ລົມຫາຍໃຈ ຄືເພື່ອນແທ້ຂອງຊີວິດ

ມະນຸດ ມີລົມຫາຍໃຈ ເປັນເພື່ອນຕັ້ງແຕ່ຫາກໍເກີດຈົນວາລະສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍເຮົາບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃສ່ໃຈທີ່ຈະໃຫ້ເພື່ອນແທ້ ໄດ້ມີບົດບາດໃນຊີວິດເທົ່າທີ່ຄວນ ໂດຍມັກຈະໄປກັ້ນລົມຫາຍໃຈເວລາ ຕຶງຄຽດ,​ ຊັງ ຫຼື ຫາຍໃຈບໍ່ທົ່ວທ້ອງ ໃນເວລາຢ້ານ ຫຼືຕົກໃຈຕື່ນເຕັ້ນ. ການເຮັດແບບນີ້ ຜົນເສຍທີ່ຕາມມາ ກໍຄື ການໝຸນວຽນອອກຊີເຈນ ໄປທົ່ວຮ່າງກາຍເກີດບັນຫາ, ສຸຂະພາບ ກໍມັກຈະມີບັນຫາ ລວມທັງສຸຂະພາບຈິດອີກດ້ວຍ ເພາະອາດຈະນອນບໍ່ຫຼັບ, ເຈັບຫົວ ເມື່ອຮ່າງກາຍບໍ່ສະບາຍແລ້ວໃຈຍ່ອມວິຕົກກັງວົນກັບອາການຂອງຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ.

ສະນັ້ນ ເມື່ອລົມຫາຍໃຈສຳຄັນ ຈຶ່ງຄວນຝຶກການຫາຍໃຈຈົນເປັນກິດຈະວັດເພື່ອສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ເພີ່ມອອກຊີເຈນ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ, ເພື່ອຄວາມສົດຊື່ນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານໂຣກ.
 2. ຊ່ວຍການໝຸນວຽນຂອງເລືອດໃນຮ່າງກາຍ.
 3. ຊ່ວຍເພີ່ມສະມາທິ ຈາກການເປ່ງຄວາມສົນໃຈທີ່ລົມຫາຍໃຈ.
 4. ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສະຫງົບທັງກາຍ ແລະຈິດໃຈ.

ວິທີການ:

 1. ເວລາຫາຍໃຈເຂົ້າ ສູດລົມເຂົ້າທາງດັງ ພ້ອມທັງປ່ອຍອອກ, ຍົກບ່າໄຫຼ່ຂຶ້ນ ເພື່ອຂະຫຍາຍປອດທຸກສ່ວນ.
 2. ກັ້ນລົມຫາຍໃຈໄວ້ 4 ວິນາທີ ນັບຊ້າໆໃນໃຈ 1…2…3…
 3. ໄລຍະຫາຍໃຈອອກ ຫາຍໃຈອອກທາງປາກ ເປົ່າລົມຫາຍໃຈອອກຊ້າ ທ້ອງຈະແວບປະມານ 8-10 ວິນາທີ ນັບໃນໃຈ 1…2…3…

ໝາຍເຫດ:

 1. ເມື່ອເລີ່ມຝຶກໃໝ່ໆ ຄວນຝຶກໃນທ່ານອນຫງາຍກ່ອນ ເອົາມື 2 ເບື້ອງ ວາງໄວ້ທີ່ສະບື ເມື່ອຄ່ອງແລ້ວກໍເຮັດໄດ້ທຸກອະລິຍະບົດທຸກເວລາ.
 2. ຝຶກຫາຍໃຈເຂົ້າທາງດັງ ເອົາລີ້ນດັນເພດານປາກ, ຫາຍໃຈອອກທາງປາກໃຫ້ຄ່ອງກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຝຶກຫາຍໃຈເຂົ້າທ້ອງກໍຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນ.
 3. ເຕັກນິກການຝຶກຫາຍໃຈເຂົ້າທ້ອງຈະໃຫຍ່ ໃຫ້ລອງປ່ອຍທ້ອງອອກກ່ອນແລ້ວຫາຍໃຈເຂົ້ານໍາພ້ອມ ຝຶກຈົນຄ່ອງ.
 4. ການກັ້ນລົມຫາຍໃຈ ອາດບໍ່ເຖິງ ຫຼືຈະດົນກວ່າ 4 ວິນາທີກໍໄດ້ ຂຶ້ນກັບສະພາບໂຣກ.
 5. ຄວນເຮັດຢູ່ບ່ອນທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທດີ ຕອນເຊົ້າ 15 ນາທີ, ແລງ 15 ນາທີ ແລະສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
 6. ການຫາຍໃຈມີຫຼາຍແບບ ແຕ່ແບບທີ່ແນະນຳ ກໍຄື ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວປະກອບອີກ ໂດຍການຍົກມືຂຶ້ນ ແລະ ລົງ ໃນເວລາຫາຍໃຈເຂົ້າຍົກຂຶ້ນ ຫາຍໃຈອອກຍົກລົງ.

ມະນຸດ ມີລົມຫາຍໃຈ ເປັນເພື່ອນຕັ້ງແຕ່ຫາກໍເກີດຈົນວາລະສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍເຮົາບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃສ່ໃຈທີ່ຈະໃຫ້ເພື່ອນແທ້ ໄດ້ມີບົດບາດໃນຊີວິດເທົ່າທີ່ຄວນ ໂດຍມັກຈະໄປກັ້ນລົມຫາຍໃຈເວລາ ຕຶງຄຽດ,​ ຊັງ ຫຼື ຫາຍໃຈບໍ່ທົ່ວທ້ອງ ໃນເວລາຢ້ານ ຫຼືຕົກໃຈຕື່ນເຕັ້ນ. ການເຮັດແບບນີ້ ຜົນເສຍທີ່ຕາມມາ ກໍຄື ການໝຸນວຽນອອກຊີເຈນ ໄປທົ່ວຮ່າງກາຍເກີດບັນຫາ, ສຸຂະພາບ ກໍມັກຈະມີບັນຫາ ລວມທັງສຸຂະພາບຈິດອີກດ້ວຍ ເພາະອາດຈະນອນບໍ່ຫຼັບ, ເຈັບຫົວ ເມື່ອຮ່າງກາຍບໍ່ສະບາຍແລ້ວໃຈຍ່ອມວິຕົກກັງວົນກັບອາການຂອງຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ.

ສະນັ້ນ ເມື່ອລົມຫາຍໃຈສຳຄັນ ຈຶ່ງຄວນຝຶກການຫາຍໃຈຈົນເປັນກິດຈະວັດເພື່ອສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ເພີ່ມອອກຊີເຈນ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ, ເພື່ອຄວາມສົດຊື່ນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານໂຣກ.
 2. ຊ່ວຍການໝຸນວຽນຂອງເລືອດໃນຮ່າງກາຍ.
 3. ຊ່ວຍເພີ່ມສະມາທິ ຈາກການເປ່ງຄວາມສົນໃຈທີ່ລົມຫາຍໃຈ.
 4. ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສະຫງົບທັງກາຍ ແລະຈິດໃຈ.

ວິທີການ:

 1. ເວລາຫາຍໃຈເຂົ້າ ສູດລົມເຂົ້າທາງດັງ ພ້ອມທັງປ່ອຍອອກ, ຍົກບ່າໄຫຼ່ຂຶ້ນ ເພື່ອຂະຫຍາຍປອດທຸກສ່ວນ.
 2. ກັ້ນລົມຫາຍໃຈໄວ້ 4 ວິນາທີ ນັບຊ້າໆໃນໃຈ 1…2…3…
 3. ໄລຍະຫາຍໃຈອອກ ຫາຍໃຈອອກທາງປາກ ເປົ່າລົມຫາຍໃຈອອກຊ້າ ທ້ອງຈະແວບປະມານ 8-10 ວິນາທີ ນັບໃນໃຈ 1…2…3…

ໝາຍເຫດ:

 1. ເມື່ອເລີ່ມຝຶກໃໝ່ໆ ຄວນຝຶກໃນທ່ານອນຫງາຍກ່ອນ ເອົາມື 2 ເບື້ອງ ວາງໄວ້ທີ່ສະບື ເມື່ອຄ່ອງແລ້ວກໍເຮັດໄດ້ທຸກອະລິຍະບົດທຸກເວລາ.
 2. ຝຶກຫາຍໃຈເຂົ້າທາງດັງ ເອົາລີ້ນດັນເພດານປາກ, ຫາຍໃຈອອກທາງປາກໃຫ້ຄ່ອງກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຝຶກຫາຍໃຈເຂົ້າທ້ອງກໍຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນ.
 3. ເຕັກນິກການຝຶກຫາຍໃຈເຂົ້າທ້ອງຈະໃຫຍ່ ໃຫ້ລອງປ່ອຍທ້ອງອອກກ່ອນແລ້ວຫາຍໃຈເຂົ້ານໍາພ້ອມ ຝຶກຈົນຄ່ອງ.
 4. ການກັ້ນລົມຫາຍໃຈ ອາດບໍ່ເຖິງ ຫຼືຈະດົນກວ່າ 4 ວິນາທີກໍໄດ້ ຂຶ້ນກັບສະພາບໂຣກ.
 5. ຄວນເຮັດຢູ່ບ່ອນທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທດີ ຕອນເຊົ້າ 15 ນາທີ, ແລງ 15 ນາທີ ແລະສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
 6. ການຫາຍໃຈມີຫຼາຍແບບ ແຕ່ແບບທີ່ແນະນຳ ກໍຄື ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວປະກອບອີກ ໂດຍການຍົກມືຂຶ້ນ ແລະ ລົງ ໃນເວລາຫາຍໃຈເຂົ້າຍົກຂຶ້ນ ຫາຍໃຈອອກຍົກລົງ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!