Saturday, April 13, 2024
Lenovo

ຮັບສະໝັກແລ້ວ! ທຶນ SCG Sharing the Dream ປີທີ 11 ສານຝັນເຍົາວະຊົນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງການສຶກສາ

ເອັດສຊີຈີ ສານຕໍ່ມອບທຶນການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ໃນໂຄງການ “Sharing the Dream” ເປັນປີທີ 11 ໃຫ້ກັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແຂວງລະ 110 ທຶນ ພ້ອມທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີອີກ 10 ທຶນ ໃນສົກຮຽນ 2022-2023 ລວມເປັນ 230 ທຶນ ເພື່ອສ້າງໂອກາດທາງການສຶກສາໃຫ້ເຍົາວະຊົນທີ່ເປັນຄົນເກັ່ງ ແລະ ດີ, ມີຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ຄຸນແຕ່ຂາດເຂີນທຶນຮອນ ແລະ ເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດ

ນອກຈາກນີ້ SCG Sharing the Dream ເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການກິດຈະກຳເພື່ອສັງຄົມຂອງເອັດສຊີຈີ ທີ່ມຸ່ງໝັ້ນສົ່ງເສີມການພັດທະນາສັກກະຍະພາບເຍົາວະຊົນຂອງປະເທດໃນອາຊຽນ ເຊິ່ງເປັນແນວທາງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ SCG ປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍກວ່າ 110 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເຍົາວະຊົນທີ່ເປັນຄົນດີ, ມີຄວາມກະຕັນຍູ, ໃສ່ໃຈໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການສ້າງສັງຄົມທີ່ດີ ໃຫ້ໄດ້ມີໂອກາດສຶກສາຮໍ່າຮຽນຕໍ່ ແລະ ນໍາຄວາມຮູ້ມາພັດທະນາປະເທດ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນສັງຄົມລາວ ໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບດ້ານການສຶກສາ ຕາມເປົ້າໝາຍ ESG 4 Plus ຂອງ SCG

SCG ມຸ່ງໝັ້ນສະໜັບສະໜູນໂຄງການທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງປະເທດ ຜ່ານການສົ່ງເສີມການສຶກສາ ແລະ ທັກສະດ້ານວິຊາຊີບຂອງເຍົາວະຊົນລາວ ຕາມເປົ້າໝາຍ ESG 4 Plus ຂອງ SCG ທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍການຈັດການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (Environment), ສັງຄົມ (Social), ແລະ ການປົກຄອງ (Governance) ຜ່ານ 4 ແນວທາງປະຕິບັດຫຼັກຄື: 1. ຫຼຸດການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວໃຫ້ເປັນສູນ ພາຍໃນປີ2050; 2.ມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນານະວັດຕະກໍາທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ; 3. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນສັງຄົມ ເພີ່ມໂອກາດທາງການສຶກສາ; ແລະ 4.ສ້າງຄວາມຮ່ວມມືໃນການຂັບເຄື່ອນ ESG ກັບໜ່ວຍງານລະດັບປະເທດໃນອາຊຽນ ແລະ ລະດັບໂລກ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງ ພາກທຸລະກິດ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຄວາມຍືນຍົງຂອງໂລກ ແລະ ຮ່ວມກັນນຳພາໂລກຂອງເຮົາ ໄປສູ່ຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ” ທ່ານ ທິລະວັດ ພູນການຈະນະໂລດ Country Director Laos ບໍລິສັດເອັດສຊີຈີ ຊີເມັນ ຜະລິດຕະພັນກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ກ່າວ

ປັດຈຸບັນໂຄງການ SCG Sharing the dream ໄດ້ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 5.000 ຄົນ ໃນແຕ່ລະປີທົ່ວອາຊຽນໄດ້ແກ່ ຟິລິປິນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮ່ວມພັດທະນາປະເທດທີ່ SCG ເຂົ້າໄປດໍາເນີນທຸລະກິດ ເຊິ່ງ SCG ດຳເນີນໂຄງການນີ້ໃນ ສປປ ລາວ ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມາຕະຫຼອດ 11 ປີ, ນອກຈາກການສະໜັບສະໜຸນດ້ານການເງິນແລ້ວ ຍັງມີກິດຈະກຳເພື່ອພັດທະນາສັກກະຍະພາບ ແລະ ສົ່ງເສີມຄຸນນະທຳ ຕະຫຼອດໂຄງການອີກດ້ວຍ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຊ່ອງທາງການຮັບໃບສະໝັກຂອງທຶນສະໜັບສະໜູນການສຶກສາໃນລະດັບມັດທະຍົມ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໃນ 4 ຕົວເມືອງ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ແກ່ ເມືອງໜອງບົກ, ເມືອງທ່າແຂກ, ເມືອງມະຫາໄຊ ແລະ ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ທຶນໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ໄດ້ທີ່  https://bit.ly/SCGSharingtheDream2022

#SCG #SCGSharingtheDream #Passionforbetter #ESG4Plus

ເອັດສຊີຈີ ສານຕໍ່ມອບທຶນການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ໃນໂຄງການ “Sharing the Dream” ເປັນປີທີ 11 ໃຫ້ກັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແຂວງລະ 110 ທຶນ ພ້ອມທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີອີກ 10 ທຶນ ໃນສົກຮຽນ 2022-2023 ລວມເປັນ 230 ທຶນ ເພື່ອສ້າງໂອກາດທາງການສຶກສາໃຫ້ເຍົາວະຊົນທີ່ເປັນຄົນເກັ່ງ ແລະ ດີ, ມີຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ຄຸນແຕ່ຂາດເຂີນທຶນຮອນ ແລະ ເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດ

ນອກຈາກນີ້ SCG Sharing the Dream ເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການກິດຈະກຳເພື່ອສັງຄົມຂອງເອັດສຊີຈີ ທີ່ມຸ່ງໝັ້ນສົ່ງເສີມການພັດທະນາສັກກະຍະພາບເຍົາວະຊົນຂອງປະເທດໃນອາຊຽນ ເຊິ່ງເປັນແນວທາງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ SCG ປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍກວ່າ 110 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເຍົາວະຊົນທີ່ເປັນຄົນດີ, ມີຄວາມກະຕັນຍູ, ໃສ່ໃຈໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການສ້າງສັງຄົມທີ່ດີ ໃຫ້ໄດ້ມີໂອກາດສຶກສາຮໍ່າຮຽນຕໍ່ ແລະ ນໍາຄວາມຮູ້ມາພັດທະນາປະເທດ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນສັງຄົມລາວ ໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບດ້ານການສຶກສາ ຕາມເປົ້າໝາຍ ESG 4 Plus ຂອງ SCG

SCG ມຸ່ງໝັ້ນສະໜັບສະໜູນໂຄງການທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງປະເທດ ຜ່ານການສົ່ງເສີມການສຶກສາ ແລະ ທັກສະດ້ານວິຊາຊີບຂອງເຍົາວະຊົນລາວ ຕາມເປົ້າໝາຍ ESG 4 Plus ຂອງ SCG ທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍການຈັດການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (Environment), ສັງຄົມ (Social), ແລະ ການປົກຄອງ (Governance) ຜ່ານ 4 ແນວທາງປະຕິບັດຫຼັກຄື: 1. ຫຼຸດການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວໃຫ້ເປັນສູນ ພາຍໃນປີ2050; 2.ມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນານະວັດຕະກໍາທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ; 3. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນສັງຄົມ ເພີ່ມໂອກາດທາງການສຶກສາ; ແລະ 4.ສ້າງຄວາມຮ່ວມມືໃນການຂັບເຄື່ອນ ESG ກັບໜ່ວຍງານລະດັບປະເທດໃນອາຊຽນ ແລະ ລະດັບໂລກ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງ ພາກທຸລະກິດ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຄວາມຍືນຍົງຂອງໂລກ ແລະ ຮ່ວມກັນນຳພາໂລກຂອງເຮົາ ໄປສູ່ຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ” ທ່ານ ທິລະວັດ ພູນການຈະນະໂລດ Country Director Laos ບໍລິສັດເອັດສຊີຈີ ຊີເມັນ ຜະລິດຕະພັນກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ກ່າວ

ປັດຈຸບັນໂຄງການ SCG Sharing the dream ໄດ້ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 5.000 ຄົນ ໃນແຕ່ລະປີທົ່ວອາຊຽນໄດ້ແກ່ ຟິລິປິນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮ່ວມພັດທະນາປະເທດທີ່ SCG ເຂົ້າໄປດໍາເນີນທຸລະກິດ ເຊິ່ງ SCG ດຳເນີນໂຄງການນີ້ໃນ ສປປ ລາວ ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມາຕະຫຼອດ 11 ປີ, ນອກຈາກການສະໜັບສະໜຸນດ້ານການເງິນແລ້ວ ຍັງມີກິດຈະກຳເພື່ອພັດທະນາສັກກະຍະພາບ ແລະ ສົ່ງເສີມຄຸນນະທຳ ຕະຫຼອດໂຄງການອີກດ້ວຍ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຊ່ອງທາງການຮັບໃບສະໝັກຂອງທຶນສະໜັບສະໜູນການສຶກສາໃນລະດັບມັດທະຍົມ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໃນ 4 ຕົວເມືອງ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ແກ່ ເມືອງໜອງບົກ, ເມືອງທ່າແຂກ, ເມືອງມະຫາໄຊ ແລະ ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ທຶນໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ໄດ້ທີ່  https://bit.ly/SCGSharingtheDream2022

#SCG #SCGSharingtheDream #Passionforbetter #ESG4Plus

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.