ປະໂຫຍດ ຈາກໝາກຖົ່ວເເຮ ທີ່ຄວນຮູ້

ໝາກຖົ່ວແຮ ເປັນພືດຜັກພື້ນບ້ານຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຫາກິນໄດ້ງ່າຍ ເຊິ່ງຈະມັກປູກຕາມເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ມັກເກີດເອງຕາມທໍາມະຊາດ ສ່ວນຫຼາຍຄົນຈະມັກນໍາເອົາ ໝາກຖົ່ວແຮ ມາກິນເປັນສົ້ມກັບຕໍາຫົວສີໄຄ ຫຼື ຫົວຂ່າ ນອກຈາກນີ້, ຍັງສາມາດນໍາໄປປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານໄດ້ ບາງຄົນກໍຈະເອົາໄປກິນເປັນຜັກກັບເວລາມີກ້ອຍ, ມີລາບ, ປົ່ນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຫຼາຍຄົນກໍອາດຈະເຄີຍກິນ ໝາກຖົ່ວແຮ ມາແລ້ວ ແຕ່ທຸກຄົນເຄີຍຮູ້ບໍ່ວ່າ ໝາກຖົ່ວແຮ ນັ້ນມີສັບພະຄຸນແນວໃດ ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະພາທຸກຄົນມາເບິ່ງຄຸນປະໂຫຍດ ເເລະ ສັບພະຄຸນຂອງ ໝາກຖົ່ວແຮ ນໍາກັນ.

 1. ແກນ ແລະ ໝາກຂອງຖົ່ວແຮ ມີສັບພະຄຸນ ເປັນຢາບໍາລຸງກຳລັງ ຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບ ຄໍເລສເຕີຣໍ, ຫຼຸດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ, ຫຼຸດຄວາມດັນໃນເລືອດ ໂດຍການນຳເອົາເມັດຂອງຖົ່ວແຮມາຕົ້ມຮັບປະທານ.
 2. ດອກ ແລະ ຝັກອ່ອນ ນໍາມາປະກອບອາຫານໄດ້ ຫຼື ລວກກິນກັບແຈ່ວ, ຈະກິນສົດ ຫຼື ຕົ້ມກັບແຈ່ວ ຫຼື ໃສ່ໃນແກງແຄ, ແກງສົ້ມກໍໄດ້. ນອກນັ້ນ ດອກ ຍັງນໍາມາກິນເປັນຂອງວ່າງໄດ້. ສ່ວນແກ່ນເອົາມາເຮັດເປັນແປ້ງ ແລະ ຕົ້ມຮັບປະທານເປັນອາຫານໄດ້.
 3. ຮາກ ແລະ ແກ່ນ: ໃຊ້ປຸງເປັນຢາກິນປິ່ນປົວໄຂ້, ຂັບປັດສະວະ, ແກ້ອາການປັດສະວະເຫຼືອງ ຫຼື ແດງ, ແກ້ໄຂ້ຖອນພິດ ແລະ ໃຊ້ຂັບລົມລົງເບື້ອງຕໍ່າ, ປິ່ນປົວພະຍາດເສັ້ນເອັນພິການ (ອາການປວດ ເມື່ອຍ).
 4. ໃບ: ໃຊ້ແກ້ໄອ, ເຈັບທ້ອງ, ນ້ຳຄັ້ນຈາກໃບໃສ່ບາດແຜໃນປາກ ຫຼື ຫູ, ປຸງເປັນຢາຂັບປັດສະວະ, ຂັບກ້ອນໜິ້ວທີ່ເກີດຈາກໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ປິ່ນປົວໝາກໄຂ່ຫຼັງພິການ, ກະຕຸ້ນໝາກໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ທໍາງານ.
 5. ຕົ້ນ ແລະ ໃບ: ຍັງມີສັບພະຄຸນເປັນຢາແກ້ເສັ້ນເອັນພິການ (ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບເສັ້ນເອັນ ແລະ ກ້າມເນື້ອ ມັກມີອາການເຈັບຕ່າງໆ, ປວດເມື່ອຍຕາມຕົນໂຕ, ໃບໜ້າ ແລະ ຫົວ).
 6. ໝົດທັງຕົ້ນ: ນໍາມາຕົ້ມປະມານໜຶ່ງກໍາມື ແລ້ວດື່ມຄັ້ງລະໜຶ່ງຈອກ, ວັນລະສາມຄັ້ງ ຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການຕົກເລືອດ, ທັງຝັກບໍາລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ບໍາລຸງກະດູກ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:https://medthai.com/

https://medthai.com/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0/

ໝາກຖົ່ວແຮ ເປັນພືດຜັກພື້ນບ້ານຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຫາກິນໄດ້ງ່າຍ ເຊິ່ງຈະມັກປູກຕາມເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ມັກເກີດເອງຕາມທໍາມະຊາດ ສ່ວນຫຼາຍຄົນຈະມັກນໍາເອົາ ໝາກຖົ່ວແຮ ມາກິນເປັນສົ້ມກັບຕໍາຫົວສີໄຄ ຫຼື ຫົວຂ່າ ນອກຈາກນີ້, ຍັງສາມາດນໍາໄປປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານໄດ້ ບາງຄົນກໍຈະເອົາໄປກິນເປັນຜັກກັບເວລາມີກ້ອຍ, ມີລາບ, ປົ່ນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຫຼາຍຄົນກໍອາດຈະເຄີຍກິນ ໝາກຖົ່ວແຮ ມາແລ້ວ ແຕ່ທຸກຄົນເຄີຍຮູ້ບໍ່ວ່າ ໝາກຖົ່ວແຮ ນັ້ນມີສັບພະຄຸນແນວໃດ ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະພາທຸກຄົນມາເບິ່ງຄຸນປະໂຫຍດ ເເລະ ສັບພະຄຸນຂອງ ໝາກຖົ່ວແຮ ນໍາກັນ.

 1. ແກນ ແລະ ໝາກຂອງຖົ່ວແຮ ມີສັບພະຄຸນ ເປັນຢາບໍາລຸງກຳລັງ ຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບ ຄໍເລສເຕີຣໍ, ຫຼຸດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ, ຫຼຸດຄວາມດັນໃນເລືອດ ໂດຍການນຳເອົາເມັດຂອງຖົ່ວແຮມາຕົ້ມຮັບປະທານ.
 2. ດອກ ແລະ ຝັກອ່ອນ ນໍາມາປະກອບອາຫານໄດ້ ຫຼື ລວກກິນກັບແຈ່ວ, ຈະກິນສົດ ຫຼື ຕົ້ມກັບແຈ່ວ ຫຼື ໃສ່ໃນແກງແຄ, ແກງສົ້ມກໍໄດ້. ນອກນັ້ນ ດອກ ຍັງນໍາມາກິນເປັນຂອງວ່າງໄດ້. ສ່ວນແກ່ນເອົາມາເຮັດເປັນແປ້ງ ແລະ ຕົ້ມຮັບປະທານເປັນອາຫານໄດ້.
 3. ຮາກ ແລະ ແກ່ນ: ໃຊ້ປຸງເປັນຢາກິນປິ່ນປົວໄຂ້, ຂັບປັດສະວະ, ແກ້ອາການປັດສະວະເຫຼືອງ ຫຼື ແດງ, ແກ້ໄຂ້ຖອນພິດ ແລະ ໃຊ້ຂັບລົມລົງເບື້ອງຕໍ່າ, ປິ່ນປົວພະຍາດເສັ້ນເອັນພິການ (ອາການປວດ ເມື່ອຍ).
 4. ໃບ: ໃຊ້ແກ້ໄອ, ເຈັບທ້ອງ, ນ້ຳຄັ້ນຈາກໃບໃສ່ບາດແຜໃນປາກ ຫຼື ຫູ, ປຸງເປັນຢາຂັບປັດສະວະ, ຂັບກ້ອນໜິ້ວທີ່ເກີດຈາກໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ປິ່ນປົວໝາກໄຂ່ຫຼັງພິການ, ກະຕຸ້ນໝາກໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ທໍາງານ.
 5. ຕົ້ນ ແລະ ໃບ: ຍັງມີສັບພະຄຸນເປັນຢາແກ້ເສັ້ນເອັນພິການ (ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບເສັ້ນເອັນ ແລະ ກ້າມເນື້ອ ມັກມີອາການເຈັບຕ່າງໆ, ປວດເມື່ອຍຕາມຕົນໂຕ, ໃບໜ້າ ແລະ ຫົວ).
 6. ໝົດທັງຕົ້ນ: ນໍາມາຕົ້ມປະມານໜຶ່ງກໍາມື ແລ້ວດື່ມຄັ້ງລະໜຶ່ງຈອກ, ວັນລະສາມຄັ້ງ ຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການຕົກເລືອດ, ທັງຝັກບໍາລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ບໍາລຸງກະດູກ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:https://medthai.com/

https://medthai.com/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0/

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!