Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ແບ່ງປັນເລືອດແບ່ງປັນຄວາມຮັກ

ໃນວັນ ທີ 14 ກຸມພາ 2023 ຢູ່ທີ່ ສະຖາບັນເລືອດແຫ່ງຊາດ ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີກິດຈະກຳ “ແບ່ງປັນເລືອດແບ່ງປັນຄວາມຮັກ” ເປັນການຮ່ວມມື້ກັນລະຫວ່າງ ສະຖາບັນເລືອດແຫ່ງຊາດ ແລະ ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ).

ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອຕ້ອງການສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາເຫັນວ່າປັດຈຸບັນ ເລືອດຍັງຂາດແຄນຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບຫຼາຍໆຄົນທີ່ຕ້ອງການເລືອດໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.

ຈາກການສອບຖາມ ນາງ ດາວັນ ພົງຊາ ນັກຮຽນຊັ້ນມໍ 7 ໂຮງຮຽນຫງວຽນຢູ ໜຶ່ງໃນຜູ້ເຂົ້າບໍລິຈາກເລືອດໃນຄັ້ງນີ້ ເວົ້າວ່າ: ການບໍລິຈາກເລືອດເທື່ອນີ້ ເປັນເທື່ອທຳອິດຂອງນ້ອງເລີຍ, ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນດີ ຕອນທຳອິດກໍຮູ້ສຶກຢ້ານໆຢູ່ ຢ້ານວ່າເລືອດເຮົາຈະບໍ່ຜ່ານ, ບໍ່ສາມາດເອົາອອກໄດ້ ແຕ່ກໍລົງໃຈທີ່ສຸຂະພາບເຮົາແຂງແຮງ ສາມາດນຳເລືອດຂອງຕົນເອງໄປຊ່ວຍຜູ້ທີ່ ຂາດແຄນເລືອດ.

ນາງ ພຸດທະພອນ ພະນັກງານຢູ່ BCEL ເວົ້າວ່າ: ການບໍລິຈາກເລືອດເທື່ອນີ້ເປັນເທື່ອທີ 7 ແລ້ວ ແຕ່ການທີ່ໄດ້ມາບໍລິຈາກເທື່ອໃດ ກໍຍັງມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ລຸ້ນຢູ່ສະເໝີ ວ່າເຮົາຈະສາມາດເອົາເລືອດອອກໄດ້ບໍ່, ສ່ວນຕົວແລ້ວຈະມາບໍລິຈາກວັນທີ 14 ກຸມພາ ຂອງທຸກໆປີ ນອກນັ້ນ ການບໍລິຈາກເລືອດຍັງໄດ້ສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ໄດ້ກວດສຸຂະພາບ, ໄດ້ຮູ້ໝວດເລືອດຕົນເອງ, ໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນ ແລະ ໄດ້ບຸນກຸສົນນຳອີກ.

ທ່ານ ດຣ. ຈັນທະລາ ສຸກສາຄອນ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນເລືອດແຫ່ງຊາດ ອົງການກາແດງລາວແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ: ສະເພາະປີ 2022, ແຜນການຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ໃນການປຸກລະດົມຮັບບໍລິຈາກເລືອດໃນທົ່ວປະເທດ ເຊີ່ງຕ້ອງໃຫ້ບັນລຸ 68,000 ຖົງ  ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 67,017 ຖົງ ເທົ່າກັບ 98,5% ຂອງແຜນການ.

ສ່ວນ ປີ 2023, ແຜນການຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ທົ່ວປະເທດຕ້ອງບັນລຸ 73,000 ຖົງ ເຊີ່ງກໍໄດ້ແບ່ງຕົວເລກໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ເຊີ່ງພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຢ່າງແຮງກ້າທີ່ຈະໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການເລືອດຂັ້ນຕໍ່າ ຂອງອົງການອານາໄມໂລກ ທີ່ກຳນົດໄວ້ວ່າ ຕ້ອງຮັບບໍລິຈາກເລືອດໃຫ້ໄດ້ 1% ຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ປີ ຫຼື 10 ຖົງ ຕໍ່ 1,000 ຄົນ.

ໃນວັນ ທີ 14 ກຸມພາ 2023 ຢູ່ທີ່ ສະຖາບັນເລືອດແຫ່ງຊາດ ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີກິດຈະກຳ “ແບ່ງປັນເລືອດແບ່ງປັນຄວາມຮັກ” ເປັນການຮ່ວມມື້ກັນລະຫວ່າງ ສະຖາບັນເລືອດແຫ່ງຊາດ ແລະ ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ).

ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອຕ້ອງການສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາເຫັນວ່າປັດຈຸບັນ ເລືອດຍັງຂາດແຄນຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບຫຼາຍໆຄົນທີ່ຕ້ອງການເລືອດໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.

ຈາກການສອບຖາມ ນາງ ດາວັນ ພົງຊາ ນັກຮຽນຊັ້ນມໍ 7 ໂຮງຮຽນຫງວຽນຢູ ໜຶ່ງໃນຜູ້ເຂົ້າບໍລິຈາກເລືອດໃນຄັ້ງນີ້ ເວົ້າວ່າ: ການບໍລິຈາກເລືອດເທື່ອນີ້ ເປັນເທື່ອທຳອິດຂອງນ້ອງເລີຍ, ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນດີ ຕອນທຳອິດກໍຮູ້ສຶກຢ້ານໆຢູ່ ຢ້ານວ່າເລືອດເຮົາຈະບໍ່ຜ່ານ, ບໍ່ສາມາດເອົາອອກໄດ້ ແຕ່ກໍລົງໃຈທີ່ສຸຂະພາບເຮົາແຂງແຮງ ສາມາດນຳເລືອດຂອງຕົນເອງໄປຊ່ວຍຜູ້ທີ່ ຂາດແຄນເລືອດ.

ນາງ ພຸດທະພອນ ພະນັກງານຢູ່ BCEL ເວົ້າວ່າ: ການບໍລິຈາກເລືອດເທື່ອນີ້ເປັນເທື່ອທີ 7 ແລ້ວ ແຕ່ການທີ່ໄດ້ມາບໍລິຈາກເທື່ອໃດ ກໍຍັງມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ລຸ້ນຢູ່ສະເໝີ ວ່າເຮົາຈະສາມາດເອົາເລືອດອອກໄດ້ບໍ່, ສ່ວນຕົວແລ້ວຈະມາບໍລິຈາກວັນທີ 14 ກຸມພາ ຂອງທຸກໆປີ ນອກນັ້ນ ການບໍລິຈາກເລືອດຍັງໄດ້ສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ໄດ້ກວດສຸຂະພາບ, ໄດ້ຮູ້ໝວດເລືອດຕົນເອງ, ໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນ ແລະ ໄດ້ບຸນກຸສົນນຳອີກ.

ທ່ານ ດຣ. ຈັນທະລາ ສຸກສາຄອນ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນເລືອດແຫ່ງຊາດ ອົງການກາແດງລາວແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ: ສະເພາະປີ 2022, ແຜນການຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ໃນການປຸກລະດົມຮັບບໍລິຈາກເລືອດໃນທົ່ວປະເທດ ເຊີ່ງຕ້ອງໃຫ້ບັນລຸ 68,000 ຖົງ  ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 67,017 ຖົງ ເທົ່າກັບ 98,5% ຂອງແຜນການ.

ສ່ວນ ປີ 2023, ແຜນການຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ທົ່ວປະເທດຕ້ອງບັນລຸ 73,000 ຖົງ ເຊີ່ງກໍໄດ້ແບ່ງຕົວເລກໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ເຊີ່ງພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຢ່າງແຮງກ້າທີ່ຈະໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການເລືອດຂັ້ນຕໍ່າ ຂອງອົງການອານາໄມໂລກ ທີ່ກຳນົດໄວ້ວ່າ ຕ້ອງຮັບບໍລິຈາກເລືອດໃຫ້ໄດ້ 1% ຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ປີ ຫຼື 10 ຖົງ ຕໍ່ 1,000 ຄົນ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.