USAID ສະໜັບສະໜູນ ສື່ມວນຊົນລາວ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາ ສື່ມວນຊົນ ໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງບົດບາດຂອງສື່ ໃນການຕ້ານການ ຄ້າມະນຸດ, ກົມສື່ມວນຊົນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອົງການ ວິນຣອກ ສາກົນ (Winrock International) ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຈາກການຄ້າມະນຸດໃນ ລາວ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ, ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ຫຼື USAID.

ໃຫ້ກຽດເປີດກອງປະຊຸມ ໂດຍ ທ່ານ ໂພສີ ແກ້ວມະນີວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະ ແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ມີ ທ່ານ Michael Ronning, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການ USAID ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດ້ວຍບັນດາ ທ່ານ ຈາກ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງສື່ມວນຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໃນລາວ ໂດຍຜ່ານ ການປູກຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ, ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ໂອກາດໃນການຈ້າງງານ, ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດ ຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕ້ານ ການຄ້າມະນຸດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຈາກການຄ້າມະນຸດໃນ ລາວ.

ທ່ານ Michael Ronning, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການ USAID ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ “ສື່ມວນຊົນ ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ເຄາະ ຮ້າຍໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ”.

ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 5 ປີ ຂອງ ການຮ່ວມມືແບບຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ-ລາວ, ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ອາເມຣິກາ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຕ້ານ ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການ ຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນວຽກງານ ສະກັດກັ້ນການ ຄ້າມະນຸດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:ສື່ມວນຊົນໜຸ່ມລາວ Noum Lao Mass Media

ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາ ສື່ມວນຊົນ ໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງບົດບາດຂອງສື່ ໃນການຕ້ານການ ຄ້າມະນຸດ, ກົມສື່ມວນຊົນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອົງການ ວິນຣອກ ສາກົນ (Winrock International) ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຈາກການຄ້າມະນຸດໃນ ລາວ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ, ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ຫຼື USAID.

ໃຫ້ກຽດເປີດກອງປະຊຸມ ໂດຍ ທ່ານ ໂພສີ ແກ້ວມະນີວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະ ແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ມີ ທ່ານ Michael Ronning, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການ USAID ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດ້ວຍບັນດາ ທ່ານ ຈາກ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງສື່ມວນຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໃນລາວ ໂດຍຜ່ານ ການປູກຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ, ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ໂອກາດໃນການຈ້າງງານ, ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດ ຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕ້ານ ການຄ້າມະນຸດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຈາກການຄ້າມະນຸດໃນ ລາວ.

ທ່ານ Michael Ronning, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການ USAID ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ “ສື່ມວນຊົນ ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ເຄາະ ຮ້າຍໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ”.

ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 5 ປີ ຂອງ ການຮ່ວມມືແບບຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ-ລາວ, ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ອາເມຣິກາ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຕ້ານ ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການ ຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນວຽກງານ ສະກັດກັ້ນການ ຄ້າມະນຸດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:ສື່ມວນຊົນໜຸ່ມລາວ Noum Lao Mass Media

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!