Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອເປັນອີກໜຶ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະຜິດທາງອາກາດ

ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອເປັນອັນຕະລາຍແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ກິ່ນ, ລັງສີຄວາມຮ້ອນ, ມົນລະຜິດ ຈົນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແກ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສໃນບໍລິເວນເຂດໃກ້ຄຽງ ແລະ ເປັນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະຜິດທາງອາກາດນຳ.

ນອກຈາກເປັນມົນລະຜິດທາງອາກາດແລ້ວ ຍັງສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງ ຈາກການສອບຖາມ ທ້າວ ຈັນ ອາຍຸ 43 ປີ ຢູ່ບ້ານສີວິໄລ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວົ້າວ່າ: ບັນຫານີ້ຂ້ອຍເຈີມາຕະຫຼອດ ທັງທີ່ຂື້ເຫຍື້ອເຂົາເຈົ້າກໍມາເກັບທຸກທິດ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຂື້ເຫຍື້ອມາຈູດທຸກທິດ ຂ້ອຍກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເຊິ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ, ສົ່ງກິ່ນຂີວເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວ ແລະ ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ.

ເຊິ່ງຜົນກະທົບຂອງການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງບໍ່ສະອາດງາມຕາແລ້ວ ຍັງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຫຼາຍປະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ຂີ້ເຫຍື້ອເປັນແຫ່ງເພາະພັນຂອງແມງຕ່າງໆ ແລະ ເປັນພາຫະນະນຳໂຣກ: ເນື່ອງຈາກວ່າເຊື້ອຈຸລິນຊີ ທີ່ປົນເປື້ອນມາກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ມີໂອກາດທີ່ຈະຂະຫຍາຍພັນເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ໄວ ເພາະຂີ້ເຫຍື້ອມີຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ສານທີ່ຈຸລິນຊີໃຊ້ເປັນອາຫານ ຂອງແມງໄມ້ ຈະເກີດການເນົ່າເປື່ອຍເປັນແຫ່ງເພາະພັນຂອງແມງວັນ ນອກຈາກນັ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ປ່ອຍຖີ້ມໄວ້ດົນ ຈະເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງໜູ ໂດຍທີ່ໜູຈະເຂົ້າມາຂະຫຍາຍພັນໄດ້ງ່າຍ.
 • ເປັນບໍ່ເກີດຂອງໂຣກ: ເນື່ອງຈາກການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ດີ ຫຼື ປ່ອຍປະລະເລີຍເຮັດໃຫ້ມີຂີ້ເຫຍື້ອຄ້າງໄວ້ ຈົນເປັນບໍ່ເກີດຂອງເຊື້ອໂຣກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຕັບອັກເສບ, ເຊື້ອໄທຟອຍ ເປັນແຫ່ງກຳເນີດ ແລະ ເປັນອາຫານຂອງສັດຕ່າງໆ ທີ່ເປັນພາຫະນະນຳໂຣກມາສູ່ຄົນເຊັ່ນ: ແມງວັນ, ແມງສາບ, ໜູເປັນຕົ້ນ.
 • ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລຳຄານ: ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ໝົດ ກໍຈະເກີດເປັນກິ່ນລົບກວນ ສົ່ງກິ່ນໄປທົ່ວ ນອກຈາກນັ້ນຝຸ່ນລະອອງທີ່ເກີດຈາກການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ກໍຍັງເປັນເຫດລຳຄານ ທີ່ມັກຈະໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຈາກປະຊາຊົນຢູ່ສະເໝີ.
 • ກໍໃຫ້ເກີດມົນລະຜິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: ຂີ້ເຫຍື້ອເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ດິນ, ນ້ຳ ແລະ ອາກາດ ເນື້ອງຈາກວ່າຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຂາດການເກັບມ້ຽນ ຫຼື ບໍ່ນຳໄປກຳຈັດໃຫ້ຖືກວິທີ ຖ້າຫາກປ່ອຍຖີ້ມຄ້າງໄວ້ ເມື່ອຝົນຕົກມາຈະເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອເກີດຄວາມຊະຊາຍ ນຳຄວາມເປີເປື້ອນ ແລະ ເຊື້ອໂຣກ ສານພິດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ ໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ແຫ່ງນ້ຳເກີດເນົ່າເສຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍຄຸນນະພາບຂອງດິນ.
 • ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ: ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖີ້ມ ແລະ ເກັບມ້ຽນໂດຍຂາດປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສ່ຽງຕໍ່ອັນຕະລາຍ ຖ້າຂາດການເກັບມ້ຽນທີ່ເໝາະສົມ ກໍຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ງ່າຍ.
 • ເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມງົດງາມຂອງສະຖານທີ່ນັ້ນ: ການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເປັນຕາໜ້າຢູ່ຂຶ້ນ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສ່ອງແສງເຖິງຄວາມຈະເລີນ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຊຸມຊົນ ສະນັ້ນ ຫາກເກັບມ້ຽນບໍ່ດີຍ້ອມກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໜ້າຢູ່, ຂາດຄວາມງົດງາມ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ອຸສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວນຳອີກ.

ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອເປັນອັນຕະລາຍແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ກິ່ນ, ລັງສີຄວາມຮ້ອນ, ມົນລະຜິດ ຈົນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແກ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສໃນບໍລິເວນເຂດໃກ້ຄຽງ ແລະ ເປັນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະຜິດທາງອາກາດນຳ.

ນອກຈາກເປັນມົນລະຜິດທາງອາກາດແລ້ວ ຍັງສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງ ຈາກການສອບຖາມ ທ້າວ ຈັນ ອາຍຸ 43 ປີ ຢູ່ບ້ານສີວິໄລ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວົ້າວ່າ: ບັນຫານີ້ຂ້ອຍເຈີມາຕະຫຼອດ ທັງທີ່ຂື້ເຫຍື້ອເຂົາເຈົ້າກໍມາເກັບທຸກທິດ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຂື້ເຫຍື້ອມາຈູດທຸກທິດ ຂ້ອຍກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເຊິ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ, ສົ່ງກິ່ນຂີວເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວ ແລະ ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ.

ເຊິ່ງຜົນກະທົບຂອງການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງບໍ່ສະອາດງາມຕາແລ້ວ ຍັງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຫຼາຍປະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ຂີ້ເຫຍື້ອເປັນແຫ່ງເພາະພັນຂອງແມງຕ່າງໆ ແລະ ເປັນພາຫະນະນຳໂຣກ: ເນື່ອງຈາກວ່າເຊື້ອຈຸລິນຊີ ທີ່ປົນເປື້ອນມາກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ມີໂອກາດທີ່ຈະຂະຫຍາຍພັນເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ໄວ ເພາະຂີ້ເຫຍື້ອມີຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ສານທີ່ຈຸລິນຊີໃຊ້ເປັນອາຫານ ຂອງແມງໄມ້ ຈະເກີດການເນົ່າເປື່ອຍເປັນແຫ່ງເພາະພັນຂອງແມງວັນ ນອກຈາກນັ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ປ່ອຍຖີ້ມໄວ້ດົນ ຈະເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງໜູ ໂດຍທີ່ໜູຈະເຂົ້າມາຂະຫຍາຍພັນໄດ້ງ່າຍ.
 • ເປັນບໍ່ເກີດຂອງໂຣກ: ເນື່ອງຈາກການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ດີ ຫຼື ປ່ອຍປະລະເລີຍເຮັດໃຫ້ມີຂີ້ເຫຍື້ອຄ້າງໄວ້ ຈົນເປັນບໍ່ເກີດຂອງເຊື້ອໂຣກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຕັບອັກເສບ, ເຊື້ອໄທຟອຍ ເປັນແຫ່ງກຳເນີດ ແລະ ເປັນອາຫານຂອງສັດຕ່າງໆ ທີ່ເປັນພາຫະນະນຳໂຣກມາສູ່ຄົນເຊັ່ນ: ແມງວັນ, ແມງສາບ, ໜູເປັນຕົ້ນ.
 • ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລຳຄານ: ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ໝົດ ກໍຈະເກີດເປັນກິ່ນລົບກວນ ສົ່ງກິ່ນໄປທົ່ວ ນອກຈາກນັ້ນຝຸ່ນລະອອງທີ່ເກີດຈາກການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ກໍຍັງເປັນເຫດລຳຄານ ທີ່ມັກຈະໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຈາກປະຊາຊົນຢູ່ສະເໝີ.
 • ກໍໃຫ້ເກີດມົນລະຜິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: ຂີ້ເຫຍື້ອເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ດິນ, ນ້ຳ ແລະ ອາກາດ ເນື້ອງຈາກວ່າຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຂາດການເກັບມ້ຽນ ຫຼື ບໍ່ນຳໄປກຳຈັດໃຫ້ຖືກວິທີ ຖ້າຫາກປ່ອຍຖີ້ມຄ້າງໄວ້ ເມື່ອຝົນຕົກມາຈະເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອເກີດຄວາມຊະຊາຍ ນຳຄວາມເປີເປື້ອນ ແລະ ເຊື້ອໂຣກ ສານພິດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ ໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ແຫ່ງນ້ຳເກີດເນົ່າເສຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍຄຸນນະພາບຂອງດິນ.
 • ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ: ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖີ້ມ ແລະ ເກັບມ້ຽນໂດຍຂາດປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສ່ຽງຕໍ່ອັນຕະລາຍ ຖ້າຂາດການເກັບມ້ຽນທີ່ເໝາະສົມ ກໍຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ງ່າຍ.
 • ເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມງົດງາມຂອງສະຖານທີ່ນັ້ນ: ການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເປັນຕາໜ້າຢູ່ຂຶ້ນ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສ່ອງແສງເຖິງຄວາມຈະເລີນ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຊຸມຊົນ ສະນັ້ນ ຫາກເກັບມ້ຽນບໍ່ດີຍ້ອມກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໜ້າຢູ່, ຂາດຄວາມງົດງາມ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ອຸສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວນຳອີກ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.