“ຂັນຫ້າ” ກັບຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ.

ພຣະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຖິງຂັນຫ້າແທ້! ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ ທຽນຫ້າຄູ່ ແລະ ດອກໄມ້ ຫ້າຄູ່. ຂັນຫ້າຕາມຄວາມໝາຍຂອງ ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແມ່ນ ເລື່ອງຂອງ ອະລິຍະສັດ ໂດຍໝາຍເຖິງ ຮູບປະທັມ ແລະ ນາມມະທັມ ທັງຫ້າ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດເປັນຊີວິດຄົນເຮົານັ້ນເອງ ເຊິ່ງປະກອບມີ 5 ຂັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ພາບປະກອບ

1. ຮູບຂັນ: ໝາຍເຖິງ ສ່ວນທີ່ເປັນຮ່າງກາຍ, ພຶດຕິກຳ, ຄຸນລັກຊະນະຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນຮູບປະທັມທັງໝົດ.

2. ເວທະນາຂັນ: ໝາຍເຖິງ ກອງເວທະນາ ທີ່ເປັນຄວາມສຸກ, ຄວາມທຸກ, ຄວາມພໍໃຈ, ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ.

3. ສັນຍາຂັນ: ໝາຍເຖິງ ກອງສັນຍາ ທີ່ເປັນຄວາມຈື່ຈຳໃນອາດີດທີ່ໄດ້ຮັບ.

4. ສັງຂານຂັນ: ໝາຍເຖິງ ກອງສັງຂານ ສ່ວນທີ່ເປັນການປຸງແຕ່ງຂອງຈິດ, ຄິດມະໂນໄປເອງວ່າ ສິ່ງນີ້ອາດຈະເກີດ ສິ່ງນັ້ນອາດຈະເກີດ.

5. ວິນຍານຂັນ: ໝາຍເຖິງ ກອງວິນຍານ ຫຼື ຈິດ ທີ່ເປັນການຮູ້ແຈ້ງຜ່ານ ຫູ, ຕາ, ດັງ, ລີ້ນ, ກາຍ ແລະ ໃຈ.​

ເຊິ່ງຂັນທັງ 5 ຢ່າງນີ້ ຈະມີການເກີດຂື້ນ, ຕັ້ງຢູ່ ແລະ ດັບໄປ ຕະຫຼອດເວລາ ເຮົາບໍ່ສາມາດບັງຄັບມັນໄດ້ ແຕ່ເຮົາສາມາດຮັບຮູ້ມັນໄດ້ ແລະ ຢູ່ກັບມັນໃຫ້ໄດ້. ສິ່ງເລົ່ານີ້ແມ່ນທາດແທ້ຂອງຂັນ 5 ຕາມຫຼັກຄຳສອນຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.

ແຕ່ປະຈຸບັນ ເຫັນຫຼາຍຄົນນຳໃຊ້ຂັນ 5 ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ດອກໄມ້ ແລະ ທຽນ 5 ຄູ່ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການປະກອບພິທີກຳຕ່າງເຊັ່ນ: ການຂໍຂະມາ, ການນິມົນຕ່າງໆ ເຊິ່ງທາດແທ້ຂອງການຂໍຂະມາດ້ວຍການຍົກຂັນ 5 ກາບນັ້ນ ແມ່ນການເອົາຂັນທັງ 5 ຄື ຮູບ, ເວທະນາ, ສັນຍາ, ສັງຂານ ແລະ ວິນຍານ ນອບນ້ອມໃສ່ຜູ້ທີ່ເຮົາຕ້ອງການຂໍຂະມາ.

ສະນັ້ນ, ການຂໍຂະມາ ໃນບາງເທື່ອ ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຂັນ 5 ທີ່ເປັນດອກໄມ້ 5 ​ຄູ່ ທຽນ 5 ຄູ່ກໍໄດ້, ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນມີແມ່ນ ຮູບ, ເວທະນາ, ສັນຍາ, ສັງຂານ ແລະ ວິນຍານ.

ແຕ່ຖ້າມີກໍດີ ເພາະເປັນການຮັກສາ ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ.

ໂດຍ: ພຸດທະໂອດ

ພຣະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຖິງຂັນຫ້າແທ້! ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ ທຽນຫ້າຄູ່ ແລະ ດອກໄມ້ ຫ້າຄູ່. ຂັນຫ້າຕາມຄວາມໝາຍຂອງ ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແມ່ນ ເລື່ອງຂອງ ອະລິຍະສັດ ໂດຍໝາຍເຖິງ ຮູບປະທັມ ແລະ ນາມມະທັມ ທັງຫ້າ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດເປັນຊີວິດຄົນເຮົານັ້ນເອງ ເຊິ່ງປະກອບມີ 5 ຂັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ພາບປະກອບ

1. ຮູບຂັນ: ໝາຍເຖິງ ສ່ວນທີ່ເປັນຮ່າງກາຍ, ພຶດຕິກຳ, ຄຸນລັກຊະນະຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນຮູບປະທັມທັງໝົດ.

2. ເວທະນາຂັນ: ໝາຍເຖິງ ກອງເວທະນາ ທີ່ເປັນຄວາມສຸກ, ຄວາມທຸກ, ຄວາມພໍໃຈ, ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ.

3. ສັນຍາຂັນ: ໝາຍເຖິງ ກອງສັນຍາ ທີ່ເປັນຄວາມຈື່ຈຳໃນອາດີດທີ່ໄດ້ຮັບ.

4. ສັງຂານຂັນ: ໝາຍເຖິງ ກອງສັງຂານ ສ່ວນທີ່ເປັນການປຸງແຕ່ງຂອງຈິດ, ຄິດມະໂນໄປເອງວ່າ ສິ່ງນີ້ອາດຈະເກີດ ສິ່ງນັ້ນອາດຈະເກີດ.

5. ວິນຍານຂັນ: ໝາຍເຖິງ ກອງວິນຍານ ຫຼື ຈິດ ທີ່ເປັນການຮູ້ແຈ້ງຜ່ານ ຫູ, ຕາ, ດັງ, ລີ້ນ, ກາຍ ແລະ ໃຈ.​

ເຊິ່ງຂັນທັງ 5 ຢ່າງນີ້ ຈະມີການເກີດຂື້ນ, ຕັ້ງຢູ່ ແລະ ດັບໄປ ຕະຫຼອດເວລາ ເຮົາບໍ່ສາມາດບັງຄັບມັນໄດ້ ແຕ່ເຮົາສາມາດຮັບຮູ້ມັນໄດ້ ແລະ ຢູ່ກັບມັນໃຫ້ໄດ້. ສິ່ງເລົ່ານີ້ແມ່ນທາດແທ້ຂອງຂັນ 5 ຕາມຫຼັກຄຳສອນຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.

ແຕ່ປະຈຸບັນ ເຫັນຫຼາຍຄົນນຳໃຊ້ຂັນ 5 ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ດອກໄມ້ ແລະ ທຽນ 5 ຄູ່ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການປະກອບພິທີກຳຕ່າງເຊັ່ນ: ການຂໍຂະມາ, ການນິມົນຕ່າງໆ ເຊິ່ງທາດແທ້ຂອງການຂໍຂະມາດ້ວຍການຍົກຂັນ 5 ກາບນັ້ນ ແມ່ນການເອົາຂັນທັງ 5 ຄື ຮູບ, ເວທະນາ, ສັນຍາ, ສັງຂານ ແລະ ວິນຍານ ນອບນ້ອມໃສ່ຜູ້ທີ່ເຮົາຕ້ອງການຂໍຂະມາ.

ສະນັ້ນ, ການຂໍຂະມາ ໃນບາງເທື່ອ ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຂັນ 5 ທີ່ເປັນດອກໄມ້ 5 ​ຄູ່ ທຽນ 5 ຄູ່ກໍໄດ້, ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນມີແມ່ນ ຮູບ, ເວທະນາ, ສັນຍາ, ສັງຂານ ແລະ ວິນຍານ.

ແຕ່ຖ້າມີກໍດີ ເພາະເປັນການຮັກສາ ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ.

ໂດຍ: ພຸດທະໂອດ

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!