ມາຮູ້ຈັກກັບ IP ຄ່າມາດຕະຖານໃນການປ້ອງກັນຝຸ່ນ ແລະ ກັນນໍ້າ

IP ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ International Protection Standard ຫຼືວ່າ ຄ່າມາດຕະຖານໃນການປ້ອງກັນຝຸ່ນ ແລະ ນໍ້າ ຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ກ່ອນຈະໄປຫຼິ້ນປີໃໝ່ລາວ ຈົນເຮັດໃຫ້ນ້ຳເຂົ້າໂທລະສັບມືຖື ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກຄ່າຂອງ IP ໃຫ້ລະອຽດກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ເຄື່ອງໂທລະສັບທີ່ເຮົົາໃຊ້ຢູ່ນັ້ນ ສາມາດປ້ອງກັນນໍ້າໄດ້ໃນລະດັບໃດ?

ສຳລັບຕົວເລກການປ້ອງກັນ ແມ່ນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະດັບເຊັ່ນ IP54, IP65, IP66, IP67, IP68 ເຊິ່ງຕົວເລກທັງສອງໂຕທີ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງ IPxy ແມ່ນຄ່າທີ່ບົ່ງບອກເຖິງການປ້ອງກັນຂອງແຂງ ແລະ ການປ້ອງກັນຂອງແຫຼວ.

ລະດັບການປ້ອງກັນຕໍ່ຂອງແຂງ ຫຼື ຝຸ່ນ (X) 7 ລະດັບເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

 • 0 ປ້ອງກັນບໍ່ໄດ້ເລີຍ
 • 1 ປ້ອງກັນຂອງແຂງຂະໜາດ 50 ມມ ໄດ້
 • 2 ປ້ອງກັນຂອງແຂງຂະໜາດ 12 ມມ ໄດ້
 • 3 ປ້ອງກັນຂອງແຂງຂະໜາດ 2.5 ມມ ໄດ້
 • 4 ປ້ອງກັນຂອງແຂງຂະໜາດ 1 ມມ ໄດ້
 • 5 ປ້ອງກັນຝຸ່ນລະດັບໃນລະດັບໜຶ່ງ
 • 6 ປ້ອງກັນຝຸ່ນລະອອງໄດ້ແບບສົມບູນ

ລະດັບການປ້ອງກັນຕໍ່ຂອງແຫຼວ ຫຼື ນໍ້າ (Y) 9 ລະດັບເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

 • 0 ນໍ້າເຂົ້າສະບາຍ
 • 1 ສາມາດປ້ອງກັນຢອດນໍ້າໃນແນວຕັ້ງໄດ້ເຊັ່ນ: ຢອດນໍ້າຕົກໃສ່
 • 2 ສາມາດປ້ອງກັນຢອດນໍ້າໃນລວງອ່ຽງໄດ້ 15 ອົງສາ ເຊັ່ນ: ຢອດນໍ້າຈາກຝົນ
 • 3 ສາມາດປ້ອງກັນຢອດນໍ້າໃນລວງອ່ຽງໄດ້ 60 ອົງສາ ເຊັ່ນ: ຝົນຕົກ (ແຕ່ນໍ້າຍັງມີໂອກາດສາມາດເຂົ້າໄດ້)
 • 4 ສາມາດປ້ອງກັນລະອອງນໍ້າ ຈາກທຸກທິດ ເຊັ່ນ: ການສາດນໍ້າໃສ່ (ແຕ່ນໍ້າຍັງມີໂອກາດສາມາດເຂົ້າໄດ້)
 • 5 ສາມາດປ້ອງກັນນໍ້າຈາການຖືກສີດໃສ່ ຈາກຫົວສີດຂະໜາດ 6.3 ມມ
 • 6 ສາມາດປ້ອງກັນນໍ້າຈາການຖືກສີດໃສ່ ຈາກຫົວສີດຂະໜາດ 12.5 ມມ
 • 7 ສາມາດປ້ອງກັນນໍ້າຈາການຈົມນໍ້າໄດ້ເລິກສຸດ 1 ແມັດ ໃນເວລາສູງສຸດ 30 ນາທີ
 • 8 ສາມາດປ້ອງກັນນໍ້າຈາການຈົມນໍ້າໄດ້ເລິກສຸດ 1.5 ແມັດ ໃນເວລາສູງສຸດ 30 ນາທີ ຫຼື ກັນໄດ້ຖາວອນໃນໂທລະສັບບາງລຸ້ນ

ຈາກຄ່າຕົວເລກທີ່ເຮົາເຫັນກໍສາມາດຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າ ຄ່າຂອງ IP ແຕ່ລະລະດັບນັ້ນມີຄວາມສາມາດໃນລະດັບໃດແນ່ ເຊິ່ງຄ່າຄວາມສາມາດທີ່ກັນນໍ້າໄດ້ດີທີ່ສຸດກໍໜ້າຈະເປັນ IP67 ແລະ IP68 ຖ້າຕໍ່າກວ່ານັ້ນໂອກາດທີ່ຈະນໍ້າເຂົ້າແມ່ນມີສູງ.

ສຸດທ້າຍແລ້ວ ຖ້າເຮົາຮູ້ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ກ່ອນທີ່ຈະໄປຫຼິ້ນ ບຸນປີໃໝ່ລາວ ຫຼື ສົງການ ເຮົາກໍຈະຮູ້ວ່າໂທລະສັບເຮົາກັນຝຸ່ນ ແລະ ນໍ້າໄດ້ໃນລະດັບໃດ, ແຕ່ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ຄວນໃຫ້ໂທລະສັບຖືກນໍ້າ ເຖິງຈະເປັນລຸ້ນທີ່ມີຄ່າ IP ສູງໆກໍຕາມ.

IP ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ International Protection Standard ຫຼືວ່າ ຄ່າມາດຕະຖານໃນການປ້ອງກັນຝຸ່ນ ແລະ ນໍ້າ ຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ກ່ອນຈະໄປຫຼິ້ນປີໃໝ່ລາວ ຈົນເຮັດໃຫ້ນ້ຳເຂົ້າໂທລະສັບມືຖື ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກຄ່າຂອງ IP ໃຫ້ລະອຽດກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ເຄື່ອງໂທລະສັບທີ່ເຮົົາໃຊ້ຢູ່ນັ້ນ ສາມາດປ້ອງກັນນໍ້າໄດ້ໃນລະດັບໃດ?

ສຳລັບຕົວເລກການປ້ອງກັນ ແມ່ນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະດັບເຊັ່ນ IP54, IP65, IP66, IP67, IP68 ເຊິ່ງຕົວເລກທັງສອງໂຕທີ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງ IPxy ແມ່ນຄ່າທີ່ບົ່ງບອກເຖິງການປ້ອງກັນຂອງແຂງ ແລະ ການປ້ອງກັນຂອງແຫຼວ.

ລະດັບການປ້ອງກັນຕໍ່ຂອງແຂງ ຫຼື ຝຸ່ນ (X) 7 ລະດັບເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

 • 0 ປ້ອງກັນບໍ່ໄດ້ເລີຍ
 • 1 ປ້ອງກັນຂອງແຂງຂະໜາດ 50 ມມ ໄດ້
 • 2 ປ້ອງກັນຂອງແຂງຂະໜາດ 12 ມມ ໄດ້
 • 3 ປ້ອງກັນຂອງແຂງຂະໜາດ 2.5 ມມ ໄດ້
 • 4 ປ້ອງກັນຂອງແຂງຂະໜາດ 1 ມມ ໄດ້
 • 5 ປ້ອງກັນຝຸ່ນລະດັບໃນລະດັບໜຶ່ງ
 • 6 ປ້ອງກັນຝຸ່ນລະອອງໄດ້ແບບສົມບູນ

ລະດັບການປ້ອງກັນຕໍ່ຂອງແຫຼວ ຫຼື ນໍ້າ (Y) 9 ລະດັບເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

 • 0 ນໍ້າເຂົ້າສະບາຍ
 • 1 ສາມາດປ້ອງກັນຢອດນໍ້າໃນແນວຕັ້ງໄດ້ເຊັ່ນ: ຢອດນໍ້າຕົກໃສ່
 • 2 ສາມາດປ້ອງກັນຢອດນໍ້າໃນລວງອ່ຽງໄດ້ 15 ອົງສາ ເຊັ່ນ: ຢອດນໍ້າຈາກຝົນ
 • 3 ສາມາດປ້ອງກັນຢອດນໍ້າໃນລວງອ່ຽງໄດ້ 60 ອົງສາ ເຊັ່ນ: ຝົນຕົກ (ແຕ່ນໍ້າຍັງມີໂອກາດສາມາດເຂົ້າໄດ້)
 • 4 ສາມາດປ້ອງກັນລະອອງນໍ້າ ຈາກທຸກທິດ ເຊັ່ນ: ການສາດນໍ້າໃສ່ (ແຕ່ນໍ້າຍັງມີໂອກາດສາມາດເຂົ້າໄດ້)
 • 5 ສາມາດປ້ອງກັນນໍ້າຈາການຖືກສີດໃສ່ ຈາກຫົວສີດຂະໜາດ 6.3 ມມ
 • 6 ສາມາດປ້ອງກັນນໍ້າຈາການຖືກສີດໃສ່ ຈາກຫົວສີດຂະໜາດ 12.5 ມມ
 • 7 ສາມາດປ້ອງກັນນໍ້າຈາການຈົມນໍ້າໄດ້ເລິກສຸດ 1 ແມັດ ໃນເວລາສູງສຸດ 30 ນາທີ
 • 8 ສາມາດປ້ອງກັນນໍ້າຈາການຈົມນໍ້າໄດ້ເລິກສຸດ 1.5 ແມັດ ໃນເວລາສູງສຸດ 30 ນາທີ ຫຼື ກັນໄດ້ຖາວອນໃນໂທລະສັບບາງລຸ້ນ

ຈາກຄ່າຕົວເລກທີ່ເຮົາເຫັນກໍສາມາດຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າ ຄ່າຂອງ IP ແຕ່ລະລະດັບນັ້ນມີຄວາມສາມາດໃນລະດັບໃດແນ່ ເຊິ່ງຄ່າຄວາມສາມາດທີ່ກັນນໍ້າໄດ້ດີທີ່ສຸດກໍໜ້າຈະເປັນ IP67 ແລະ IP68 ຖ້າຕໍ່າກວ່ານັ້ນໂອກາດທີ່ຈະນໍ້າເຂົ້າແມ່ນມີສູງ.

ສຸດທ້າຍແລ້ວ ຖ້າເຮົາຮູ້ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ກ່ອນທີ່ຈະໄປຫຼິ້ນ ບຸນປີໃໝ່ລາວ ຫຼື ສົງການ ເຮົາກໍຈະຮູ້ວ່າໂທລະສັບເຮົາກັນຝຸ່ນ ແລະ ນໍ້າໄດ້ໃນລະດັບໃດ, ແຕ່ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ຄວນໃຫ້ໂທລະສັບຖືກນໍ້າ ເຖິງຈະເປັນລຸ້ນທີ່ມີຄ່າ IP ສູງໆກໍຕາມ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!