“ຕາແຫຼວ” ສັນຍາລັກແຫ່ງ ຈິດວິນຍານຟ້າແຖນ

“ຕາແຫຼວ” ເປັນວັດທະນະທຳແຫ່ງດິນແດນ ອຸສາຄະເນ, ຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຫຼາຍໆຊົນເຜົ່າໃນລາວແລ້ວ ແມ່ນເຊື່ອວ່າ ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງ ຈິດວິນຍານຂອງຟ້າແຖນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຂວັນ” ມີຮູບຮ່າງຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ວົງມົນມີແຊກອ້ອມ, ເປັນຂົດວົງມົນກົ້ນຫອຍ, ສາມຫຼ່ຽມ, ສີ່ຫຼ່ຽມ, ຫ້າຫຼ່ຽມ, ຫົກຫຼ່ຽມ ໄປຈົນເຖິງ ແປດຫຼ່ຽມ, ຂີດຂຽນແຕ້ມຄວັດເປັນຮູບ ຫຼື ໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ສານຂັດກັນຂຶ້ນມາ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສື່ເຖິງ ຈິດວິນຍານແຫ່ງຟ້າແຖນ ຜູ້ທີ່ມີພະລັງອຳນາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນການບັນດານທຸກສັບພະສິ່ງ ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງຊົນພື້ນເມືອງ, ໃນປະເທດລາວ.

ສາມາດພົບເຫັນ “ຕາແຫຼວ” ໄດ້ທົ່ວໄປໃນທຸກພາກຂອງປະເທດ ແລະ ເກືອບທຸກຊົນເຜົ່າຂອງລາວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຊົນເຜົ່າລາວ, ກຶມມຸ, ມົ້ງ, ຜູ້ໄທ, ພວນ, ໄທດຳ, ໄທແດງ, ກະສວຍ, ກະຕາງ, ຕະໂອຍ… ເຊິ່ງນິຍົມເອົາໄມ້ໄຜ່ມາຈັກເປັນເສັ້ນເອີ້ນວ່າ “ຕອກ” ແລ້ວນຳມາສານຂັດກັນເປັນຮູບຮາງຕາມຄວາມເຊື່ອນັ້ນ, ແລ້ວນຳເຂົ້າຮ່ວມພິທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ຂອງຊີວິດ ເຊັນ: ສູ່ຂວັນຄົນ, ສູ່ຂວັນເຂົ້າ, ລົງນາແຮກ, ລ້ຽງຜີຕາແຮກ, ລ້ຽງບ້ານ, ຊຳຮະບ້ານ ໄປຈົນເຖິງການເຮັດແຂວນໄວ້ ທາງເຂົ້າບ້ານ, ປະຕູເຮືອນຊານ, ເລົ້າເຂົ້າ, ຄອກສັດ ໄປຈົນເຖິງລານກາງບ້ານ.

ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ເມື່ອເຮັດຕາແຫຼວແລ້ວ ຈະມີຂວັນ ຫຼື ດວງຈິດທີ່ດີ ຂອງຟ້າແຖນ ມາສະຖິດຢູ່ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ໃນອານະເຂດ ຫຼື ບໍລິເວນທີ່ຕາແຫຼວຕັ້ງຢູ່, ຈະໃຊ້ຕາແຫຼວ ເພື່ອປ້ອງກັນສີ່ງບໍ່ດີ ທີ່ຈະເຂົ້າມາທຳຮ້າຍຄົນ, ສັດ ລວມໄປເຖິງເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ.

ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າໃນປັດຈຸບັນ ກໍຍັງມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ທີ່ນຳໃຊ້ຕາແຫຼວ ເຂົ້າໃນພິທີກຳຕາມຄວາມເຊື່ອຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າໂລກຈະມີຄວາມທັນສະໄໝ ແຕ່ຄວາມເຊື່ອແຕ່ບູຮານ ກໍຍັງສືມຕໍ່ກັນມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ເພື່ອເປັນການສືບສານວັດທະນາທຳ ໄວ້ໃຫ້ຄົນລຸ້ນລູກລຸ້ນຫຼານໄດ້ຮຽນຮູ້ຕໍ່ໄປ.

“ຕາແຫຼວ” ເປັນວັດທະນະທຳແຫ່ງດິນແດນ ອຸສາຄະເນ, ຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຫຼາຍໆຊົນເຜົ່າໃນລາວແລ້ວ ແມ່ນເຊື່ອວ່າ ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງ ຈິດວິນຍານຂອງຟ້າແຖນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຂວັນ” ມີຮູບຮ່າງຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ວົງມົນມີແຊກອ້ອມ, ເປັນຂົດວົງມົນກົ້ນຫອຍ, ສາມຫຼ່ຽມ, ສີ່ຫຼ່ຽມ, ຫ້າຫຼ່ຽມ, ຫົກຫຼ່ຽມ ໄປຈົນເຖິງ ແປດຫຼ່ຽມ, ຂີດຂຽນແຕ້ມຄວັດເປັນຮູບ ຫຼື ໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ສານຂັດກັນຂຶ້ນມາ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສື່ເຖິງ ຈິດວິນຍານແຫ່ງຟ້າແຖນ ຜູ້ທີ່ມີພະລັງອຳນາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນການບັນດານທຸກສັບພະສິ່ງ ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງຊົນພື້ນເມືອງ, ໃນປະເທດລາວ.

ສາມາດພົບເຫັນ “ຕາແຫຼວ” ໄດ້ທົ່ວໄປໃນທຸກພາກຂອງປະເທດ ແລະ ເກືອບທຸກຊົນເຜົ່າຂອງລາວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຊົນເຜົ່າລາວ, ກຶມມຸ, ມົ້ງ, ຜູ້ໄທ, ພວນ, ໄທດຳ, ໄທແດງ, ກະສວຍ, ກະຕາງ, ຕະໂອຍ… ເຊິ່ງນິຍົມເອົາໄມ້ໄຜ່ມາຈັກເປັນເສັ້ນເອີ້ນວ່າ “ຕອກ” ແລ້ວນຳມາສານຂັດກັນເປັນຮູບຮາງຕາມຄວາມເຊື່ອນັ້ນ, ແລ້ວນຳເຂົ້າຮ່ວມພິທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ຂອງຊີວິດ ເຊັນ: ສູ່ຂວັນຄົນ, ສູ່ຂວັນເຂົ້າ, ລົງນາແຮກ, ລ້ຽງຜີຕາແຮກ, ລ້ຽງບ້ານ, ຊຳຮະບ້ານ ໄປຈົນເຖິງການເຮັດແຂວນໄວ້ ທາງເຂົ້າບ້ານ, ປະຕູເຮືອນຊານ, ເລົ້າເຂົ້າ, ຄອກສັດ ໄປຈົນເຖິງລານກາງບ້ານ.

ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ເມື່ອເຮັດຕາແຫຼວແລ້ວ ຈະມີຂວັນ ຫຼື ດວງຈິດທີ່ດີ ຂອງຟ້າແຖນ ມາສະຖິດຢູ່ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ໃນອານະເຂດ ຫຼື ບໍລິເວນທີ່ຕາແຫຼວຕັ້ງຢູ່, ຈະໃຊ້ຕາແຫຼວ ເພື່ອປ້ອງກັນສີ່ງບໍ່ດີ ທີ່ຈະເຂົ້າມາທຳຮ້າຍຄົນ, ສັດ ລວມໄປເຖິງເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ.

ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າໃນປັດຈຸບັນ ກໍຍັງມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ທີ່ນຳໃຊ້ຕາແຫຼວ ເຂົ້າໃນພິທີກຳຕາມຄວາມເຊື່ອຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າໂລກຈະມີຄວາມທັນສະໄໝ ແຕ່ຄວາມເຊື່ອແຕ່ບູຮານ ກໍຍັງສືມຕໍ່ກັນມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ເພື່ອເປັນການສືບສານວັດທະນາທຳ ໄວ້ໃຫ້ຄົນລຸ້ນລູກລຸ້ນຫຼານໄດ້ຮຽນຮູ້ຕໍ່ໄປ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!