Monday, May 20, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ! ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ

ປະຈຳວັນທີ 26 ກຸມພາ 2022 | ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

5.5% ຂອງທຸລະກິດ ໄດ້ປິດກິດຈະການຢ່າງຖາວອນໃນປີ 2021

ບັນດານັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ກຸ່ມນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຢູ່ສປປ ລາວ ໄດ້ລວມກັນຈັດເວທີສົນທະນາ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸລະກິດ ເນັ້ນໃສ່ການຂັບເຄື່ອນການຟື້ນຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈາກຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.

ຈຸດປະສົງເວທີສົນທະນານີ້ ແມ່ນແນໃສ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກການ D&I ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ທະນົງສິນ ກັນລະຍາ, ຮອງປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ (LNCCI) ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ຂະແໜງການບໍລິການ, ຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2021, 5.5% ຂອງທຸລະກິດ ໄດ້ປິດກິດຈະການຢ່າງຖາວອນ ແລະ 33% ໄດ້ປິດກິດຈະການຊົ່ວຄາວ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສູນເສຍລາຍໄດ້ ພ້ອມທັງກະທົບ ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສູນເສຍພະນັກງານທີ່ມີຄວາມສາມາດອີກດ້ວຍ…ອ່ານຕໍ່

3 ພູ ເມືອງໄຊ! ຈະກາຍເປັນແຫຼງທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ

ບໍລິສັດ ຫົວເຟິງ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ຍອດນ້ຳງາ ພັດທະນາຈຳກັດ ຜູ້ດຽວໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນການລົງທຶນກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທຳມະຊາດ ຢູ່ ພູຫຍ້າຄາ ເຂດຫລັກ 32, ພູເພີ້ຍ ແລະ ພູວັດປ່າ ເຂດປ່າສະຫງວນ ບ້ານນາແລ, ນາສ້າວ, ຫວ້ຍຂຸມ ແລະ ບ້ານທ້ຽວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສໍາຫຼວດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຊຶ່ງມີພິທີເຊັນຍາເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ເຊິ່ງເຂດດັ່ງກ່າວຈະພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນເຂດອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຕິດພັນກັບການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ…ອ່ານຕໍ່

ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 30.654 ຄອບຄົວ

ປີ 2022 ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໂດຍຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກພົ້ນທຸກ ໃຫ້ໄດ້ 30.654 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 11,12% ຂອງ​ຈຳ​ນວນຄອບຄົວບໍ່ທັນພົ້ນທຸກ ຫຼື ຍັງທຸກຍາກທັງໝົດ 275.553 ຄອບຄົວ, ຈະສ້າງບ້ານພົ້ນທຸກ ໃຫ້ໄດ້ 466 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 12,82% ຂອງບ້ານບໍ່ພົ້ນທຸກ ຈໍານວນ 3.634 ບ້ານ.

ນອກຈາກນີ້ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງຈະສ້າງເມືອງພົ້ນທຸກໃຫ້ໄດ້ 12 ເມືອງ ເທົ່າກັບ 8,10% ຂອງຈໍານວນ 148 ເມືອງທັງໝົດທົ່ວປະເທດ, ສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 26.859 ຄອບຄົວ, ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 788.427 ຄອບຄົວ, ເທົ່າກັບ 61,43% ຂອງຈໍານວນ ຄອບຄົວທັງ ໝົດທົ່ວປະເທດ…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນທີ 26 ກຸມພາ 2022 | ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

5.5% ຂອງທຸລະກິດ ໄດ້ປິດກິດຈະການຢ່າງຖາວອນໃນປີ 2021

ບັນດານັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ກຸ່ມນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຢູ່ສປປ ລາວ ໄດ້ລວມກັນຈັດເວທີສົນທະນາ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸລະກິດ ເນັ້ນໃສ່ການຂັບເຄື່ອນການຟື້ນຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈາກຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.

ຈຸດປະສົງເວທີສົນທະນານີ້ ແມ່ນແນໃສ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກການ D&I ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ທະນົງສິນ ກັນລະຍາ, ຮອງປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ (LNCCI) ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ຂະແໜງການບໍລິການ, ຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2021, 5.5% ຂອງທຸລະກິດ ໄດ້ປິດກິດຈະການຢ່າງຖາວອນ ແລະ 33% ໄດ້ປິດກິດຈະການຊົ່ວຄາວ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສູນເສຍລາຍໄດ້ ພ້ອມທັງກະທົບ ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສູນເສຍພະນັກງານທີ່ມີຄວາມສາມາດອີກດ້ວຍ…ອ່ານຕໍ່

3 ພູ ເມືອງໄຊ! ຈະກາຍເປັນແຫຼງທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ

ບໍລິສັດ ຫົວເຟິງ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ຍອດນ້ຳງາ ພັດທະນາຈຳກັດ ຜູ້ດຽວໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນການລົງທຶນກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທຳມະຊາດ ຢູ່ ພູຫຍ້າຄາ ເຂດຫລັກ 32, ພູເພີ້ຍ ແລະ ພູວັດປ່າ ເຂດປ່າສະຫງວນ ບ້ານນາແລ, ນາສ້າວ, ຫວ້ຍຂຸມ ແລະ ບ້ານທ້ຽວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສໍາຫຼວດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຊຶ່ງມີພິທີເຊັນຍາເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ເຊິ່ງເຂດດັ່ງກ່າວຈະພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນເຂດອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຕິດພັນກັບການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ…ອ່ານຕໍ່

ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 30.654 ຄອບຄົວ

ປີ 2022 ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໂດຍຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກພົ້ນທຸກ ໃຫ້ໄດ້ 30.654 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 11,12% ຂອງ​ຈຳ​ນວນຄອບຄົວບໍ່ທັນພົ້ນທຸກ ຫຼື ຍັງທຸກຍາກທັງໝົດ 275.553 ຄອບຄົວ, ຈະສ້າງບ້ານພົ້ນທຸກ ໃຫ້ໄດ້ 466 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 12,82% ຂອງບ້ານບໍ່ພົ້ນທຸກ ຈໍານວນ 3.634 ບ້ານ.

ນອກຈາກນີ້ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງຈະສ້າງເມືອງພົ້ນທຸກໃຫ້ໄດ້ 12 ເມືອງ ເທົ່າກັບ 8,10% ຂອງຈໍານວນ 148 ເມືອງທັງໝົດທົ່ວປະເທດ, ສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 26.859 ຄອບຄົວ, ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 788.427 ຄອບຄົວ, ເທົ່າກັບ 61,43% ຂອງຈໍານວນ ຄອບຄົວທັງ ໝົດທົ່ວປະເທດ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.