Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ຈັບໄດ້ຄາດ່ານ! ຂົນແຮ່ທາດສົ່ງອອກ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີຄຸ້ມຄອງສາງ ແລະ ກວດກາສິນຄ້າປະຈໍາດ່ານພາສີສາກົນນາເພົ້າ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ກວດກວດກາສິນຄ້າທີ່ຈະສົ່ງອອກໄປ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິ່ງທີ່ກວດພົບແມ່ນວັດຖຸຄ້າຍຄືແຮ່ທາດຈຳນວນ 1.386 ກະສອບລວມນໍ້າໜັກທັງໝົດ 57.200 ກິໂລກຣາມ, ໄດ້ຊຸກເຊື່ອງມານໍາລົດຄັນດັ່ງກ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລີຍຢຶດໄວ້.

ທ່ານ ສຸພັດ ສຸແສງໄທ ຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນນາເພົ້າ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ສິນຄ້າດັ່ງກ່າວເປັນຂອງໂຮງງານຜະລິດຖານດັງໄຟຖ່ານຂາວ ຕາມໃບແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ (EX1) ສະບັບເລກທີ 2620, ລົງວັນທີ 15/9/2022 ສົນຄ້າປະເພດຖ່ານໄມ້ວິກ (ຖ່ານຂາວ) ຈໍານວນ 4.000 ແກັດ, ນໍ້າໜັກ 40.000 ກິໂລກຣາມ, ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສົ່ງອອກຕາມໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງອອກຕ່າງປະເທດຂອງຂະແໜງປ່າໄມ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະບັບເລກທີ 05089/ປມຂPAFO, ລົງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2022 ເພື່ອສົ່ງອອກໄປ ສສ ຫວຽດນາມ.

ແຕ່ຜ່ານການກວດກາຕົວຈິງເຫັນວ່າມີສິນຄ້າປະເພດຖ່ານໄມ້ວິກ (ຖ່ານຂາວ) ພຽງແຕ່ 3000 ກະສອບ, ນໍ້າໜັກ 3.000 ກິໂລກຣາມ ແລະ ກວດພົບວັດຖຸສົງໄສທີ່ເປັນສິນຄ້າຄ້າຍຄືແຮ່ທາດ ຈຳນວນ 1.386 ກະສອບ, ລວມນໍ້າໜັກ 57.200 ກິໂລກຣາມ ຊຶ່ງໄດ້ຊຸກເຊື່ອງມານໍາລົດຄັນດັ່ງກ່າວ (ໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການສົ່ງອອກ).

ສະນັ້່ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ, ຈຶ່ງໄດ້ມີການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກຄຳໃຫ້ການນໍາຜູ້ຂັບລົດ ຕາມບົດບັນທຶກ ສະບັບເລກທີ 0199/ດພສ, ລົງວັນທີ 21 ກັນຍາ 2022 ໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ, ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວແມ່ນໄດ້ປະຕິເສດໃນການຮັບເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າສິນຄ້າເປັນຂອງໃຜພຽງແຕ່ຮັບຂົນຕາມການວ່າຈ້າງເທົ່ານັ້ນ.ສະນັ້ນ,ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີຈຶ່ງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກການຢຶດສິນຄ້າໄວ້ຊົ່ວຄາວ.

ທີ່ມາ: Lao Economic Daily

ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີຄຸ້ມຄອງສາງ ແລະ ກວດກາສິນຄ້າປະຈໍາດ່ານພາສີສາກົນນາເພົ້າ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ກວດກວດກາສິນຄ້າທີ່ຈະສົ່ງອອກໄປ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິ່ງທີ່ກວດພົບແມ່ນວັດຖຸຄ້າຍຄືແຮ່ທາດຈຳນວນ 1.386 ກະສອບລວມນໍ້າໜັກທັງໝົດ 57.200 ກິໂລກຣາມ, ໄດ້ຊຸກເຊື່ອງມານໍາລົດຄັນດັ່ງກ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລີຍຢຶດໄວ້.

ທ່ານ ສຸພັດ ສຸແສງໄທ ຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນນາເພົ້າ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ສິນຄ້າດັ່ງກ່າວເປັນຂອງໂຮງງານຜະລິດຖານດັງໄຟຖ່ານຂາວ ຕາມໃບແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ (EX1) ສະບັບເລກທີ 2620, ລົງວັນທີ 15/9/2022 ສົນຄ້າປະເພດຖ່ານໄມ້ວິກ (ຖ່ານຂາວ) ຈໍານວນ 4.000 ແກັດ, ນໍ້າໜັກ 40.000 ກິໂລກຣາມ, ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສົ່ງອອກຕາມໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງອອກຕ່າງປະເທດຂອງຂະແໜງປ່າໄມ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະບັບເລກທີ 05089/ປມຂPAFO, ລົງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2022 ເພື່ອສົ່ງອອກໄປ ສສ ຫວຽດນາມ.

ແຕ່ຜ່ານການກວດກາຕົວຈິງເຫັນວ່າມີສິນຄ້າປະເພດຖ່ານໄມ້ວິກ (ຖ່ານຂາວ) ພຽງແຕ່ 3000 ກະສອບ, ນໍ້າໜັກ 3.000 ກິໂລກຣາມ ແລະ ກວດພົບວັດຖຸສົງໄສທີ່ເປັນສິນຄ້າຄ້າຍຄືແຮ່ທາດ ຈຳນວນ 1.386 ກະສອບ, ລວມນໍ້າໜັກ 57.200 ກິໂລກຣາມ ຊຶ່ງໄດ້ຊຸກເຊື່ອງມານໍາລົດຄັນດັ່ງກ່າວ (ໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການສົ່ງອອກ).

ສະນັ້່ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ, ຈຶ່ງໄດ້ມີການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກຄຳໃຫ້ການນໍາຜູ້ຂັບລົດ ຕາມບົດບັນທຶກ ສະບັບເລກທີ 0199/ດພສ, ລົງວັນທີ 21 ກັນຍາ 2022 ໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ, ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວແມ່ນໄດ້ປະຕິເສດໃນການຮັບເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າສິນຄ້າເປັນຂອງໃຜພຽງແຕ່ຮັບຂົນຕາມການວ່າຈ້າງເທົ່ານັ້ນ.ສະນັ້ນ,ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີຈຶ່ງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກການຢຶດສິນຄ້າໄວ້ຊົ່ວຄາວ.

ທີ່ມາ: Lao Economic Daily

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.