Saturday, April 20, 2024
Lenovo

ປະສົບການຈິງຈາກ ຕາຕ້າ ໃນການຂຽນປຶ້ມ “ພິທີກອນໜ້າເວທີ MC by ME” 

ປຶ້ມ “ພິທີກອນໜ້າເວທີ MC by ME” ທີ່ຫາກໍເປີດໂຕໄປໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2022 ຖືວ່າເປັນຜົນງານເຫຼັ້ມທີ 2 ຂອງ ສຸນິຕ້າ ພິມມະສອນ ຫຼື ຕ່າຕ້າ ຜູ້ປະກາດຂ່າວ, ພິທີກອນ ຈາກໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ, ພາຍຫຼັງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຂຽນປຶ້ມເຫຼັ້ມທຳອິດ “ອາຊີບຂອງຂ້ອຍ” ໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.

ໂດຍປຶ້ມ MC by ME ແມ່ນໄດ້ຮວບຮວມເອົາປະສົບການຕົວຈິງທີ່ ຕ່າຕ້າ ໃນການເປັນພິທີກອນທີ່ເຂົາໄດ້ສຳພັດມາຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ຈາກຄວາມມັກ, ຮັກ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ຈົນປະສົບຜົນສຳເລັດກ້າວຂຶ້ນມາເປັນພິທີກອນລະດັບຊາດໄດ້. 

ຕ່າຕ້າ ກ່າວວ່າ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ເຂົາໃຊ້ເວລາໃນການຂຽນ 1 ປີ ຈາກເວລາຫວ່າງ ເຊິ່ງມີທັງໝົດຢູ່ 158 ໜ້າ ປະກອບໄປດ້ວຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງການເປັນພິທີກອນ, ການກຽມໂຕກ່ອນຂຶ້ນເວທີ, ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເວົ້າ, ການຂຽນສະຄຣິບ, ການຮຽນຮູ້ຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງການແກ້ໄຂສະຖານະການສະເພາະໜ້າ. 

ຕ່າຕ້າ ຖືວ່າເປມັນທັງຜູ້ປະກາດຂ່າວ ແລະ ເປັນພິທີກອນ ຂອງ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມບັນທຶກທຸກອະລິຍະບົດ ທີ່ສຳຄັນຂອງການເປັນພິທີກອນເທິງໜ້າເວທີໄດ້ຢ່າງບັນຈົງ, ເຂົາຂຽນປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈັບໄມຂຶ້ນເວທີເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄົກສົກ, ພິທີກອນດຳເນີນງານໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ເປັນທີ່ປະທັບໃຈ. 

ນອກຈາກນີ້, ເຂົາຍັງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງລຸ້ນສືບທອດໃນການເວົ້າ, ການເປັນໂຄສົກພິທີກອນ ກໍຄືການປູພື້ນຖານໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມ,​ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໄດ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ ແລະ ຝຶກຝົນໂຕເອງໂດຍຜ່ານປຶ້ມ “MC by ME”. 

ຕ່າຕ້າ ບອກວ່າ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ແມ່ນມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າມາເປັນ “ພິທີກອນໜ້າເວທີ” ເພາະວຽກນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ ຍ້ອນມັນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະຖາບັນການສຶກສາ, ບ່ອນສາທາລະນະ, ສຳນັກງານຫ້ອງການ, ຊຸມຊົນ, ເວທີ ນ້ອຍ-ໃຫຍ່ ຈົນຮອດເວທີລະດັບຊາດ ຫຼື ເວທີສາກົນກໍນຳໃຊ້ພິທີກອນໜ້າເວທີເຊັ່ນກັນ. 

ປຶ້ມ “ພິທີກອນໜ້າເວທີ MC by ME” ທີ່ຫາກໍເປີດໂຕໄປໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2022 ຖືວ່າເປັນຜົນງານເຫຼັ້ມທີ 2 ຂອງ ສຸນິຕ້າ ພິມມະສອນ ຫຼື ຕ່າຕ້າ ຜູ້ປະກາດຂ່າວ, ພິທີກອນ ຈາກໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ, ພາຍຫຼັງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຂຽນປຶ້ມເຫຼັ້ມທຳອິດ “ອາຊີບຂອງຂ້ອຍ” ໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.

ໂດຍປຶ້ມ MC by ME ແມ່ນໄດ້ຮວບຮວມເອົາປະສົບການຕົວຈິງທີ່ ຕ່າຕ້າ ໃນການເປັນພິທີກອນທີ່ເຂົາໄດ້ສຳພັດມາຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ຈາກຄວາມມັກ, ຮັກ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ຈົນປະສົບຜົນສຳເລັດກ້າວຂຶ້ນມາເປັນພິທີກອນລະດັບຊາດໄດ້. 

ຕ່າຕ້າ ກ່າວວ່າ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ເຂົາໃຊ້ເວລາໃນການຂຽນ 1 ປີ ຈາກເວລາຫວ່າງ ເຊິ່ງມີທັງໝົດຢູ່ 158 ໜ້າ ປະກອບໄປດ້ວຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງການເປັນພິທີກອນ, ການກຽມໂຕກ່ອນຂຶ້ນເວທີ, ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເວົ້າ, ການຂຽນສະຄຣິບ, ການຮຽນຮູ້ຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງການແກ້ໄຂສະຖານະການສະເພາະໜ້າ. 

ຕ່າຕ້າ ຖືວ່າເປມັນທັງຜູ້ປະກາດຂ່າວ ແລະ ເປັນພິທີກອນ ຂອງ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມບັນທຶກທຸກອະລິຍະບົດ ທີ່ສຳຄັນຂອງການເປັນພິທີກອນເທິງໜ້າເວທີໄດ້ຢ່າງບັນຈົງ, ເຂົາຂຽນປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈັບໄມຂຶ້ນເວທີເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄົກສົກ, ພິທີກອນດຳເນີນງານໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ເປັນທີ່ປະທັບໃຈ. 

ນອກຈາກນີ້, ເຂົາຍັງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງລຸ້ນສືບທອດໃນການເວົ້າ, ການເປັນໂຄສົກພິທີກອນ ກໍຄືການປູພື້ນຖານໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມ,​ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໄດ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ ແລະ ຝຶກຝົນໂຕເອງໂດຍຜ່ານປຶ້ມ “MC by ME”. 

ຕ່າຕ້າ ບອກວ່າ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ແມ່ນມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າມາເປັນ “ພິທີກອນໜ້າເວທີ” ເພາະວຽກນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ ຍ້ອນມັນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະຖາບັນການສຶກສາ, ບ່ອນສາທາລະນະ, ສຳນັກງານຫ້ອງການ, ຊຸມຊົນ, ເວທີ ນ້ອຍ-ໃຫຍ່ ຈົນຮອດເວທີລະດັບຊາດ ຫຼື ເວທີສາກົນກໍນຳໃຊ້ພິທີກອນໜ້າເວທີເຊັ່ນກັນ. 

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.