Sunday, May 19, 2024
Lenovo

5 ຂໍ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາ ຢາກອອກກຳລັງກາຍຍາມເຊົ້າ

ຫຼາຍຄົນຄິດຢາກຕື່ນຂຶ້ນມາອອກກຳລັງກາຍຍາມເຊົ້າ ແຕ່ກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍໆຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຂີ້ຄ້ານຕື່ນເຊົ້າ, ນອນເດິກ ແລະ ເຫດຜົນອື່ນໆອີກ. ແຕ່ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີທີ່ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮົາ ຢາກມາອອກກຳລັງກາຍຍາມເຊົ້າ.

  • ກິນໃຫ້ຖືກ: ອາຫານຄາບເຊົ້າມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ຖັດໄປ ເພາະຖ້າເຮົາກິນອາຫານຫຼາຍຫຼັງ 9 ໂມງແລງ, ແນ່ນອນວ່າ ທ່ານອາດຈະບໍ່ຢາກຕື່ນຂຶ້ນມາອອກກຳລັງກາຍ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກອືດຈົນພາໃຫ້ຂີ້ຄ້ານ. ດັ່ງນັ້ນ ຄາບອາຫານແລງທີ່ຖືືກຕ້ອງ ຄວນເປັນໂປຣຕິນໄຂມັນຕຳ່ ເຊັ່ນ ໄຂ່, ປາ, ນົມ, ຊີ້ນບໍ່ຕິດມັນ ແລະເອິກໄກ່ ລວມເຖິງຍຳສະຫຼັດ ແລະຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຍ່ອຍປະມານ 90 ນາທີກ່ອນຈຶ່ງເຂົ້ານອນ.
  • ນອນໃຫ້ພໍ: ງ່າຍທີ່ສຸດສຳລັບການຕື່ນເຊົ້າ ຄື ທ່ານຕ້ອງນອນຫຼັບຢ່າງໜ້ອຍ 7-8 ຊົ່ວໂມງ ເພາະວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຮ່າງກາຍຈະປຸກທ່ານຂຶ້ນມາເອງ ແບບອັດຕະໂນມັດ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ແລະແນະນຳໃຫ້ກິນ ວອນນັດ ຫຼືໝາກໄມ້ຕະກູນເຊີລີ່ ກ່ອນເຂົ້ານອນ ເພາະສານເມລາໂທນິນ ໃນໝາກໄມ້ພວກນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ວົງການນອນຫຼັບມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ຫາແຮງບັນດານໃຈ: ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທ້າທາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີພະລັງຢາກເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ເຊັ່ນ ການໄປອອກກຳລັງກາຍທີ່ສູນອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ອອກໄປແລ່ນໃນຕອນເຊົ້າ ຊຶ່ງການເຮັດກິດຈະກຳຊຳ້ໆຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປັບໂຕ ແລະຢາກເຮັດມັນໄປເລື້ອຍໆ.
  • ຊອກແຟນ: ອາດເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ ທີ່ຮູ້ວ່າ ມີໃຜຄົນໜຶ່ງທີ່ລໍຖ້າທ່ານຢູ່ທີ່ສູນອອກກກຳລັງກາຍ ຫຼື ສວນສາທາລະນະ ທັງສອງຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈກັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການອອກກຳລັງກາຍ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ກຽມພ້ອມ: ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈງ່າຍໆ ດ້ວຍໂຕເອງ ຄື ການຫ້ອຍເສື້ອຜ້າອອກກຳລັງກາຍໄວ້, ວາງເກີບໄວ້ໜ້າປະຕູ ຫຼື ກຽມອາຫານເຊົ້າເພື່ອສຸຂະພາບໄວ້ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຢາກອອກກຳລັງດ້ວຍການກະຕຸ້ນດ້ວຍປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້.

ຫຼາຍຄົນຄິດຢາກຕື່ນຂຶ້ນມາອອກກຳລັງກາຍຍາມເຊົ້າ ແຕ່ກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍໆຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຂີ້ຄ້ານຕື່ນເຊົ້າ, ນອນເດິກ ແລະ ເຫດຜົນອື່ນໆອີກ. ແຕ່ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີທີ່ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮົາ ຢາກມາອອກກຳລັງກາຍຍາມເຊົ້າ.

  • ກິນໃຫ້ຖືກ: ອາຫານຄາບເຊົ້າມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ຖັດໄປ ເພາະຖ້າເຮົາກິນອາຫານຫຼາຍຫຼັງ 9 ໂມງແລງ, ແນ່ນອນວ່າ ທ່ານອາດຈະບໍ່ຢາກຕື່ນຂຶ້ນມາອອກກຳລັງກາຍ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກອືດຈົນພາໃຫ້ຂີ້ຄ້ານ. ດັ່ງນັ້ນ ຄາບອາຫານແລງທີ່ຖືືກຕ້ອງ ຄວນເປັນໂປຣຕິນໄຂມັນຕຳ່ ເຊັ່ນ ໄຂ່, ປາ, ນົມ, ຊີ້ນບໍ່ຕິດມັນ ແລະເອິກໄກ່ ລວມເຖິງຍຳສະຫຼັດ ແລະຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຍ່ອຍປະມານ 90 ນາທີກ່ອນຈຶ່ງເຂົ້ານອນ.
  • ນອນໃຫ້ພໍ: ງ່າຍທີ່ສຸດສຳລັບການຕື່ນເຊົ້າ ຄື ທ່ານຕ້ອງນອນຫຼັບຢ່າງໜ້ອຍ 7-8 ຊົ່ວໂມງ ເພາະວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຮ່າງກາຍຈະປຸກທ່ານຂຶ້ນມາເອງ ແບບອັດຕະໂນມັດ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ແລະແນະນຳໃຫ້ກິນ ວອນນັດ ຫຼືໝາກໄມ້ຕະກູນເຊີລີ່ ກ່ອນເຂົ້ານອນ ເພາະສານເມລາໂທນິນ ໃນໝາກໄມ້ພວກນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ວົງການນອນຫຼັບມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ຫາແຮງບັນດານໃຈ: ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທ້າທາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີພະລັງຢາກເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ເຊັ່ນ ການໄປອອກກຳລັງກາຍທີ່ສູນອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ອອກໄປແລ່ນໃນຕອນເຊົ້າ ຊຶ່ງການເຮັດກິດຈະກຳຊຳ້ໆຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປັບໂຕ ແລະຢາກເຮັດມັນໄປເລື້ອຍໆ.
  • ຊອກແຟນ: ອາດເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ ທີ່ຮູ້ວ່າ ມີໃຜຄົນໜຶ່ງທີ່ລໍຖ້າທ່ານຢູ່ທີ່ສູນອອກກກຳລັງກາຍ ຫຼື ສວນສາທາລະນະ ທັງສອງຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈກັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການອອກກຳລັງກາຍ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ກຽມພ້ອມ: ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈງ່າຍໆ ດ້ວຍໂຕເອງ ຄື ການຫ້ອຍເສື້ອຜ້າອອກກຳລັງກາຍໄວ້, ວາງເກີບໄວ້ໜ້າປະຕູ ຫຼື ກຽມອາຫານເຊົ້າເພື່ອສຸຂະພາບໄວ້ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຢາກອອກກຳລັງດ້ວຍການກະຕຸ້ນດ້ວຍປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.