Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ເປັນໂສດແບບໃດ ໃຫ້ຕົວເອງມີຄວາມສຸກ.

ຄວາມຮັກເປັນສິ່ງທີງົດງາມສະເໝີ ແຕ່ຫາກຈະຕ້ອງຢູ່ແບບໂສດໆ ບໍ່ມີຄົນຮັກ ຫຼື ຄູ່ຊີວິດ ກະບໍ່ແມ່ນວ່າຊີວິດຈະຂາດຄວາມສຸກໄປ ເພາະຂາດຄວາມຮັກມາເຕີມເຕັມ ແຕ່ໃນເມື່ອຫຼາຍຄົນເລືອກທີຈະໂສດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ບໍ່ແມ່ນໂສດແບບຈຳຍອມເພາະຖືກຖີ້ມ ຫຼື ບອກເລີກ.

ນາງ ປານຸລີ ລີນາຮື (ນູ່), ສາວເຜົ່າມົ້ງ ໄວ 25 ປີ ບອກວ່າ ການຢູ່ເປັນໂສດກໍມີຄວາມສຸກໄດ້, ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ ເຮົາຍັງມີຄອບຄົວ, ຍັງມີໝູ່ຄູ່ທີ່ຄອຍມອບຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມຫ່ວງໃຍໃຫ້ເຮົາຢູ່ ຄິດແຕ່ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ ບໍ່ຄວນໝົກມຸ້ນຢູ່ກັບຄວາມຮັກຈົນຫຼາຍເກີນໄປ ເຖິງຄວາມຮັກຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການໃຊ້ຊີວິດ ແຕ່ກະຂຶ້ນກັບການຄິດ, ການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາ.

ຫຼາຍຄົນມັກຈະເວົ້າວ່າ “ອາຍຸກໍສ່ຳນີ້ແລ້ວເປັນຫຍັງຍັງບໍ່ເອົາຜົວ” ແຕ່ສຳລັບເຮົາມັນບໍ່ເປັນແນວນັ້ນ, ເພາະເຊື່ອສະເໝີວ່າຖ້າຮອດເວລາຂອງມັນ ຄວາມຮັກຈະມາຫາເຮົາເອງ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຄຽດກັບການຫາຄວາມຮັກເພື່ອໃຫ້ທັນໃຜ ຫຼື ຕ້ອງແຕ່ງງານມີຄອບຄົວແບບຄົນອື່ນໆ ເພາະບາງເທື່ອຖ້າເຮົາເລືອກຜິດຂຶ້ນມາ ຄົນທີ່ທຸກໃຈທີ່ສຸດກໍຈະແມ່ນເຮົາເອງ.

ແຕ່ຖ້າເຮົາຢາກໂສດຢ່າງມີຄວາມສຸກ ກໍຕ້ອງເບິ່ງຄວາມຮັກໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ ເພາະຄວາມຮັກບໍ່ໄດ້ຈຳກັດພຽງແຕ່ການມີຄົນຮັກ ແລະ ຈົບລົງໂດຍການແຕ່ງງານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຄອບຄົວທີຄອຍຫ່ວງໃຍ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນທີຄອຍຄຽງຂ້າງເຮົາຢູ່ນຳເຊັ່ນກັນ ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວ່າ ການຢູ່ຄົນດຽວກໍມີຄວາມສຸກໄດ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຫງົາຢ່າງທີຄິດ.

ຕ່າງຈາກອາດິດທີເຮົາມັກເຫັນຫຼາຍໆຄົນ ພະຍາຍາມປະຄັບປະຄອງຮັກສາຊີວິດຄູ່ເອົາໄວ້ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນຄືບໍ່ຢາກຖືກສັງຄົມປະນາມ ເມື່ອຕ້ອງຢ່າຮ້າງກັນດ້ວຍກໍລະນີໃດກໍຕາມ, ທຸກມື້ນີ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເລືອກໃຫ້ຄຸນຄ່າກັບຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າຢູ່ນຳກັນແລ້ວບໍ່ມີຄວາມສຸກ ກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງທົນຢູ່ໃຫ້ທຸກໃຈ ຫຼື ຖ້າຊອກຄວາມຮັກດີໆ ບໍ່ໄດ້ ກໍບໍ່ເຫັນຕ້ອງຊອກພາລະມາໃຫ້ຕົນເອງຕ້ອງເມື່ອຍໃຈ.

ການເປັນໂສດທີຢູ່ແບບມີຄວາມສຸກ ຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກຂອງຄົນທີເບິ່ງເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ແລະ ເບິ່ງວ່າຊີວິດເປັນຂອງເຮົາ ຖ້າເຮົາຮັກໂຕເອງຫຼາຍພໍກໍຈະເລືອກແຕ່ສີ່ງດີໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາໃຜມາເຕີມເຕັມຄວາມສຸກໃຫ້.

ຄວາມຮັກເປັນສິ່ງທີງົດງາມສະເໝີ ແຕ່ຫາກຈະຕ້ອງຢູ່ແບບໂສດໆ ບໍ່ມີຄົນຮັກ ຫຼື ຄູ່ຊີວິດ ກະບໍ່ແມ່ນວ່າຊີວິດຈະຂາດຄວາມສຸກໄປ ເພາະຂາດຄວາມຮັກມາເຕີມເຕັມ ແຕ່ໃນເມື່ອຫຼາຍຄົນເລືອກທີຈະໂສດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ບໍ່ແມ່ນໂສດແບບຈຳຍອມເພາະຖືກຖີ້ມ ຫຼື ບອກເລີກ.

ນາງ ປານຸລີ ລີນາຮື (ນູ່), ສາວເຜົ່າມົ້ງ ໄວ 25 ປີ ບອກວ່າ ການຢູ່ເປັນໂສດກໍມີຄວາມສຸກໄດ້, ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ ເຮົາຍັງມີຄອບຄົວ, ຍັງມີໝູ່ຄູ່ທີ່ຄອຍມອບຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມຫ່ວງໃຍໃຫ້ເຮົາຢູ່ ຄິດແຕ່ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ ບໍ່ຄວນໝົກມຸ້ນຢູ່ກັບຄວາມຮັກຈົນຫຼາຍເກີນໄປ ເຖິງຄວາມຮັກຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການໃຊ້ຊີວິດ ແຕ່ກະຂຶ້ນກັບການຄິດ, ການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາ.

ຫຼາຍຄົນມັກຈະເວົ້າວ່າ “ອາຍຸກໍສ່ຳນີ້ແລ້ວເປັນຫຍັງຍັງບໍ່ເອົາຜົວ” ແຕ່ສຳລັບເຮົາມັນບໍ່ເປັນແນວນັ້ນ, ເພາະເຊື່ອສະເໝີວ່າຖ້າຮອດເວລາຂອງມັນ ຄວາມຮັກຈະມາຫາເຮົາເອງ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຄຽດກັບການຫາຄວາມຮັກເພື່ອໃຫ້ທັນໃຜ ຫຼື ຕ້ອງແຕ່ງງານມີຄອບຄົວແບບຄົນອື່ນໆ ເພາະບາງເທື່ອຖ້າເຮົາເລືອກຜິດຂຶ້ນມາ ຄົນທີ່ທຸກໃຈທີ່ສຸດກໍຈະແມ່ນເຮົາເອງ.

ແຕ່ຖ້າເຮົາຢາກໂສດຢ່າງມີຄວາມສຸກ ກໍຕ້ອງເບິ່ງຄວາມຮັກໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ ເພາະຄວາມຮັກບໍ່ໄດ້ຈຳກັດພຽງແຕ່ການມີຄົນຮັກ ແລະ ຈົບລົງໂດຍການແຕ່ງງານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຄອບຄົວທີຄອຍຫ່ວງໃຍ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນທີຄອຍຄຽງຂ້າງເຮົາຢູ່ນຳເຊັ່ນກັນ ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວ່າ ການຢູ່ຄົນດຽວກໍມີຄວາມສຸກໄດ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຫງົາຢ່າງທີຄິດ.

ຕ່າງຈາກອາດິດທີເຮົາມັກເຫັນຫຼາຍໆຄົນ ພະຍາຍາມປະຄັບປະຄອງຮັກສາຊີວິດຄູ່ເອົາໄວ້ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນຄືບໍ່ຢາກຖືກສັງຄົມປະນາມ ເມື່ອຕ້ອງຢ່າຮ້າງກັນດ້ວຍກໍລະນີໃດກໍຕາມ, ທຸກມື້ນີ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເລືອກໃຫ້ຄຸນຄ່າກັບຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າຢູ່ນຳກັນແລ້ວບໍ່ມີຄວາມສຸກ ກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງທົນຢູ່ໃຫ້ທຸກໃຈ ຫຼື ຖ້າຊອກຄວາມຮັກດີໆ ບໍ່ໄດ້ ກໍບໍ່ເຫັນຕ້ອງຊອກພາລະມາໃຫ້ຕົນເອງຕ້ອງເມື່ອຍໃຈ.

ການເປັນໂສດທີຢູ່ແບບມີຄວາມສຸກ ຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກຂອງຄົນທີເບິ່ງເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ແລະ ເບິ່ງວ່າຊີວິດເປັນຂອງເຮົາ ຖ້າເຮົາຮັກໂຕເອງຫຼາຍພໍກໍຈະເລືອກແຕ່ສີ່ງດີໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາໃຜມາເຕີມເຕັມຄວາມສຸກໃຫ້.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.