ກະຊວງການເງິນ ອອກມາດຕະການຜ່ອນຜັນຄ່າປັບໃໝ ໃນການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2022

ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ສະບັບເລກທີ 2792/ກງ, ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2022 ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຄ່າປັບໃໝ່ຂອງການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2022 ເພື່ອຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

 1. ສໍາລັບຍານພາຫະນະ ທີ່ຖືກເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ຂອງລັດຖະບັນຍັດປະທານ ປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມທາງ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍຄ່າ ທຳນຽມທາງ ນັບແຕ່ປີ 2017-2022 ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້: ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຄືນຂອງປີ 2017 – 2021 ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຜ່ອນຜັນບໍ່ເກັບຄ່າປັບໃໝ່ ທີ່ກໍານົດໃນ ໂລແມງ IV ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳແນະນຳ ສະບັບເລກທີ 3455/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017 ແລະ ສຳລັບການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຂອງປີ 2022 ພ້ອມທັງປັບໃໝ 0,1% ຕໍ່ວັນ ໃນການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຊັກຊ້າ, ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ, ເນື່ອງຈາກການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ປີ 2022 ໄດ້ກຳນົດຮອດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022 ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 0951/ກງ, ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2022.
 2. ຍານພາຫະນະທີ່ເຊົ່າຊື້ ຫຼື ຊື້ຜ່ອນຊຳລະ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ທັນໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ນໍາໃຊ້ພາຫະນະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ນັບແຕ່ປີ 2017-2022.
 3. ຍານພາຫະນະມືສອງ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຖືກຕ້ອງ ແລະ ວາງຂາຍຢູ່ຕາມບັນດາຮ້ານ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຕ້ອງເປັນຜູ້ ຮັບຜິດຊອບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ນັບແຕ່ປີ 2017-2022.
 4. ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 5. ມອບໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ, ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງນະຄອນຫລວງ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ ແລະ ປະຕິບັດແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມສະບັບນີ້ໃຫ້ສັງຄົມຮັບ ຊາບຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ແນໃສເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມທາງ ປີ 2022 ບັນລຸຕາມແຜນການ.
 6. ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນ ຈົນເຖີງວັນທີ 31 ທັນວາ 2022.

ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ສະບັບເລກທີ 2792/ກງ, ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2022 ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຄ່າປັບໃໝ່ຂອງການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2022 ເພື່ອຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

 1. ສໍາລັບຍານພາຫະນະ ທີ່ຖືກເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ຂອງລັດຖະບັນຍັດປະທານ ປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມທາງ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍຄ່າ ທຳນຽມທາງ ນັບແຕ່ປີ 2017-2022 ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້: ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຄືນຂອງປີ 2017 – 2021 ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຜ່ອນຜັນບໍ່ເກັບຄ່າປັບໃໝ່ ທີ່ກໍານົດໃນ ໂລແມງ IV ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳແນະນຳ ສະບັບເລກທີ 3455/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017 ແລະ ສຳລັບການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຂອງປີ 2022 ພ້ອມທັງປັບໃໝ 0,1% ຕໍ່ວັນ ໃນການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຊັກຊ້າ, ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ, ເນື່ອງຈາກການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ປີ 2022 ໄດ້ກຳນົດຮອດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022 ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 0951/ກງ, ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2022.
 2. ຍານພາຫະນະທີ່ເຊົ່າຊື້ ຫຼື ຊື້ຜ່ອນຊຳລະ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ທັນໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ນໍາໃຊ້ພາຫະນະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ນັບແຕ່ປີ 2017-2022.
 3. ຍານພາຫະນະມືສອງ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຖືກຕ້ອງ ແລະ ວາງຂາຍຢູ່ຕາມບັນດາຮ້ານ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຕ້ອງເປັນຜູ້ ຮັບຜິດຊອບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ນັບແຕ່ປີ 2017-2022.
 4. ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 5. ມອບໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ, ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງນະຄອນຫລວງ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ ແລະ ປະຕິບັດແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມສະບັບນີ້ໃຫ້ສັງຄົມຮັບ ຊາບຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ແນໃສເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມທາງ ປີ 2022 ບັນລຸຕາມແຜນການ.
 6. ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນ ຈົນເຖີງວັນທີ 31 ທັນວາ 2022.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!