Monday, May 20, 2024
Lenovo

ກະຊວງແຮງງານ ແຈ້ງ! ບໍ່ໃຫ້ເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ກະແສການເອົາແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ກຳລັງມາແຮງ ເຮັດຫຼາຍບໍລິສັດ ພາກັນຂົນຂວາຍເອົາຄົນລາວ ໄປເຮັດວຽກໂດຍຮຽກຮ້ອງຄ່າມັດຈໍາ ແຕ່ກໍບໍ່ສົ່ງໄປຕາມທີ່ກຳນົດ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນູຍາດຫຼືບໍ່.

ຮູບພາບປະກອບຂ່າວ ຈາກ: ໂທລະພາບ ນະຄອນຫຼວງ VT9

ຈາກເຫດການດ່ງກ່າວ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກະຊວງ ຮສສ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ລະວັງກຸ່ມຄົນບໍ່ມີ ແລະ ບໍ່ຄວນໄປສະໝັກໄປເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງແຮງງານ ເດັດຂາດ ເພາະບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂະບວນການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຍັງໄດ້ອອກຂໍ້ກຳນົດໃຫ້ຫ້ອງການ ຮສສ ປະຕິບັດດັ່ງນີ:

  1. ຫ້າມໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄປເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຂອບເຂດບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ເພື່ອຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໂດຍບໍ່ມີແຈ້ງການຈາກກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອຫຼີກລຽງບັນຫາການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ຂອງກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວ;
  2. ການຮັບສະໝັກ, ຄັດເລືອກແຮງງານ ແລະ ປະກອບເອກະສານໃຫ້ແຮງງານ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົງຂອງກົມການຈັດຫາງານ, ກະຊວງ ຮສສ ໂດຍສົມທົບກັບພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ ແລະ ນະຄອນ. ຊຶ່ງການລົງໄປຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ກົມການຈັດຫາງານ ຈະສົ່ງແຈ້ງການໃຫ້ ພະແນກ ຮສສ ແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍກໍານົດເງື່ອນໄຂລະອຽດຂອງການຮັບສະໝັກ ເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍ ກະກຽມລ່ວງໜ້າ.

ສຳລັບໃຜທີ່ພົບເຫັນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄປເຄື່ອນໄຫວຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູ ການ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ບໍ່ມີແຈ້ງການ ຫຼື ບໍ່ມີການປະສານງານຈາກກົມການຈັດຫາງານ ແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງກົມການຈັດຫາງານທັນທີ ໂດຍໂທໄປທີ່ເບີ: 021 217738, 020 59994999 ແລະ 020 28782656.

ຂ່າວສານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ-ຮສສ
ຂ່າວສານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ-ຮສສ

ກະແສການເອົາແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ກຳລັງມາແຮງ ເຮັດຫຼາຍບໍລິສັດ ພາກັນຂົນຂວາຍເອົາຄົນລາວ ໄປເຮັດວຽກໂດຍຮຽກຮ້ອງຄ່າມັດຈໍາ ແຕ່ກໍບໍ່ສົ່ງໄປຕາມທີ່ກຳນົດ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນູຍາດຫຼືບໍ່.

ຮູບພາບປະກອບຂ່າວ ຈາກ: ໂທລະພາບ ນະຄອນຫຼວງ VT9

ຈາກເຫດການດ່ງກ່າວ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກະຊວງ ຮສສ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ລະວັງກຸ່ມຄົນບໍ່ມີ ແລະ ບໍ່ຄວນໄປສະໝັກໄປເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງແຮງງານ ເດັດຂາດ ເພາະບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂະບວນການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຍັງໄດ້ອອກຂໍ້ກຳນົດໃຫ້ຫ້ອງການ ຮສສ ປະຕິບັດດັ່ງນີ:

  1. ຫ້າມໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄປເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຂອບເຂດບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ເພື່ອຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໂດຍບໍ່ມີແຈ້ງການຈາກກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອຫຼີກລຽງບັນຫາການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ຂອງກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວ;
  2. ການຮັບສະໝັກ, ຄັດເລືອກແຮງງານ ແລະ ປະກອບເອກະສານໃຫ້ແຮງງານ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົງຂອງກົມການຈັດຫາງານ, ກະຊວງ ຮສສ ໂດຍສົມທົບກັບພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ ແລະ ນະຄອນ. ຊຶ່ງການລົງໄປຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ກົມການຈັດຫາງານ ຈະສົ່ງແຈ້ງການໃຫ້ ພະແນກ ຮສສ ແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍກໍານົດເງື່ອນໄຂລະອຽດຂອງການຮັບສະໝັກ ເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍ ກະກຽມລ່ວງໜ້າ.

ສຳລັບໃຜທີ່ພົບເຫັນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄປເຄື່ອນໄຫວຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູ ການ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ບໍ່ມີແຈ້ງການ ຫຼື ບໍ່ມີການປະສານງານຈາກກົມການຈັດຫາງານ ແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງກົມການຈັດຫາງານທັນທີ ໂດຍໂທໄປທີ່ເບີ: 021 217738, 020 59994999 ແລະ 020 28782656.

ຂ່າວສານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ-ຮສສ
ຂ່າວສານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ-ຮສສ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.