ນ້ອງນັກຮຽນຢູ່ ເມືອງ ປາກອູ ໄດ້ທຶນການສືກສາ ຈາກ ສະຖານທູດອັງກິດ

ສະຖານທູດອັງກິດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ທຶນການສືກສາ ໃນໂຄງການ “ສະໜອງທຶນກ້າວໜ້າ ໃນການຮຽນຕໍ່ ຊັ້ນມັດທະຍົມ (FAST)” ໃຫ້ ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເມືອງ ປາກອູ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການ ການສຶກສາທີ່ຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກຍິງ ທີ່ໄດ້ຮຽນຈົບໃນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 5, ຂຶ້ນຊັ້ນມັດທະຍົມຊັ້ນປີທີ 1 ໂດຍຜ່ານ ອົງການສຸພະນິມິດ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ ມີ 11 ໂຮງຮຽນປະຖົມ ກວມເອົາ 12 ບ້ານ ລວມມີນ້ອງນັກຮຽນທັງໝົດ 120 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ, ຈາກຄອບຄົວທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຂອງເມືອງ ປາກອູ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງໜຶ່ງຄົນຈະໄດ້ຮັບທຶນປະມານ 675.000 ກີບຕໍ່ສົກຮຽນ ລວມປີໜຶ່ງແມ່ນ 1.350.000 ກີບຕໍ່ຄົນ.

ປັດຈຸບັນ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການສຸພະນິມິດ ປະຈໍາ ເມືອງ ປາກອູ ແລະ ໄດ້ມີການມອບເງິນຄັ້ງທີ 2 ເປັນຈຳນວນ 1.350.000 ກີບ, ເຊິ່ງໃນນີ້ ແມ່ນຈະກວມເອົາຄ່າຮຽນຂອງນ້ອງນັກຮຽນ ໃນການເຂົ້າຮຽນໃນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດິນທາງ ແລະ ຄ່າເຊົ່າຫໍພັກ ເຊິ່ງເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍສະເພາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ຊົນນະບົດ ຍ້ອນວ່າ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແມ່ນຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານຂອງພວກເຂົາ ນອກນີ້ ເພິ່ນຍັງໄດ້ຊ່ວຍດ້ານ ອຸປະກອນເບິ່ງແຍງຕົນເອງ ລວມທັງຜ້າຫົ່ມ, ເຄື່ອງແບບນັກຮຽນ, ອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ຊຸດອະນາໄມ.

ທ່ານ ແຄສໂຊ ກລີຊັນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຮັບພິຊອບ (DHM) ປະຈຳສະຖານທູດ ອັງກິດ ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: “ສະຖານທູດອັງກິດດີໃຈຫຼາຍທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນ ອົງການສຸພະນິມິດ ກັບໂຄງການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດນີ້, ເຊິ່ງໂຄງການນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ມີການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ມີໂອກາດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ເຊິ່ງມັນເປັນປັດໄຈຫຼັກ ໃນການລຶບລ້າງວົງຈອນຂອງຄວາມທຸກຍາກ.

ສະຖານທູດອັງກິດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ທຶນການສືກສາ ໃນໂຄງການ “ສະໜອງທຶນກ້າວໜ້າ ໃນການຮຽນຕໍ່ ຊັ້ນມັດທະຍົມ (FAST)” ໃຫ້ ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເມືອງ ປາກອູ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການ ການສຶກສາທີ່ຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກຍິງ ທີ່ໄດ້ຮຽນຈົບໃນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 5, ຂຶ້ນຊັ້ນມັດທະຍົມຊັ້ນປີທີ 1 ໂດຍຜ່ານ ອົງການສຸພະນິມິດ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ ມີ 11 ໂຮງຮຽນປະຖົມ ກວມເອົາ 12 ບ້ານ ລວມມີນ້ອງນັກຮຽນທັງໝົດ 120 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ, ຈາກຄອບຄົວທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຂອງເມືອງ ປາກອູ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງໜຶ່ງຄົນຈະໄດ້ຮັບທຶນປະມານ 675.000 ກີບຕໍ່ສົກຮຽນ ລວມປີໜຶ່ງແມ່ນ 1.350.000 ກີບຕໍ່ຄົນ.

ປັດຈຸບັນ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການສຸພະນິມິດ ປະຈໍາ ເມືອງ ປາກອູ ແລະ ໄດ້ມີການມອບເງິນຄັ້ງທີ 2 ເປັນຈຳນວນ 1.350.000 ກີບ, ເຊິ່ງໃນນີ້ ແມ່ນຈະກວມເອົາຄ່າຮຽນຂອງນ້ອງນັກຮຽນ ໃນການເຂົ້າຮຽນໃນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດິນທາງ ແລະ ຄ່າເຊົ່າຫໍພັກ ເຊິ່ງເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍສະເພາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ຊົນນະບົດ ຍ້ອນວ່າ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແມ່ນຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານຂອງພວກເຂົາ ນອກນີ້ ເພິ່ນຍັງໄດ້ຊ່ວຍດ້ານ ອຸປະກອນເບິ່ງແຍງຕົນເອງ ລວມທັງຜ້າຫົ່ມ, ເຄື່ອງແບບນັກຮຽນ, ອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ຊຸດອະນາໄມ.

ທ່ານ ແຄສໂຊ ກລີຊັນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຮັບພິຊອບ (DHM) ປະຈຳສະຖານທູດ ອັງກິດ ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: “ສະຖານທູດອັງກິດດີໃຈຫຼາຍທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນ ອົງການສຸພະນິມິດ ກັບໂຄງການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດນີ້, ເຊິ່ງໂຄງການນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ມີການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ມີໂອກາດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ເຊິ່ງມັນເປັນປັດໄຈຫຼັກ ໃນການລຶບລ້າງວົງຈອນຂອງຄວາມທຸກຍາກ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!