NETFLIX ເລີ່ມໃຊ້ Block Zone ໃນລາວ ບາງສະຖານທີ່ກໍບໍ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້

ນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ Netflix ປະກາດວ່າຈະປັບປຸງເລື່ອງຂອງການແຊຮໄອດີຫ້ອງກັນ ຫຼື ການຫານໄອດີ ເຊິ່ງການແຊຮໄອດີເຮັດໃຫ້ເນັດຟິກເສຍລາຍໄດ້ຈຳນວນມະຫາສານ ເລີຍຈໍາເປັນຈະຕ້ອງແຊຮໃຫ້ຄົນໃນບ້ານເທົ່ານັ້ນ ຖ້າແຊຮໃຫ້ຄົນອື່ນຈະເບິ່ງບໍ່ໄດ້ ການທີ່ເນັດຟິກຕ້ອງການປັບປຸງກໍເພື່ອທີ່ຈະສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າ.

ປັດຈຸບັນ Netflix ໄດ້ມີການ Block Zone ປະເທດລາວເຮົົາ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນໜ້າຈະງົງວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງ Block Zone? ການທີ່ເນັດຟິກ Block Zone ປະເທດລາວເຮົາກໍເພື່ອໃຫ້ຄົນລາວບໍ່ສາມາດ ໄປຊື້ໄອດີເນັດຟິກ ກັບ ປະເທດອື່ນໆໃນລາຄາຂອງປະເທດນັ້ນໆໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເຮົາໄປຊື້ໄອດີຂອງປະເທດອື່ນມາເບິ່ງ ກໍຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວີໂດໂອໄດ້ເລີຍ ແລະ ເຖິງວ່າຈະເປັນໄອດີລາວເຮົາເອງ ບາງສະຖານທີໃນລາວກໍຖືກ Block Zone ປິດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ.

ສາເຫດທີ່ເນັດຟິກ Block Zone ປະເທດລາວເຮົາກໍເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄປຊື້ໄອດີທີ່ເປັນຂອງປະເທດລາວເຮົາໂດຍສະເພາະ ໃນລາຄາທີ່ທາງເນັດຟິກໄດ້ກຳນົດໃຫ້, ປັດຈຸບັນ ໃນລາວເຮົາຈະມີຢູ່ 4 ລາຄາໃຫ້ເລືອກໃຊ້ງານ ຄື: $3.99 (ລາຄາ 64.000 ກີບ), $7.99 (ລາຄາ 125.000 ກີບ), $9.99 (ລາຄາ 160.000 ກີບ) ແລະ $11.99 (ລາຄາ 190.000 ກີບ) (ລາຄານີ້ແມ່ນໄລ່ຈາກເລດເງິນ 1 USD=16.000 ກີບ) ເຊິ່ງແຕ່ລະລາຄາຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນວ່າ: ໂຕທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດ ຈະບໍ່ສາມາດເບິ່ງພ້ອມກັນໄດ້ ເບິ່ງໄດ້ແຕ່ໜ້າຈໍດຽວ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງຜ່ານໂທລະພາບ-ຄອມໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງໃນຄວາມຄົມຊັດ HD-ULTRA HD ໄດ້.

ລາຄາທີ່ພຽງຂຶ້ນມາສອງເທົ່າຈາກໂຕລາຄາຕໍ່າສຸດ ແມ່ນ $7.99 ຄ້າຍໆກັບລາຄາໂຕທີ່ຕໍ່າສຸດພຽງແຕ່ ສາມາດເບິ່ງຜ່ານໂທລະພາບ-ຄອມໄດ້, ສ່ວນລາຄາ $9.99 ສາມາດເບິ່ງພ້ອມກັນໄດ້ສອງໜ້າຈໍ ແລະ ເບິ່ງແບບຄວາມຄົມຊັດ HD ແລະ ສຸດທ້າຍໃນລາຄາ $11.99 ໂຕທີ່ແພງທີ່ສຸດແມ່ນສາມາດເບິ່ງພ້ອມກັນໄດ້ເຖິງ 4 ໜ້າຈໍ ສາມາດເບິ່ງຜ່ານທຸກຢ່າງໄດ້ທັງໂທລະສັບ-ຄອມ-ໂທລະພາບ ແລະ ມີສາມາດເບິ່ງວີດີໂອຢູ່ໃນຄວາມຄົມຊັດແບບ ULTRA HD ໄດ້.

ຢູ່ລາວເຮົາຈະສະໝັກເນັດຟິດໄດ້ນັ້ນ ຈະຕ້ອງຊໍາລະຜ່ານທາງ ບັດ VISA, ບັດ Master Card, Paypal ແລະ American Express ເທົ່ານັ້ນ.

ສະຕີມມິງທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງເນັດຟິກ ໄດ້ເລິີ່ມພາກັນຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະ Disney+, VIU, WeTV, IQIY, HBO ແລະ ອື່ນໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ເນັດຟິກເກີດການສູນເສຍ,​ ຫຼ້າສຸດ ເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ເນັດຟິກໄດ້ປະກາດວ່າຈະສ້າງແພັກເກັດໃຫມ່ຂຶ້ນມາເຊິ່ງລາຄາຈະຖືກລົງ ແຕ່ມີໂຄສະນາເພີ່ມເຂົົ້າມາ ເຊິ່ງມັນອາດຈະເປັນອີກໜຶ່ງທາງເລືອກໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເສຍເງິນຫຼາຍ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີກຳນົດມື້ສ້າງແພັກເກັດທີ່ແນ່ນອນ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການທີ່ເຮົາສະໝັກເນັດຟິກມາໃຊ້ງານເອງຖືວ່າເປັນການດີທີ່ສຸດ ເພາະໃນບັດຈຸບັນ ໄດ້ມີການ Block Zone ເຊິ່ງຖ້າເຮົາໄປຊື້ໃຊ້ໄອດີຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນມາກໍອາດຈະເປັນໄອດີຂອງຕ່າງປະເທດ ຫຼື ເປັນໄອດີທີ່ຖືກ Block Zone ເຮົາຈະເສຍເງິນລ້າໆ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ເບິ່ງໜັງອີກ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ Netflix ປະກາດວ່າຈະປັບປຸງເລື່ອງຂອງການແຊຮໄອດີຫ້ອງກັນ ຫຼື ການຫານໄອດີ ເຊິ່ງການແຊຮໄອດີເຮັດໃຫ້ເນັດຟິກເສຍລາຍໄດ້ຈຳນວນມະຫາສານ ເລີຍຈໍາເປັນຈະຕ້ອງແຊຮໃຫ້ຄົນໃນບ້ານເທົ່ານັ້ນ ຖ້າແຊຮໃຫ້ຄົນອື່ນຈະເບິ່ງບໍ່ໄດ້ ການທີ່ເນັດຟິກຕ້ອງການປັບປຸງກໍເພື່ອທີ່ຈະສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າ.

ປັດຈຸບັນ Netflix ໄດ້ມີການ Block Zone ປະເທດລາວເຮົົາ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນໜ້າຈະງົງວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງ Block Zone? ການທີ່ເນັດຟິກ Block Zone ປະເທດລາວເຮົາກໍເພື່ອໃຫ້ຄົນລາວບໍ່ສາມາດ ໄປຊື້ໄອດີເນັດຟິກ ກັບ ປະເທດອື່ນໆໃນລາຄາຂອງປະເທດນັ້ນໆໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເຮົາໄປຊື້ໄອດີຂອງປະເທດອື່ນມາເບິ່ງ ກໍຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວີໂດໂອໄດ້ເລີຍ ແລະ ເຖິງວ່າຈະເປັນໄອດີລາວເຮົາເອງ ບາງສະຖານທີໃນລາວກໍຖືກ Block Zone ປິດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ.

ສາເຫດທີ່ເນັດຟິກ Block Zone ປະເທດລາວເຮົາກໍເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄປຊື້ໄອດີທີ່ເປັນຂອງປະເທດລາວເຮົາໂດຍສະເພາະ ໃນລາຄາທີ່ທາງເນັດຟິກໄດ້ກຳນົດໃຫ້, ປັດຈຸບັນ ໃນລາວເຮົາຈະມີຢູ່ 4 ລາຄາໃຫ້ເລືອກໃຊ້ງານ ຄື: $3.99 (ລາຄາ 64.000 ກີບ), $7.99 (ລາຄາ 125.000 ກີບ), $9.99 (ລາຄາ 160.000 ກີບ) ແລະ $11.99 (ລາຄາ 190.000 ກີບ) (ລາຄານີ້ແມ່ນໄລ່ຈາກເລດເງິນ 1 USD=16.000 ກີບ) ເຊິ່ງແຕ່ລະລາຄາຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນວ່າ: ໂຕທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດ ຈະບໍ່ສາມາດເບິ່ງພ້ອມກັນໄດ້ ເບິ່ງໄດ້ແຕ່ໜ້າຈໍດຽວ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງຜ່ານໂທລະພາບ-ຄອມໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງໃນຄວາມຄົມຊັດ HD-ULTRA HD ໄດ້.

ລາຄາທີ່ພຽງຂຶ້ນມາສອງເທົ່າຈາກໂຕລາຄາຕໍ່າສຸດ ແມ່ນ $7.99 ຄ້າຍໆກັບລາຄາໂຕທີ່ຕໍ່າສຸດພຽງແຕ່ ສາມາດເບິ່ງຜ່ານໂທລະພາບ-ຄອມໄດ້, ສ່ວນລາຄາ $9.99 ສາມາດເບິ່ງພ້ອມກັນໄດ້ສອງໜ້າຈໍ ແລະ ເບິ່ງແບບຄວາມຄົມຊັດ HD ແລະ ສຸດທ້າຍໃນລາຄາ $11.99 ໂຕທີ່ແພງທີ່ສຸດແມ່ນສາມາດເບິ່ງພ້ອມກັນໄດ້ເຖິງ 4 ໜ້າຈໍ ສາມາດເບິ່ງຜ່ານທຸກຢ່າງໄດ້ທັງໂທລະສັບ-ຄອມ-ໂທລະພາບ ແລະ ມີສາມາດເບິ່ງວີດີໂອຢູ່ໃນຄວາມຄົມຊັດແບບ ULTRA HD ໄດ້.

ຢູ່ລາວເຮົາຈະສະໝັກເນັດຟິດໄດ້ນັ້ນ ຈະຕ້ອງຊໍາລະຜ່ານທາງ ບັດ VISA, ບັດ Master Card, Paypal ແລະ American Express ເທົ່ານັ້ນ.

ສະຕີມມິງທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງເນັດຟິກ ໄດ້ເລິີ່ມພາກັນຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະ Disney+, VIU, WeTV, IQIY, HBO ແລະ ອື່ນໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ເນັດຟິກເກີດການສູນເສຍ,​ ຫຼ້າສຸດ ເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ເນັດຟິກໄດ້ປະກາດວ່າຈະສ້າງແພັກເກັດໃຫມ່ຂຶ້ນມາເຊິ່ງລາຄາຈະຖືກລົງ ແຕ່ມີໂຄສະນາເພີ່ມເຂົົ້າມາ ເຊິ່ງມັນອາດຈະເປັນອີກໜຶ່ງທາງເລືອກໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເສຍເງິນຫຼາຍ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີກຳນົດມື້ສ້າງແພັກເກັດທີ່ແນ່ນອນ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການທີ່ເຮົາສະໝັກເນັດຟິກມາໃຊ້ງານເອງຖືວ່າເປັນການດີທີ່ສຸດ ເພາະໃນບັດຈຸບັນ ໄດ້ມີການ Block Zone ເຊິ່ງຖ້າເຮົາໄປຊື້ໃຊ້ໄອດີຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນມາກໍອາດຈະເປັນໄອດີຂອງຕ່າງປະເທດ ຫຼື ເປັນໄອດີທີ່ຖືກ Block Zone ເຮົາຈະເສຍເງິນລ້າໆ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ເບິ່ງໜັງອີກ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!