ອາເມລິກາ ສະໜັບສະໜຸນອາຫານທ່ຽງໃຫ້ 46 ໂຮງຮຽນ ເມືອງ ອຸທຸມພອນ

ລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນ 46 ໂຮງຮຽນ ຢູ່ເມືອງ ອຸທຸມພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍຜ່ານອົງການ ອາຫານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ”.

ໃຫ້ກຽດກ່າວມອບໂດຍ ທ່ານ ປີເຕີ ເຮມ້ອນ, ເອກອັກຄະລັດທະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍທ່ານນາງ ຂັນທະລີ ສີຣິພົງພັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ເເລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ໄດ້ກິນເຂົ້າທ່ຽງທີ່ຖືກຫຼັກໂພສະນາການ, ຫຼຸດຜ່ອນການຫິວໃນເວລາຮຽນ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນກັບບ້ານ, ໄດ້ມີເວລາຮຽນໜັງສືຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີກິດຈະກໍາຫໍສະໜຸດເພີ່ມທັກສະໃນການອ່ານ, ປູກຈິດສໍານຶກໃນການຮັກການອ່ານ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າທາງດ້ານການຮຽນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍຄື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການສົ່ງເສີມອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ທ່ານ ນາງຂັນທະລີ ສີຣິພົງພັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່າວວ່າ: ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຊ່ວຍສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ຊັ້ນອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ໄດ້ບໍລິກໂພກອາຫານຈາກຮູບແບບການໃຫ້ອາຫານຫວ່າງ ມາເປັນອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, ພ້ອມທັງໄດ້ສ້າງ ປັບປຸງລະບົບນໍ້າໃຊ້ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາສວນຄົວ ຂອງໂຮງຮຽນ, ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ນອກນັ້ນ ກໍໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ເປັນພື້ນຖານຮັບໃຊ້ວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ.

ໂຄງການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ 4 ອົງປະກອບ ຄື: ວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, ວຽກງານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ວຽກງານ ສົ່ງເສີມການອ່ານອອກ-ຂຽນໄດ້ ແລະ ວຽກງານ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມລັດຖະບານ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມາເປັນເວລາ 20 ປີ ແລ້ວ.

ລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນ 46 ໂຮງຮຽນ ຢູ່ເມືອງ ອຸທຸມພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍຜ່ານອົງການ ອາຫານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ”.

ໃຫ້ກຽດກ່າວມອບໂດຍ ທ່ານ ປີເຕີ ເຮມ້ອນ, ເອກອັກຄະລັດທະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍທ່ານນາງ ຂັນທະລີ ສີຣິພົງພັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ເເລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ໄດ້ກິນເຂົ້າທ່ຽງທີ່ຖືກຫຼັກໂພສະນາການ, ຫຼຸດຜ່ອນການຫິວໃນເວລາຮຽນ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນກັບບ້ານ, ໄດ້ມີເວລາຮຽນໜັງສືຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີກິດຈະກໍາຫໍສະໜຸດເພີ່ມທັກສະໃນການອ່ານ, ປູກຈິດສໍານຶກໃນການຮັກການອ່ານ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າທາງດ້ານການຮຽນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍຄື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການສົ່ງເສີມອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ທ່ານ ນາງຂັນທະລີ ສີຣິພົງພັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່າວວ່າ: ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຊ່ວຍສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ຊັ້ນອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ໄດ້ບໍລິກໂພກອາຫານຈາກຮູບແບບການໃຫ້ອາຫານຫວ່າງ ມາເປັນອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, ພ້ອມທັງໄດ້ສ້າງ ປັບປຸງລະບົບນໍ້າໃຊ້ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາສວນຄົວ ຂອງໂຮງຮຽນ, ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ນອກນັ້ນ ກໍໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ເປັນພື້ນຖານຮັບໃຊ້ວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ.

ໂຄງການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ 4 ອົງປະກອບ ຄື: ວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, ວຽກງານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ວຽກງານ ສົ່ງເສີມການອ່ານອອກ-ຂຽນໄດ້ ແລະ ວຽກງານ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມລັດຖະບານ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມາເປັນເວລາ 20 ປີ ແລ້ວ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!