“ຜາທໍ່ໜໍ່ຄຳ” ມິ່ງຂວັນຊາວເມືອງເຟືອງ

ຜາທໍ່ໜໍ່ຄຳ ເປັນຜາຫີນປູນທີ່ຕັ້ງສະຫງ່າຢູ່ຈຸດໃຈກາງເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ສປປລາວ ພູຜາໜ່ວຍນີ້ແມ່ນຕັ້ງໂດດດ່ຽວ ເຊິ່ງມີຮູບຮ່າງເປັນເອກະລັກສະເພາະບົ່ງບອກຮູບຮ່າງສັນຖານຂອງເມືອງເຟືອງ, ປຽບດັ່ງສຽງເພງສາມໝື່ນເມືອງເຟືອງ ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຢູ່ລາວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜາທໍ່ໜໍ່ຄຳ ເປັນມີ່ງຂວັນຂອງເມືອງ.

ຜາທໍ່ໜໍ່ຄຳຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ນາແຍງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງປະມານ 3 km ແລະຫ່າງຈາກທາງຫຼວງ 800 m ເປັນແຫຼງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງນີ້ ໄດ້ສຳຫຼວດໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2011 ແລະ ມີແຜນພັດທະນາໃນປີ 2011-2015.

ນອກຈາກລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະແລ້ວຜາທໍ່ໜໍ່ຄຳໄດ້ເຊື່ອງຊ້ອນ ຄວາມລືກລັບທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີໃຜໄດ້ຮູ້, ວ່າໜ້າຜາເມືອເຮົາແນມເບີ່ງຈາກບ້ານນາຖົ່ວ, ນາແຍງ ຈະເປັ່ງປະກາຍ ສີຄຳຢູ່ຫຼາຍຈຸດ ແຕ່ມີຈຸດໜຶ່ງຈຸດດຽວທີ່ເປັ່ງປະກາຍຊັດເຈນກວ່າຈຸດອື່ນໆ ເຊິ່ງປະຊາຊົນໃນທ່ອງຖີ່ນ ມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ນັ້ນຄືຄຳທີ່ມີຄຸນຄ່າມະຫາສານ ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນຈຸດດັ່ງກ່າວວ່າ: ໜໍ່ຄຳ ຍ້ອນມີລັກສະນະເປັນທ່ອນກົມ ແລະ ແຍກເປັນສອງຍອດ ເຊີ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊື່ຜາ ທີ່ເອີ່ນວ່າ: ຜາທໍ່ໜໍ່ຄຳ.

ມີເລື່ອງເລົ່າລືກັນມາຈາກສັດຕະວັດທີ່ 14 ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຫາ(ລ່າ)ສົມບັດໃນເວລານັ້ນ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວຍັງມີເລື້ອງລາວອື່ນໆອີກໃນລະຫວ່າງປີ 1964-1965 ມີຄົນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າໂດຍການຂື້ນເທິງຈອມຜາແລ້ວຢ່ອນໂຕລົງດ້ວຍເຊືອກລົງມາຕາມໜ້າຜາແຕ່ພໍມາຮອດບ່ອນທີ່ຄິດວ່າມີຄຳ ກໍລົງໄປບໍ່ໄດ້ເພາະເປັນຫີນຜາຊັນ ຢ່ອນໂຕເບີ່ງກໍເຫັນບໍ່ຈະແຈ້ງ ຍ້ອນໜໍ່ຄຳນັ້ນຢູ່ຫ່າງຈາກໜ້າຜາຫຼາຍເຕີບ ເລື່ອງຕ່າງໆນີ້ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ໜໍ່ຄຳມີຄວາມລືກລັບຂຶ້ນອີກ.

ຕາມການເລົ່າລືມາແຕ່ບູຮານນະການວ່າ ມີນົກອິນຊີໃຫຍ່ໂຕໜຶ່ງມາຈັບຜາທີ1 ຜານັ້ນເລີຍທໍ່ລົງ(ຕໍ່າລົງໆ)ເຂົາເຈົ້າເລີຍເອີ້ນວ່າ ຜາທໍ່ ຫຼືຜາທໍ່ໜໍ່ຄຳ ຈົນມາເຖິງປະຈຸບັນ.

ຜາທໍ່ໜໍ່ຄຳ ເປັນຜາຫີນປູນທີ່ຕັ້ງສະຫງ່າຢູ່ຈຸດໃຈກາງເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ສປປລາວ ພູຜາໜ່ວຍນີ້ແມ່ນຕັ້ງໂດດດ່ຽວ ເຊິ່ງມີຮູບຮ່າງເປັນເອກະລັກສະເພາະບົ່ງບອກຮູບຮ່າງສັນຖານຂອງເມືອງເຟືອງ, ປຽບດັ່ງສຽງເພງສາມໝື່ນເມືອງເຟືອງ ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຢູ່ລາວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜາທໍ່ໜໍ່ຄຳ ເປັນມີ່ງຂວັນຂອງເມືອງ.

ຜາທໍ່ໜໍ່ຄຳຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ນາແຍງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງປະມານ 3 km ແລະຫ່າງຈາກທາງຫຼວງ 800 m ເປັນແຫຼງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງນີ້ ໄດ້ສຳຫຼວດໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2011 ແລະ ມີແຜນພັດທະນາໃນປີ 2011-2015.

ນອກຈາກລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະແລ້ວຜາທໍ່ໜໍ່ຄຳໄດ້ເຊື່ອງຊ້ອນ ຄວາມລືກລັບທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີໃຜໄດ້ຮູ້, ວ່າໜ້າຜາເມືອເຮົາແນມເບີ່ງຈາກບ້ານນາຖົ່ວ, ນາແຍງ ຈະເປັ່ງປະກາຍ ສີຄຳຢູ່ຫຼາຍຈຸດ ແຕ່ມີຈຸດໜຶ່ງຈຸດດຽວທີ່ເປັ່ງປະກາຍຊັດເຈນກວ່າຈຸດອື່ນໆ ເຊິ່ງປະຊາຊົນໃນທ່ອງຖີ່ນ ມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ນັ້ນຄືຄຳທີ່ມີຄຸນຄ່າມະຫາສານ ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນຈຸດດັ່ງກ່າວວ່າ: ໜໍ່ຄຳ ຍ້ອນມີລັກສະນະເປັນທ່ອນກົມ ແລະ ແຍກເປັນສອງຍອດ ເຊີ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊື່ຜາ ທີ່ເອີ່ນວ່າ: ຜາທໍ່ໜໍ່ຄຳ.

ມີເລື່ອງເລົ່າລືກັນມາຈາກສັດຕະວັດທີ່ 14 ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຫາ(ລ່າ)ສົມບັດໃນເວລານັ້ນ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວຍັງມີເລື້ອງລາວອື່ນໆອີກໃນລະຫວ່າງປີ 1964-1965 ມີຄົນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າໂດຍການຂື້ນເທິງຈອມຜາແລ້ວຢ່ອນໂຕລົງດ້ວຍເຊືອກລົງມາຕາມໜ້າຜາແຕ່ພໍມາຮອດບ່ອນທີ່ຄິດວ່າມີຄຳ ກໍລົງໄປບໍ່ໄດ້ເພາະເປັນຫີນຜາຊັນ ຢ່ອນໂຕເບີ່ງກໍເຫັນບໍ່ຈະແຈ້ງ ຍ້ອນໜໍ່ຄຳນັ້ນຢູ່ຫ່າງຈາກໜ້າຜາຫຼາຍເຕີບ ເລື່ອງຕ່າງໆນີ້ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ໜໍ່ຄຳມີຄວາມລືກລັບຂຶ້ນອີກ.

ຕາມການເລົ່າລືມາແຕ່ບູຮານນະການວ່າ ມີນົກອິນຊີໃຫຍ່ໂຕໜຶ່ງມາຈັບຜາທີ1 ຜານັ້ນເລີຍທໍ່ລົງ(ຕໍ່າລົງໆ)ເຂົາເຈົ້າເລີຍເອີ້ນວ່າ ຜາທໍ່ ຫຼືຜາທໍ່ໜໍ່ຄຳ ຈົນມາເຖິງປະຈຸບັນ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!