Monday, May 20, 2024
Lenovo

ບຸນປີໃໝ່ລາວໃຜຈະພັກພັກໄປແຕ່ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຍັງຄົງຂາຍເຄື່ອງຕໍ່

ບຸນປີໃໝ່ລາວຖືເປັນອີກເທດສະການໜຶ່ງ ທີ່ແມ່ຄ້າພໍ່ຄ້າໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໄດ້ກະກຽມເຄື່ອງຂາຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າມື້ທຳມະດາ ເພາະຖືເປັນຊ່ວງທີ່ແຕ່ລະຫ້ອງການ, ແຕ່ລະຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນໄດ້ສ້າງກິດຈະກຳ ຫຼື ມີການຊຸມແຊວບໍ່ວ່າຈະເປັນງານລ້ຽງຫ້ອງການ, ງານລ້ຽງອວຍພອນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່, ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຄົາລົບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂາຍເຄື່ອງດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນມື້ບຸນທີ່ບໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຈະບໍ່ຄ່ອຍພັກ ຫຼື ຢຸດຂາຍໃນຊ່ວງນີ້.

ຈາກການສອບຖາມພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ຢູ່ຕະຫຼາດພະຂາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນາງ ຫຼ້າ ແມ່ຄ້າຂາຍຜັກຢູ່ຕະຫຼາດພະຂາວເວົ້າວ່າ: ອາຊີບແມ່ຄ້າເປັນອາຊີບທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະໄດ້ພັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເທດສະການນ້ອຍຫຼືໃຫຍ່ກໍຕາມ ດັ່ງບຸນປີໃໝ່ຂອງທຸກໆປີກໍຈະບໍ່ພັກເພາະເປັນຊ່ວງທີ່ໄດ້ຂາຍເຄື່ອງດີ ຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບອື່ນສ່ວນຫຼາຍກໍຈະຫາເວລາພັກບຸນເພື່ອສ້າງສັນກັນ, ກິນຊຸບແຊວກັນຢູ່ແລ້ວ ຖ້າເຮົາບໍ່ຂາຍໃນຊ່ວງນີ້ ກໍຖືເປັນການພາດໂອກາດຫາລາຍໄດ້ຂອງເຮົາ.

ຖ້າຖາມວ່າຢາກພັກຫຼືຢາກຊຸມແຊວກັບຄອບຄົວຫຼືໝູ່ຄູບໍ່? ກໍຢາກພັກຄືກັນແຕ່ເຮົາກໍຈະໃຊ້ເວລາທີ່ເຮົາຂາຍເຄື່ອງແລ້ວ ກັບໄປສ້າງສັນກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ຄູ່, ອີກຢ່າງໜຶ່ງເຖິງວ່າເຮົາຂາຍເຄື່ອງ ແຕ່ເຮົາກໍຍັງສາມາດສ້າງສັນໃນກຸ່ມພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ສ່ວນທ້າວ ຄຳຫຼ້າ ພໍ່ຄ້າຂາຍປາຢູ່ຕະຫຼາດພະຂາວເວົ້າວ່າ: ເປັນທຳມະດາຂອງທຸກໆປີຢູ່ແລ້ວ ທີ່ປີໃໝ່ແຕ່ເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ມາຂາຍເຄື່ອງເປັນປົກກະຕິ ຖ້າບໍ່ມາຂາຍກໍບໍ່ໄດ້ເງິນປີໃໝ່ ແຕ່ເຖິງວ່າເຮົາຈະມາຂາຍເຄື່ອງທຸກປີ ແຕ່ເຮົາກໍສ້າງສັນທຸກໆປີ ເພາະເຮົາກໍສ້າງສັນກັບໝູ່ຄູ່ຂາຍເຄື່ອງນຳກັນ ມັນກໍເປັນການສ້າງສັນໃນມື້ບຸນປີໃໝ່່ອີກແບບໜຶ່ງ ແລະ ເປັນການສ້າງມິດສຳພັນທີ່ດີໃນກຸ່ມພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຄືກັນ. ບໍ່ວ່າຈະເຮັດອາຊີບໃດກໍຕາມ ການສ້າງກິດຈະກຳໃນມື້ບຸນກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂອງແຕ່ລະຄົນ ແຕ່ລະສາຍອາຊີບ ວ່າຈະສ້າງຄວາມສຸກ ແລະ ມິດທີ່ດີໃນຮູບແບບໃດ ດັ່ງພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ຢຸດຂາຍເຄື່ອງ ແຕ່ກໍຍັງສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ໃນຮູບແບບສາຍອາຊີບຂອງຕົນເອງ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວຖືເປັນອີກເທດສະການໜຶ່ງ ທີ່ແມ່ຄ້າພໍ່ຄ້າໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໄດ້ກະກຽມເຄື່ອງຂາຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າມື້ທຳມະດາ ເພາະຖືເປັນຊ່ວງທີ່ແຕ່ລະຫ້ອງການ, ແຕ່ລະຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນໄດ້ສ້າງກິດຈະກຳ ຫຼື ມີການຊຸມແຊວບໍ່ວ່າຈະເປັນງານລ້ຽງຫ້ອງການ, ງານລ້ຽງອວຍພອນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່, ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຄົາລົບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂາຍເຄື່ອງດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນມື້ບຸນທີ່ບໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຈະບໍ່ຄ່ອຍພັກ ຫຼື ຢຸດຂາຍໃນຊ່ວງນີ້.

ຈາກການສອບຖາມພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ຢູ່ຕະຫຼາດພະຂາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນາງ ຫຼ້າ ແມ່ຄ້າຂາຍຜັກຢູ່ຕະຫຼາດພະຂາວເວົ້າວ່າ: ອາຊີບແມ່ຄ້າເປັນອາຊີບທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະໄດ້ພັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເທດສະການນ້ອຍຫຼືໃຫຍ່ກໍຕາມ ດັ່ງບຸນປີໃໝ່ຂອງທຸກໆປີກໍຈະບໍ່ພັກເພາະເປັນຊ່ວງທີ່ໄດ້ຂາຍເຄື່ອງດີ ຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບອື່ນສ່ວນຫຼາຍກໍຈະຫາເວລາພັກບຸນເພື່ອສ້າງສັນກັນ, ກິນຊຸບແຊວກັນຢູ່ແລ້ວ ຖ້າເຮົາບໍ່ຂາຍໃນຊ່ວງນີ້ ກໍຖືເປັນການພາດໂອກາດຫາລາຍໄດ້ຂອງເຮົາ.

ຖ້າຖາມວ່າຢາກພັກຫຼືຢາກຊຸມແຊວກັບຄອບຄົວຫຼືໝູ່ຄູບໍ່? ກໍຢາກພັກຄືກັນແຕ່ເຮົາກໍຈະໃຊ້ເວລາທີ່ເຮົາຂາຍເຄື່ອງແລ້ວ ກັບໄປສ້າງສັນກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ຄູ່, ອີກຢ່າງໜຶ່ງເຖິງວ່າເຮົາຂາຍເຄື່ອງ ແຕ່ເຮົາກໍຍັງສາມາດສ້າງສັນໃນກຸ່ມພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ສ່ວນທ້າວ ຄຳຫຼ້າ ພໍ່ຄ້າຂາຍປາຢູ່ຕະຫຼາດພະຂາວເວົ້າວ່າ: ເປັນທຳມະດາຂອງທຸກໆປີຢູ່ແລ້ວ ທີ່ປີໃໝ່ແຕ່ເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ມາຂາຍເຄື່ອງເປັນປົກກະຕິ ຖ້າບໍ່ມາຂາຍກໍບໍ່ໄດ້ເງິນປີໃໝ່ ແຕ່ເຖິງວ່າເຮົາຈະມາຂາຍເຄື່ອງທຸກປີ ແຕ່ເຮົາກໍສ້າງສັນທຸກໆປີ ເພາະເຮົາກໍສ້າງສັນກັບໝູ່ຄູ່ຂາຍເຄື່ອງນຳກັນ ມັນກໍເປັນການສ້າງສັນໃນມື້ບຸນປີໃໝ່່ອີກແບບໜຶ່ງ ແລະ ເປັນການສ້າງມິດສຳພັນທີ່ດີໃນກຸ່ມພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຄືກັນ. ບໍ່ວ່າຈະເຮັດອາຊີບໃດກໍຕາມ ການສ້າງກິດຈະກຳໃນມື້ບຸນກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂອງແຕ່ລະຄົນ ແຕ່ລະສາຍອາຊີບ ວ່າຈະສ້າງຄວາມສຸກ ແລະ ມິດທີ່ດີໃນຮູບແບບໃດ ດັ່ງພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ຢຸດຂາຍເຄື່ອງ ແຕ່ກໍຍັງສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ໃນຮູບແບບສາຍອາຊີບຂອງຕົນເອງ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.