ເຫດຜົນທີ່ ແມ່ຍິງ ບໍ່ຄວນດື່ມ ແອລກໍຮໍ ແຂ່ງກັບ ຜູ້ຊາຍ

ທໍາມະຊາດນັ້ນສ້າງຮ່າງກາຍ “ຍິງ” ກັບ “ຊາຍ” ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ການຮັບທາດຕ່າງໆ ກໍແຕກຕ່າງກັນ. ຮ່າງກາຍ ແມ່ຍິງ ຈະຊຶມຊັບທາດເຫຼົ້າ (Alcohol) ໄວກວ່າ ຜູ້ຊາຍ ເຮັດໃຫ້ເມົາໄວກວ່າ ແລະ ມີທາດພິດເຂົ້າທໍາລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ. ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄື ແມ່ຍິງ ທີ່ດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍ ມັກຈະເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ຊຶ່ງມີໂອກາດສູງເຖິງ 50% ຖ້າທຽບກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ດື່ມ. ນອກນັ້ນ, ແມ່ຍິງ ຍັງມີໂອກາດເປັນໂຣກກະດູກຜ່ອຍ, ​ກະດູກບາງ ເພາະເຫຼົ້າຈະເຂົ້າໄປທໍາລາຍເນື້ອກະດູກ Bone mass. 

ພາບປະກອບ

ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນ 6 ເຫດຜົນ ທີ່ແມ່ຍິງ ບໍ່ຄວນດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແຂ່ງກັບຜູ້ຊາຍ:

 1. ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍິງ ມີນ້ຳໜັກໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ແລະ ມີນ້ຳໃນຮ່າງກາຍໜ້ອຍນຳອີກ, ດັ່ງນັ້ນ ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍິງ ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ທີ່ຈະກຳຈັດ ແອລກໍຮໍ ໃຫ້ໝົດໄປຊ່ຳກັບຜູ້ຊາຍ ເຖິງວ່າຈະດື່ມໃນປະລິມານທີ່ເທົ່າກັນກໍຕາມ, ແຕ່ ແອລກໍຮໍ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ແຖມຍັງສ່ຽງຕໍ່ມະເຮັງເຕົ້ານົມອີກດ້ວຍ.
 2. ທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ນຍິງ ທີ່ອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ 21 ປີ ເປັນຊ່ວງອາຍຸທີ່ຮ່າງກາຍ ກຳລັງມີການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບ ແອລກໍຮໍ ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ເພາະມັນຈະເຂົ້າໄປຂັດຂວາງ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະບາງຢ່າງຂອງເຮົາ ເຕີຍໃຫຍ່ໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ໄປນຳ.
 3. ແມ່ຍິງ ທີ່ກຳລັງຖືພາ ຫຼື ມີການວາງແຜນທີ່ຈະມີລູກ ຄວນເຊົາດື່ມ ແອລກໍຮໍ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພາະມີຜົນຫຼາຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງ ເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ເດັກໂຕນ້ອຍ, ຫົວລີບ ຫຼື ມີຮູບໜ້າຜິດປົກກະຕິ, ສະໝອງຜິດປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນ.
 4. ສຳລັບແມ່ຍິງ ທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢາບາງຊະນິດຢູ່ ອາດຈະເພື່ອປິ່ນປົວໂຣກປະຈຳໂຕ ຫຼື ປິ່ນປົວອາການອື່ນໆ ບໍ່ຄວນດື່ມ ແອລກໍຮໍ ເລີຍ ເພາະ ແອລກໍຮໍ ອາດມີປະຕິກິລິຍາກັບຢາທີ່ເຮົາກຳລັງກິນຢູ່ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາດູດຊຶມຢາໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ຫຼື ອາດເພີ່ມໃຫ້ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາຮຸນແຮງຂຶ້ນກໍເປັນໄດ້.
 5. ແມ່ຍິງທີ່ຕ້ອງຂັບລົດ ຫຼື ເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ສະມາທິສູງຫຼາຍ ບໍ່ຄວນດື່ມ ແອລກໍຮໍ ເພາະມີຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ສະຕິ ແລະ ສະໝອງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ເນື່ອງເຖິງຊີວິດໄດ້ໃນອະນາຄົດ.
 6. ເນື່ອງຈາກວ່າຮ່າງກາຍແມ່ນຍິງມີຂໍ້ເສຍປຽບຜູ້ຊາຍຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຄວນດື່ມ ແອລກໍຮໍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສູນເສຍເຮື່ອແຮງ ໃນການປ້ອງກັນໂຕເອງ, ອາດຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫຼື ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດໄດ້ງ່າຍໆ.

ທໍາມະຊາດນັ້ນສ້າງຮ່າງກາຍ “ຍິງ” ກັບ “ຊາຍ” ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ການຮັບທາດຕ່າງໆ ກໍແຕກຕ່າງກັນ. ຮ່າງກາຍ ແມ່ຍິງ ຈະຊຶມຊັບທາດເຫຼົ້າ (Alcohol) ໄວກວ່າ ຜູ້ຊາຍ ເຮັດໃຫ້ເມົາໄວກວ່າ ແລະ ມີທາດພິດເຂົ້າທໍາລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ. ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄື ແມ່ຍິງ ທີ່ດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍ ມັກຈະເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ຊຶ່ງມີໂອກາດສູງເຖິງ 50% ຖ້າທຽບກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ດື່ມ. ນອກນັ້ນ, ແມ່ຍິງ ຍັງມີໂອກາດເປັນໂຣກກະດູກຜ່ອຍ, ​ກະດູກບາງ ເພາະເຫຼົ້າຈະເຂົ້າໄປທໍາລາຍເນື້ອກະດູກ Bone mass. 

ພາບປະກອບ

ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນ 6 ເຫດຜົນ ທີ່ແມ່ຍິງ ບໍ່ຄວນດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແຂ່ງກັບຜູ້ຊາຍ:

 1. ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍິງ ມີນ້ຳໜັກໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ແລະ ມີນ້ຳໃນຮ່າງກາຍໜ້ອຍນຳອີກ, ດັ່ງນັ້ນ ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍິງ ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ທີ່ຈະກຳຈັດ ແອລກໍຮໍ ໃຫ້ໝົດໄປຊ່ຳກັບຜູ້ຊາຍ ເຖິງວ່າຈະດື່ມໃນປະລິມານທີ່ເທົ່າກັນກໍຕາມ, ແຕ່ ແອລກໍຮໍ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ແຖມຍັງສ່ຽງຕໍ່ມະເຮັງເຕົ້ານົມອີກດ້ວຍ.
 2. ທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ນຍິງ ທີ່ອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ 21 ປີ ເປັນຊ່ວງອາຍຸທີ່ຮ່າງກາຍ ກຳລັງມີການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບ ແອລກໍຮໍ ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ເພາະມັນຈະເຂົ້າໄປຂັດຂວາງ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະບາງຢ່າງຂອງເຮົາ ເຕີຍໃຫຍ່ໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ໄປນຳ.
 3. ແມ່ຍິງ ທີ່ກຳລັງຖືພາ ຫຼື ມີການວາງແຜນທີ່ຈະມີລູກ ຄວນເຊົາດື່ມ ແອລກໍຮໍ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພາະມີຜົນຫຼາຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງ ເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ເດັກໂຕນ້ອຍ, ຫົວລີບ ຫຼື ມີຮູບໜ້າຜິດປົກກະຕິ, ສະໝອງຜິດປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນ.
 4. ສຳລັບແມ່ຍິງ ທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢາບາງຊະນິດຢູ່ ອາດຈະເພື່ອປິ່ນປົວໂຣກປະຈຳໂຕ ຫຼື ປິ່ນປົວອາການອື່ນໆ ບໍ່ຄວນດື່ມ ແອລກໍຮໍ ເລີຍ ເພາະ ແອລກໍຮໍ ອາດມີປະຕິກິລິຍາກັບຢາທີ່ເຮົາກຳລັງກິນຢູ່ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາດູດຊຶມຢາໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ຫຼື ອາດເພີ່ມໃຫ້ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາຮຸນແຮງຂຶ້ນກໍເປັນໄດ້.
 5. ແມ່ຍິງທີ່ຕ້ອງຂັບລົດ ຫຼື ເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ສະມາທິສູງຫຼາຍ ບໍ່ຄວນດື່ມ ແອລກໍຮໍ ເພາະມີຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ສະຕິ ແລະ ສະໝອງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ເນື່ອງເຖິງຊີວິດໄດ້ໃນອະນາຄົດ.
 6. ເນື່ອງຈາກວ່າຮ່າງກາຍແມ່ນຍິງມີຂໍ້ເສຍປຽບຜູ້ຊາຍຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຄວນດື່ມ ແອລກໍຮໍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສູນເສຍເຮື່ອແຮງ ໃນການປ້ອງກັນໂຕເອງ, ອາດຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫຼື ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດໄດ້ງ່າຍໆ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!