Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ມອບທຶນການສຶກສາ ທົ່ວປະເທດ

ບໍລິສັດເບຍລາວ ຈໍາກັດ ສືບຕໍ່ ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ລະດັບ ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນ 7 ສະຖາບັນການສຶກສາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ເບຍລາວ ສານຝັນໃຫ້ນ້ອງ 2022”. ໂດຍໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ 2023 ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນ ວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີພິທີມອບຮັບ ທຶນການສຶກສາ ຈາກບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ໃຫ້ນ້ອງ ນັກສຶກສາ ຂອງ ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ ມອບໂດຍທ່ານ ສິດທິໄຊ ເກດຕະວົງ, ຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍບໍລິຫານ ແລະ ກິດຈະກໍາ ເພື່ອສັງຄົມ ຂອງບໍລິສັດ ເບຍລາວ ແລະ ມີຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງການ ເບຍລາວ ສານຝັນໃຫ້ນ້ອງ 2022 ເປັນໂຄງການລິເລີ່ມຈາກການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດເບຍລາວ ຈໍາກັດ ທີ່ຍາມໃດກໍ່ເລັງເຫັນ ຄວາມສຳຄັນວຽກງານ ໃນຂົງເຂດຂອງການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການມາແຕ່ປີ 2010 ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນ ລວມໄລຍະເວລາທັງໝົດ 13 ປີ ລວມທັງຫມົດຫລາຍກວ່າ 3.500 ກ່ວາທຶນ ມູນຄ່າໂຄງການທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 10.5 ຕື້ກີບ.

ທຶນການສຶກສາ ຂອງບໍລິສັດເບຍລາວ ເປັນທຶນ ທີ່ຊ່ວຍ ສະໜັບສະໜູນ ຄ່າເທີມ ແລະ ຄ່າສະໜັບສະໜູນປະຈຳເດືອນ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ ແຕ່ຂາດເຂີນດ້ານທຶນຮອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ລວມເປັນເງິນມູນຄ່າ 300.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ ແລະ ມອບໃຫ້ທຸກໆເດືອນ ຈົນກວ່າຈະຮຽນຈົບ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ ການຮັກສາຄະແນນ ຕາມທີ່ທາງບໍລິສັດໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ.

7 ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາໄລ ທີ່ຮ່ວມໃນໂຄງການ ມາຕັ້ງແຕ່ ປີ 2010 ປະກອບມີ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ, ວິທະຍາໄລ ຄູປາກເຊ, ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ. ສະເພາະປີ 2022 ແມ່ນມີທັງໝົດ 220 ທຶນ ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 1.5 ຕື້ກີບ.
ພິເສດ ສຳລັບປີນີ້ ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ຍັງໄດ້ຄັດເລືອກ ເຟັ້ນເອົານ້ອງໆຈຳນວນ 30 ຄົນ ຈາກບັນດານັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ເພື່ອມາເປັນອາສາສະໝັກ ປະຈຳຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນວຽກງານເພື່ອສັງຄົມຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຄງການ ດື່ມດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂຄງການຂັບຂີ່ປອດໄພ, ໂຄງການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມກັບບ້ານອ້ອມຂ້າງ ແລະ ອີກຫຼາຍໆໂຄງການ. ນອກນັ້ນ, ນັກສຶກສາທັງ 30 ນ້ອງຍັງຈະໄດ້ ເຂົ້າຄ້າຍແລກປ່ຽນຢູ່ທີ່ໂຮງງານເບຍລາວ ສຳນັກງານໃຫຍ່ເພື່ອທັດສະນະສຶກາສາ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຜະລິດເບຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ປູກເຂົ້າ ຈົນເຖິງຂະບວນການປ່ອຍນ້ຳບຳບັດ ສູ່ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຍັງຈະໄດ້ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການຕັ້ງຄ້າຍເພືີ່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ປະສົບການລະຫວ່າງນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ຕື່ມອີກ ເປັນເວລາ 3 ມື້.

ບໍລິສັດເບຍລາວ ຈໍາກັດ ສືບຕໍ່ ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ລະດັບ ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນ 7 ສະຖາບັນການສຶກສາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ເບຍລາວ ສານຝັນໃຫ້ນ້ອງ 2022”. ໂດຍໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ 2023 ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນ ວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີພິທີມອບຮັບ ທຶນການສຶກສາ ຈາກບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ໃຫ້ນ້ອງ ນັກສຶກສາ ຂອງ ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ ມອບໂດຍທ່ານ ສິດທິໄຊ ເກດຕະວົງ, ຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍບໍລິຫານ ແລະ ກິດຈະກໍາ ເພື່ອສັງຄົມ ຂອງບໍລິສັດ ເບຍລາວ ແລະ ມີຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງການ ເບຍລາວ ສານຝັນໃຫ້ນ້ອງ 2022 ເປັນໂຄງການລິເລີ່ມຈາກການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດເບຍລາວ ຈໍາກັດ ທີ່ຍາມໃດກໍ່ເລັງເຫັນ ຄວາມສຳຄັນວຽກງານ ໃນຂົງເຂດຂອງການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການມາແຕ່ປີ 2010 ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນ ລວມໄລຍະເວລາທັງໝົດ 13 ປີ ລວມທັງຫມົດຫລາຍກວ່າ 3.500 ກ່ວາທຶນ ມູນຄ່າໂຄງການທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 10.5 ຕື້ກີບ.

ທຶນການສຶກສາ ຂອງບໍລິສັດເບຍລາວ ເປັນທຶນ ທີ່ຊ່ວຍ ສະໜັບສະໜູນ ຄ່າເທີມ ແລະ ຄ່າສະໜັບສະໜູນປະຈຳເດືອນ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ ແຕ່ຂາດເຂີນດ້ານທຶນຮອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ລວມເປັນເງິນມູນຄ່າ 300.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ ແລະ ມອບໃຫ້ທຸກໆເດືອນ ຈົນກວ່າຈະຮຽນຈົບ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ ການຮັກສາຄະແນນ ຕາມທີ່ທາງບໍລິສັດໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ.

7 ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາໄລ ທີ່ຮ່ວມໃນໂຄງການ ມາຕັ້ງແຕ່ ປີ 2010 ປະກອບມີ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ, ວິທະຍາໄລ ຄູປາກເຊ, ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ. ສະເພາະປີ 2022 ແມ່ນມີທັງໝົດ 220 ທຶນ ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 1.5 ຕື້ກີບ.
ພິເສດ ສຳລັບປີນີ້ ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ຍັງໄດ້ຄັດເລືອກ ເຟັ້ນເອົານ້ອງໆຈຳນວນ 30 ຄົນ ຈາກບັນດານັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ເພື່ອມາເປັນອາສາສະໝັກ ປະຈຳຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນວຽກງານເພື່ອສັງຄົມຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຄງການ ດື່ມດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂຄງການຂັບຂີ່ປອດໄພ, ໂຄງການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມກັບບ້ານອ້ອມຂ້າງ ແລະ ອີກຫຼາຍໆໂຄງການ. ນອກນັ້ນ, ນັກສຶກສາທັງ 30 ນ້ອງຍັງຈະໄດ້ ເຂົ້າຄ້າຍແລກປ່ຽນຢູ່ທີ່ໂຮງງານເບຍລາວ ສຳນັກງານໃຫຍ່ເພື່ອທັດສະນະສຶກາສາ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຜະລິດເບຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ປູກເຂົ້າ ຈົນເຖິງຂະບວນການປ່ອຍນ້ຳບຳບັດ ສູ່ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຍັງຈະໄດ້ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການຕັ້ງຄ້າຍເພືີ່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ປະສົບການລະຫວ່າງນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ຕື່ມອີກ ເປັນເວລາ 3 ມື້.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.