່ງນີ້:

 1. ນໍາເຂົ້າບູດ ຫຼື ເຂົ້າທີ່ເຫຼືອມາປະສົມກັບນໍ້າສະອາດ ແລະ ຮ່າຍໃສ່ຕຸກນໍ້າ.
 2. ນໍາເອົານໍ້າຕານຊາຍເເດງ ແລະ ນົມສົ້ມ ຖອກລົງໃສ່.
 3. ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ ແລ້ວປິດຝາ ນໍາໄປໝັກໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ຮົ່ມ ປະມານ 5-7 ວັນ ໂດຍໄຂຝາຕຸກອອກໜ່ອຍໜຶ່ງ.
 4. ເມື່ອຄົບຕາມກໍານົດເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ ກໍສາມາດນໍາອອກມາໃຊ້ໄດ້ເລີຍ.

ອັດຕາສ່ວນ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້

 1. ນໍາເອົາປຸ໋ຍນໍ້າທີ່ເຮັດຈາກເຂົ້າບູດ 250 ມິລິລິດ ມາປະສົມກັບນໍ້າ 20 ລິດ ໃຊ້ສໍາລັບຫົດພື້ນດິນກ່ອນປູກພືດ.
 2. ປະສົມປຸ໋ຍນໍ້າ ເຮັດຈາກເຂົ້າບູດ 2 ບ່ວງແກງ ຕໍ່ນໍ້າ 1 ລິດ ໃຊ້ສໍາລັບຫົດສ່ວນຂອງໃບ.
 3. ຄວນໃຊ້ ອາທິດລະ 1-2 ຄັ້ງ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ໃນເວລາຕອນເຊົ້າຈະໄດ້ຜົນຮັບທີ່ດີ.

ປະໂຫຍດຂອງປຸ໋ຍນໍ້າທີ່ເຮັດຈາກເຂົ້າບູດມີຄື:

 1. ເມື່ຶອເຮົາໃຊ້ຫົດພື້ນດິນ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມ ຈຸລິນຊີ ໃນດິນ ຊ່ວຍບໍາລຸງໃຫ້ຮາກຂອງພືດແຂງແຮງ ດູດຊຶມອາຫານໄດ້ດີຂຶ້ນ.
 2. ເມື່ອໃຊ້ຫົດໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງພືດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໃບ, ດອກ, ລໍາຕົ້ນ ຂອງພືດແຂງແຮງ ແລະຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວ.

ສໍາລັບໃຜທີ່ຢາກລອງເຮັດປຸ໋ຍນໍ້າໝັກແບບງ່າຍ ແຕ່ໄດ້ຜົນຮັບທີ່ດີ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ພືດຜັກຂອງທ່ານຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ແຖມຍັງປອດໄພຈາກສານເຄມີອີກດ້ວຍ ເເນະນໍາໃຫ້ລອງໃຊ້ສູດນີ້ເລີຍ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:http://postnoname.com/spoiled-rice-is-used-to-make-fertilizer/

ເຂົ້າເຫຼືອ ຫຼື ເຂົ້າບູດ ຫຼາຍຄົນມັກຈະຖິ້ມ ຫຼື ເອົາໄປເປັນອາຫານສັດ ແຕ່ທຸກຄົນເຄີຍຮູ້ບໍ່ວ່າ ເຂົ້າບູດສາມາດນໍາມາເຮັດເປັນປຸ໋ຍນໍ້າ ບໍາລຸງພືດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ມື້ນີ້ເຮົາມີສູດປຸ໋ຍນໍ້າ ທີ່ເຮັດມາຈາກເຂົ້າບູດມາຝາກທຸກຄົນ.

ສ່ວນປະສົມທີ່ເຮົາຕ້ອງກຽມມີ:

 1. ເຂົ້າເຫຼືອ ຫຼື ເຂົ້າບູດ 1 ຖ້ວຍ.
 2. ນໍ້າສະອາດ 500 ມິລີລິດ.
 3. ນໍ້າຕານຊາຍເເດງ 2 ບ່ວງເເກງ.
 4. ນົມສົ້ມປ໋ອງນ້ອຍ 2 ບ່ວງແກງ.

ວິທີເຮັດມີດັ່ງນີ້:

 1. ນໍາເຂົ້າບູດ ຫຼື ເຂົ້າທີ່ເຫຼືອມາປະສົມກັບນໍ້າສະອາດ ແລະ ຮ່າຍໃສ່ຕຸກນໍ້າ.
 2. ນໍາເອົານໍ້າຕານຊາຍເເດງ ແລະ ນົມສົ້ມ ຖອກລົງໃສ່.
 3. ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ ແລ້ວປິດຝາ ນໍາໄປໝັກໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ຮົ່ມ ປະມານ 5-7 ວັນ ໂດຍໄຂຝາຕຸກອອກໜ່ອຍໜຶ່ງ.
 4. ເມື່ອຄົບຕາມກໍານົດເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ ກໍສາມາດນໍາອອກມາໃຊ້ໄດ້ເລີຍ.

ອັດຕາສ່ວນ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້

 1. ນໍາເອົາປຸ໋ຍນໍ້າທີ່ເຮັດຈາກເຂົ້າບູດ 250 ມິລິລິດ ມາປະສົມກັບນໍ້າ 20 ລິດ ໃຊ້ສໍາລັບຫົດພື້ນດິນກ່ອນປູກພືດ.
 2. ປະສົມປຸ໋ຍນໍ້າ ເຮັດຈາກເຂົ້າບູດ 2 ບ່ວງແກງ ຕໍ່ນໍ້າ 1 ລິດ ໃຊ້ສໍາລັບຫົດສ່ວນຂອງໃບ.
 3. ຄວນໃຊ້ ອາທິດລະ 1-2 ຄັ້ງ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ໃນເວລາຕອນເຊົ້າຈະໄດ້ຜົນຮັບທີ່ດີ.

ປະໂຫຍດຂອງປຸ໋ຍນໍ້າທີ່ເຮັດຈາກເຂົ້າບູດມີຄື:

 1. ເມື່ຶອເຮົາໃຊ້ຫົດພື້ນດິນ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມ ຈຸລິນຊີ ໃນດິນ ຊ່ວຍບໍາລຸງໃຫ້ຮາກຂອງພືດແຂງແຮງ ດູດຊຶມອາຫານໄດ້ດີຂຶ້ນ.
 2. ເມື່ອໃຊ້ຫົດໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງພືດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໃບ, ດອກ, ລໍາຕົ້ນ ຂອງພືດແຂງແຮງ ແລະຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວ.

ສໍາລັບໃຜທີ່ຢາກລອງເຮັດປຸ໋ຍນໍ້າໝັກແບບງ່າຍ ແຕ່ໄດ້ຜົນຮັບທີ່ດີ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ພືດຜັກຂອງທ່ານຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ແຖມຍັງປອດໄພຈາກສານເຄມີອີກດ້ວຍ ເເນະນໍາໃຫ້ລອງໃຊ້ສູດນີ້ເລີຍ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:http://postnoname.com/spoiled-rice-is-used-to-make-fertilizer/

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!