ເຈົ້າມີວິທີແນວໃດໃນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ?

ທຳມະຊາດຄືແຫ່ງກຳເນີດ ແລະ ເປັນທີ່ເພິ່ງພາຂອງທຸກຊີວິດໃນໂລກ, ຖ້າສັບພະຍາກອນທຳມະຊາດດີ ກໍປຽບເໝືອນສົມບັດທີ່ມີຄ່າຂອງມະນຸດ, ມະນຸດທຸກຄົນ ມີສ່ວນໃນການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນໜ້າທີ່ຂອງທຸກຄົນເຊັ່ນກັນ ທີ່ຈະຕ້ອງອະນຸລັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງມື້ນີ້ ເຮົາມີໂອກາດໄດ້ສອບຖາມນັກສຶກສາ ສອງນ້ອງ ທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່ຄະນະສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຮັກສາທຳມະຊາດແບບນັກສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມມາຝາກກັນ.

ນາງ ສຸກສະຫວັນ ນັກສຶກສາຄະນະສິ່ງແວດລ້ອມປີ 1 ເວົ້າວ່າ: ສຳລັບນ້ອງແລ້ວ ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຄືການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະຜິດນ້ອຍທີ່ສຸດດ້ວຍ ເພື່ອໃຫ້ມີທຳມະຊາດທີ່ດີໃຊ້ ຢ່າງຍືນຍົງຕໍ່ໄປໃນອານະຄົດ.

ເຊິ່ງເຮົາຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນ ຈາກການປູກຝັງຄວາມຄິດທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນ ເຊັ່ນການສ້າງຮາກຖານຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໝັ້ນຄົງ ດ້ວຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແກ່ຜູ້ຄົນທັງເຍົາວະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ທັງໃນສະຖານທີ່ການສຶກສາຢ່າງໂຮງຮຽນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ລວມເຖິງລະບົບຮຽນຮູ້ອື່ນໆ ນອກຫ້ອງຮຽນ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມໃນບ່ອນທີ່ຕົນເອງອາໄສຢູ່.

ສ່ວນທ້າວ ຈັນທະຈອນ ນັກສຶກສາປີ 4 ຄະນະສິ່ງແວດລ້ອມເວົ້າວ່າ: ສຳລັັບນ້ອງແລ້ວ ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸທົດແທນ ວັດສະດຸທີ່ເປັນມົນລະຜິດ, ສິ່ງຂອງບາງຢ່າງສ້າງມົນລະພາວະໃຫ້ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດການສິ້ນເປືອງ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດໃຊ້ສິ່ງຂອງຊະນິດອື່ນໆທົດແທນໄດ້, ນອກຈາກນີ້ ການປູກຕົ້ນໄມ້ກໍເປັນການທົດແທນ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກທຳລາຍໄປ, ການປູກຕົ້ນໄມ້ຈະສ້າງໃຫ້ອາກາດມີຄວາມປອດໂປ່ງບໍລິສຸດຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ໂລກມີເທັກໂນ່ໂລຢີ ແລະ ງານວິໄຈກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢູ່ຫຼວງຫຼາຍ, ມີວິທີອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສຳຄັນທີ່ສຸດຄືການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະຊັບພະຍາກອນຮອບຕົວເຮົາ ເມື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການດຳເນີນ, ຄວາມເປັນໄປ ແລະ ວິທີການຈັດການກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວ ກໍຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດ ແລະ ສາມາດປ່ຽນແປງຕົນເອງ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຫົນທາງແຫ່ງການອະນຸລັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ເພາະທຳມະຊາດເຊື່ອມໂຍງກັບທຸກຊີວິດ, ການທີ່ເຮົາລະເລີຍການອະນຸລັກຮັກສາ ຈຶ່ງປຽບເໜືອນການທຳລາຍອີກຫຼາກຫຼາຍຊີວິດໃນອານະຄົດ ດັ່ງນັ້ນການອະນຸລັກຮັກສາ ຈຶ່ງເປັນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຊ່ວຍກັນ.

ທຳມະຊາດຄືແຫ່ງກຳເນີດ ແລະ ເປັນທີ່ເພິ່ງພາຂອງທຸກຊີວິດໃນໂລກ, ຖ້າສັບພະຍາກອນທຳມະຊາດດີ ກໍປຽບເໝືອນສົມບັດທີ່ມີຄ່າຂອງມະນຸດ, ມະນຸດທຸກຄົນ ມີສ່ວນໃນການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນໜ້າທີ່ຂອງທຸກຄົນເຊັ່ນກັນ ທີ່ຈະຕ້ອງອະນຸລັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງມື້ນີ້ ເຮົາມີໂອກາດໄດ້ສອບຖາມນັກສຶກສາ ສອງນ້ອງ ທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່ຄະນະສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຮັກສາທຳມະຊາດແບບນັກສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມມາຝາກກັນ.

ນາງ ສຸກສະຫວັນ ນັກສຶກສາຄະນະສິ່ງແວດລ້ອມປີ 1 ເວົ້າວ່າ: ສຳລັບນ້ອງແລ້ວ ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຄືການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະຜິດນ້ອຍທີ່ສຸດດ້ວຍ ເພື່ອໃຫ້ມີທຳມະຊາດທີ່ດີໃຊ້ ຢ່າງຍືນຍົງຕໍ່ໄປໃນອານະຄົດ.

ເຊິ່ງເຮົາຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນ ຈາກການປູກຝັງຄວາມຄິດທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນ ເຊັ່ນການສ້າງຮາກຖານຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໝັ້ນຄົງ ດ້ວຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແກ່ຜູ້ຄົນທັງເຍົາວະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ທັງໃນສະຖານທີ່ການສຶກສາຢ່າງໂຮງຮຽນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ລວມເຖິງລະບົບຮຽນຮູ້ອື່ນໆ ນອກຫ້ອງຮຽນ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມໃນບ່ອນທີ່ຕົນເອງອາໄສຢູ່.

ສ່ວນທ້າວ ຈັນທະຈອນ ນັກສຶກສາປີ 4 ຄະນະສິ່ງແວດລ້ອມເວົ້າວ່າ: ສຳລັັບນ້ອງແລ້ວ ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸທົດແທນ ວັດສະດຸທີ່ເປັນມົນລະຜິດ, ສິ່ງຂອງບາງຢ່າງສ້າງມົນລະພາວະໃຫ້ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດການສິ້ນເປືອງ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດໃຊ້ສິ່ງຂອງຊະນິດອື່ນໆທົດແທນໄດ້, ນອກຈາກນີ້ ການປູກຕົ້ນໄມ້ກໍເປັນການທົດແທນ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກທຳລາຍໄປ, ການປູກຕົ້ນໄມ້ຈະສ້າງໃຫ້ອາກາດມີຄວາມປອດໂປ່ງບໍລິສຸດຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ໂລກມີເທັກໂນ່ໂລຢີ ແລະ ງານວິໄຈກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢູ່ຫຼວງຫຼາຍ, ມີວິທີອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສຳຄັນທີ່ສຸດຄືການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະຊັບພະຍາກອນຮອບຕົວເຮົາ ເມື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການດຳເນີນ, ຄວາມເປັນໄປ ແລະ ວິທີການຈັດການກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວ ກໍຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດ ແລະ ສາມາດປ່ຽນແປງຕົນເອງ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຫົນທາງແຫ່ງການອະນຸລັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ເພາະທຳມະຊາດເຊື່ອມໂຍງກັບທຸກຊີວິດ, ການທີ່ເຮົາລະເລີຍການອະນຸລັກຮັກສາ ຈຶ່ງປຽບເໜືອນການທຳລາຍອີກຫຼາກຫຼາຍຊີວິດໃນອານະຄົດ ດັ່ງນັ້ນການອະນຸລັກຮັກສາ ຈຶ່ງເປັນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຊ່ວຍກັນ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!