ກໍາຈັດສັດຕູພືດດ້ວຍ “ນໍ້າຂີ້ເທົ່າ”

ສັດຕູພືດ ຄົງຈະເປັນບັນຫາກວນໃຈສຳລັບຊາວສວນ ແລະ ເປັນໂຕທຳລາຍພືດ ເຮັດໃຫ້ພືດຂອງເຮົາບໍ່ງາມ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕບໍ່ເຕັມທີ. ເມື່ອເຮົາປູກຮັບປະທານເອງ ຫຼາຍຄົນກໍບໍ່ຢາກໃຊ້ສານເຄມີ ຫຼື ຢາປາບສັດຕູພືດ. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ຈະໝົດໄປ ເພາະມື້ນີ້ ເຮົາມີສູດກຳຈັດສັດຕູພືດ ດ້ວຍນໍ້າຂີ່ເທົ່າ ເພາະໃນຂີ້ເທົ່າ ອຸດົມໄປດ້ວຍ ສານຊິລິກ້າ (Silica) ເຊິ່ງເປັນສານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພືດແຂງເເຮງ ແລະ ສາມາດໄລ່ສັດຕູພືດໄດ້ເກືອບທຸກຊະນິດອີກດ້ວຍ.

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງປະສົມທີ່ຕ້ອງກຽມ

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງປະສົມທີ່ຕ້ອງກຽມ

 1. ນໍ້າສະອາດ 3 ລິດ.
 2. ຂີ້ເທົ່າ 1 ຖ້ວຍ.
 3. ຕຸກພລາສຕິກ.
 4. ພາຊະນະສຳລັບປະສົມ.
 5. ໄມ້ສຳລັບຄົນສ່ວນປະສົມ.
 6. ຜ້າແຫຍງ ສຳລັບໄວ້ຕອງ.

ຂັ້ນຕອນການເຮັດ

 1. . ນຳເອົາ ຂີ້ເທົ່າ ໃສ່ໃນພາຊະນະສຳລັບປະສົມ ຖອກນໍ້າສະອາດລົງໄປ ແລ້ວຄົນສ່ວນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ

2.ເມື່ອຄົນໄປໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ສັງເກດເຫັນວ່າມີເສດໄມ້ຈາກ ຂີ້ເທົ່າ ທີ່ບໍ່ລະລາຍໃນນໍ້າ ລອຍຂຶ້ນມາ ໃຫ້ຕັກອອກໝົດ.

3. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປະໄວ້ 1 ຄືນ ເພື່ອໃຫ້ ຂີ້ເທົ່າ ຕົກຕະກອນເປັນນໍ້າໃສໆ.

4.ເມື່ອຄົບຮອບ 1 ຄືນ ຈະເຫັນວ່ານໍ້າ ຂີ້ເທົ່າ ໃສຂຶ້ນ. ຈາກນັ້ນ, ນຳໄປຕອງເອົານໍ້າ ຂີ້ເທົ່າ ໂດຍການໃຊ້ຜ້າແຫຍງມາຕອງ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເສດ ຂີ້ເທົ່າ ທີ່ຍັງຫຼົງເຫຼືອຢູ່ ບໍ່ໃຫ້ຕົກລົງໄປໃນນໍ້າທີ່ເອົາຕອງໄວ້.

5. ເມື່ອຕອງສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ນຳໄປຮ່າຍໃສ່ຕຸກພລາສຕິກ ທີ່ກຽມໄວ້ ເພື່ອເກັບມ້ຽນໄວ້ໃຊ້.

ອັດຕາສ່ວນ ແລະ ວິທີໃຊ້

ໃຫ້ນຳເອົາ ນໍ້າຂີ້ເທົ່າ ທີ່ຕອງໄວ້ຕຸກພລາສຕິກ 250 ຊີຊີ ມາປະສົມກັບນໍ້າສະອາດ 10 ລິດ ແລ້ວນຳໄປສີດພົ່ນໃສ່ທຸກສ່ວນຂອງພືດ ໄດ້ຕາມຕ້ອງການ ໂດຍໄລຍະເວລາການສີດພົ່ນປະມານ 5-7 ວັນ ຕໍ່ຄັ້ງ.

ສໍາລັບໃຜທີ່ປູກພືດຜັກໄວ້ກິນເອງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຢາກໃຊ້ສານເຄມີ ຫຼື ຢາປາບສັດຕູພືດ ກໍລອງນໍາໃຊ້ສູດກໍາຈັດພືດດ້ວຍວິທີນີ້ເບິ່ງ ເຮັດງ່າຍໆ ນອກຈາກຈະເປັນການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເເລ້ວຍັງປອດໄພນຳອີກ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:http://postnoname.com

http://postnoname.com/water-ashes-help-eliminate-all-types-of-pests/

ສັດຕູພືດ ຄົງຈະເປັນບັນຫາກວນໃຈສຳລັບຊາວສວນ ແລະ ເປັນໂຕທຳລາຍພືດ ເຮັດໃຫ້ພືດຂອງເຮົາບໍ່ງາມ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕບໍ່ເຕັມທີ. ເມື່ອເຮົາປູກຮັບປະທານເອງ ຫຼາຍຄົນກໍບໍ່ຢາກໃຊ້ສານເຄມີ ຫຼື ຢາປາບສັດຕູພືດ. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ຈະໝົດໄປ ເພາະມື້ນີ້ ເຮົາມີສູດກຳຈັດສັດຕູພືດ ດ້ວຍນໍ້າຂີ່ເທົ່າ ເພາະໃນຂີ້ເທົ່າ ອຸດົມໄປດ້ວຍ ສານຊິລິກ້າ (Silica) ເຊິ່ງເປັນສານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພືດແຂງເເຮງ ແລະ ສາມາດໄລ່ສັດຕູພືດໄດ້ເກືອບທຸກຊະນິດອີກດ້ວຍ.

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງປະສົມທີ່ຕ້ອງກຽມ

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງປະສົມທີ່ຕ້ອງກຽມ

 1. ນໍ້າສະອາດ 3 ລິດ.
 2. ຂີ້ເທົ່າ 1 ຖ້ວຍ.
 3. ຕຸກພລາສຕິກ.
 4. ພາຊະນະສຳລັບປະສົມ.
 5. ໄມ້ສຳລັບຄົນສ່ວນປະສົມ.
 6. ຜ້າແຫຍງ ສຳລັບໄວ້ຕອງ.

ຂັ້ນຕອນການເຮັດ

 1. . ນຳເອົາ ຂີ້ເທົ່າ ໃສ່ໃນພາຊະນະສຳລັບປະສົມ ຖອກນໍ້າສະອາດລົງໄປ ແລ້ວຄົນສ່ວນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ

2.ເມື່ອຄົນໄປໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ສັງເກດເຫັນວ່າມີເສດໄມ້ຈາກ ຂີ້ເທົ່າ ທີ່ບໍ່ລະລາຍໃນນໍ້າ ລອຍຂຶ້ນມາ ໃຫ້ຕັກອອກໝົດ.

3. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປະໄວ້ 1 ຄືນ ເພື່ອໃຫ້ ຂີ້ເທົ່າ ຕົກຕະກອນເປັນນໍ້າໃສໆ.

4.ເມື່ອຄົບຮອບ 1 ຄືນ ຈະເຫັນວ່ານໍ້າ ຂີ້ເທົ່າ ໃສຂຶ້ນ. ຈາກນັ້ນ, ນຳໄປຕອງເອົານໍ້າ ຂີ້ເທົ່າ ໂດຍການໃຊ້ຜ້າແຫຍງມາຕອງ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເສດ ຂີ້ເທົ່າ ທີ່ຍັງຫຼົງເຫຼືອຢູ່ ບໍ່ໃຫ້ຕົກລົງໄປໃນນໍ້າທີ່ເອົາຕອງໄວ້.

5. ເມື່ອຕອງສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ນຳໄປຮ່າຍໃສ່ຕຸກພລາສຕິກ ທີ່ກຽມໄວ້ ເພື່ອເກັບມ້ຽນໄວ້ໃຊ້.

ອັດຕາສ່ວນ ແລະ ວິທີໃຊ້

ໃຫ້ນຳເອົາ ນໍ້າຂີ້ເທົ່າ ທີ່ຕອງໄວ້ຕຸກພລາສຕິກ 250 ຊີຊີ ມາປະສົມກັບນໍ້າສະອາດ 10 ລິດ ແລ້ວນຳໄປສີດພົ່ນໃສ່ທຸກສ່ວນຂອງພືດ ໄດ້ຕາມຕ້ອງການ ໂດຍໄລຍະເວລາການສີດພົ່ນປະມານ 5-7 ວັນ ຕໍ່ຄັ້ງ.

ສໍາລັບໃຜທີ່ປູກພືດຜັກໄວ້ກິນເອງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຢາກໃຊ້ສານເຄມີ ຫຼື ຢາປາບສັດຕູພືດ ກໍລອງນໍາໃຊ້ສູດກໍາຈັດພືດດ້ວຍວິທີນີ້ເບິ່ງ ເຮັດງ່າຍໆ ນອກຈາກຈະເປັນການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເເລ້ວຍັງປອດໄພນຳອີກ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:http://postnoname.com

http://postnoname.com/water-ashes-help-eliminate-all-types-of-pests/

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!