Saturday, April 13, 2024
Lenovo

ໄພຮ້າຍ! ຈາກ ໂຄວິດ-19 ທີ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ.

ປີ 2022 ຍັງບໍ່ຮອດ 4 ເດືອນ ຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ມີສູງເຖິງ 361 ຄົນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ສປປ ລາວ ຖືເປັນອີກປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ຍັງມີການລະບາດມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຄົນທຳອິດຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ປີ 2021 ເຊິ່ງຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດຍັງບໍ່ຄ່ອຍສູງຫຼາຍ ສືບຕໍ່ເນື່ອງມາຈົນຮອດທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ ຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ທີ່ 18 ຄົນ.

ຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ ຕຸລາ ເປັນຕົ້ນມາ ເລີ່ມມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທຸກໆມື້ ບາງມື້ກໍມີຄົນໜຶ່ງ ບາງມື້ກໍມີສອງຄົນ ແລະ ບາງມື້ກໍມີຜູ້ເສຍຊີວິດສູງເຖິງ 10 ຄົນ, ເຊິ່ງຍັງເພີ່ມຂຶ້ນແບບນັ້ນໃນທຸກໆມື້ ຈົນປາກົດວ່າມີການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທຸກໆມື້ສະສົມ ເຮັດໃຫ້ທ້າຍປີ 2021 ມີຍອດລວມຜູ້ເສຍຊີວິດເຖິງ 372 ຄົນ.

ສຳລັບ ໃນເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2022 ທັງຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ກໍຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ເດືອນທຳອິດນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄປແລ້ວກວ່າ 175 ຄົນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນ ເດືອນ ກຸມພາ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ກໍເລີ່ມຫຼຸດລົງຈາກມື້ລະປະມານ 1 ພັນຄົນ ຫາ 2 ພັນຄົນ ເຫຼືອມື້ລະປະມານ 5 ຮ້ອຍຄົນ ຫາ 4 ຮ້ອຍຄົນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເດືອນກຸມພາ ມີຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼຸດລົງ.

ໃນເດືອນ ມີນາ ແລະ ເດືອນ ເມສາ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ກໍເລີ່ມເພີ່ມສູງຂຶ້ນອີກຄັ້ງ ສະເລ່ຍແລ້ວສູງເຖິງ 1 – 2 ພັນຄົນຕໍ່ມື້ ເຮັດໃຫ້ຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດ ກໍກັບມາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທຸກໆມື້ເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງຖ້າເຮົານັບມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ຈົນເຖິງ ວັນທີ 23 ເມສາ 2022 ແລ້ວຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດລວມຢູ່ທີ່ 361 ຄົນ.

ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ຈະຍັງຂຶ້ນໆ ລົງໆ ບາງມື້ມີໜ້ອຍ ແລະ ບາງມື້ມີຫຼາຍ ກໍບໍ່ຄວນປະມາດ, ເພາະວ່າ ຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນໃນທຸກໆມື້ ສະນັ້ນເຮົາບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມເລື່ອງນີ້ ແລະ ສືບຕໍ່ມາດຕະການປ້ອງກັນໃຫ້ດີຢູ່ຕະຫຼອດ.

ປີ 2022 ຍັງບໍ່ຮອດ 4 ເດືອນ ຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ມີສູງເຖິງ 361 ຄົນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ສປປ ລາວ ຖືເປັນອີກປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ຍັງມີການລະບາດມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຄົນທຳອິດຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ປີ 2021 ເຊິ່ງຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດຍັງບໍ່ຄ່ອຍສູງຫຼາຍ ສືບຕໍ່ເນື່ອງມາຈົນຮອດທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ ຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ທີ່ 18 ຄົນ.

ຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ ຕຸລາ ເປັນຕົ້ນມາ ເລີ່ມມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທຸກໆມື້ ບາງມື້ກໍມີຄົນໜຶ່ງ ບາງມື້ກໍມີສອງຄົນ ແລະ ບາງມື້ກໍມີຜູ້ເສຍຊີວິດສູງເຖິງ 10 ຄົນ, ເຊິ່ງຍັງເພີ່ມຂຶ້ນແບບນັ້ນໃນທຸກໆມື້ ຈົນປາກົດວ່າມີການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທຸກໆມື້ສະສົມ ເຮັດໃຫ້ທ້າຍປີ 2021 ມີຍອດລວມຜູ້ເສຍຊີວິດເຖິງ 372 ຄົນ.

ສຳລັບ ໃນເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2022 ທັງຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ກໍຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ເດືອນທຳອິດນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄປແລ້ວກວ່າ 175 ຄົນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນ ເດືອນ ກຸມພາ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ກໍເລີ່ມຫຼຸດລົງຈາກມື້ລະປະມານ 1 ພັນຄົນ ຫາ 2 ພັນຄົນ ເຫຼືອມື້ລະປະມານ 5 ຮ້ອຍຄົນ ຫາ 4 ຮ້ອຍຄົນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເດືອນກຸມພາ ມີຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼຸດລົງ.

ໃນເດືອນ ມີນາ ແລະ ເດືອນ ເມສາ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ກໍເລີ່ມເພີ່ມສູງຂຶ້ນອີກຄັ້ງ ສະເລ່ຍແລ້ວສູງເຖິງ 1 – 2 ພັນຄົນຕໍ່ມື້ ເຮັດໃຫ້ຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດ ກໍກັບມາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທຸກໆມື້ເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງຖ້າເຮົານັບມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ຈົນເຖິງ ວັນທີ 23 ເມສາ 2022 ແລ້ວຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດລວມຢູ່ທີ່ 361 ຄົນ.

ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ຈະຍັງຂຶ້ນໆ ລົງໆ ບາງມື້ມີໜ້ອຍ ແລະ ບາງມື້ມີຫຼາຍ ກໍບໍ່ຄວນປະມາດ, ເພາະວ່າ ຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນໃນທຸກໆມື້ ສະນັ້ນເຮົາບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມເລື່ອງນີ້ ແລະ ສືບຕໍ່ມາດຕະການປ້ອງກັນໃຫ້ດີຢູ່ຕະຫຼອດ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.