Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ອັນຕະລາຍ ຈາກການຫຼິ້ນນ້ຳຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ

ເມື່ອນຶກເຖິງອາກາດຮ້ອນ ທຸກຄົນກໍຄົງຕ້ອງການຫາຫຍັງທີ່ສເຮັດໃຫ້ເຮົາເຢັນສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເຂົ້າໄປນັ່ງໃນຫ້ອງແອ, ເປີດພັດລົມ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍຄື ການລົງໄປຫຼິ້ນນ້ຳ ເຊິ່ງສຳລັບການຫຼິ້ນນ້ຳ ເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົ່ງເສີມ ເພາະການຫຼິ້ນນ້ຳນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ແລ້ວ ຍັງເປັນການອອກກຳລັງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແຕ່ການເຮັດອັນໃດທີ່ຫຼາຍເກີນໄປກໍຍັງມີຂໍ້ເສຍຢູ່ຄື: ການຫຼິ້ນນ້ຳເປັນເວລາດົນໆ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ດັ່ງນີ້:

  • ຖ້າຫຼິ້ນນ້ຳຢູ່ສະລອບນ້ຳສ່ວນໂຕກໍຄົງບໍ່ມີຜົນກະທົບຫຍັງ ແຕ່ຖ້າຫຼິ້ນນ້ຳຢູ່ສະລອຍນ້ຳແລ້ວສາທາລະນະ ຄໍຣີນທີ່ຜະສົມຢູ່ກັບນ້ຳພາຍໃນສະເພື່ອຂ້າເຊື້ອໂຣກ ເປັນສານເຄມີທີ່ມີລິດເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄືອງ ຖ້າເຮົາມືນຕາຢູ່ໃນນ້ຳເປັນເວລາດົນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຕາແດງໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາຫຼິ້ນນ້ຳຈຶ່ງບໍ່ຄວນມືນຕາໃນນ້ຳ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ມັກມຸດນ້ຳ ຄວນໃສ່ແວ່ນຕາກັນນ້ຳ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນນ້ຳເຂົ້າຕາໄດ້.
  • ສ່ຽງເປັນໂຣກມະເຮັງ ເນື່ອງຈາກໃນສະລອຍນ້ຳ ມີມີເຫື່ອ ແລະ ປັດສະວະ (ຍ່ຽວ) ຈາກຜູ້ທີ່ລົງໄປຫຼິ້ນນ້ຳ ໂດຍສະເພາະສະລອຍນ້ຳທີ່ມີຄົນຫຼິ້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແນ່ນອນວ່າຈະເປັນແຫຼ່ງລວມຂອງເຊື້ອໂຣກ ທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຂອງໂຣກມະເຮັງໃນກະເພາະປັດສະວະໄດ້.
  • ອາການຖອກທ້ອງ ເນື່ອງຈາກໃນສະລອຍນ້ຳຂອງສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ອາດມີເຊື້ອໂຣກຢູ່ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ສຳລັບຜູ້ທີ່ລອຍນ້ຳມີໂອກາດສູງຫຼາຍທີ່ຈະກືນນ້ຳເຂົ້າໄປໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ກໍອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຖອກທ້ອງໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
  • ຜິວໜັງ, ຕາ, ຫູ ແລະ ດັງ ຕິດເຊື້ອ ເພາະໃນສະລອຍນ້ຳສາທາລະນະ ອາດມີເຊື້ອໂຣກທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ ຕາແດງ, ຫູອັກເສບ, ດັງອັກເສບ ຫຼື ຕິດເຊື້ອໃນທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ອາດເປັນໂຣກຜິວໜັງໄດ້ ຖ້າຫາກທ່ານມີບາດແຜຕາມສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ບາດແຜບໍລິເວນຜິວໜັງ ກໍຄວນຫຼີກຫຼ່ຽງການລົງສະລອຍນ້ຳສາທາລະນະ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ຈຶ່ງຈະດີກວ່າ.

ເມື່ອນຶກເຖິງອາກາດຮ້ອນ ທຸກຄົນກໍຄົງຕ້ອງການຫາຫຍັງທີ່ສເຮັດໃຫ້ເຮົາເຢັນສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເຂົ້າໄປນັ່ງໃນຫ້ອງແອ, ເປີດພັດລົມ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍຄື ການລົງໄປຫຼິ້ນນ້ຳ ເຊິ່ງສຳລັບການຫຼິ້ນນ້ຳ ເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົ່ງເສີມ ເພາະການຫຼິ້ນນ້ຳນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ແລ້ວ ຍັງເປັນການອອກກຳລັງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແຕ່ການເຮັດອັນໃດທີ່ຫຼາຍເກີນໄປກໍຍັງມີຂໍ້ເສຍຢູ່ຄື: ການຫຼິ້ນນ້ຳເປັນເວລາດົນໆ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ດັ່ງນີ້:

  • ຖ້າຫຼິ້ນນ້ຳຢູ່ສະລອບນ້ຳສ່ວນໂຕກໍຄົງບໍ່ມີຜົນກະທົບຫຍັງ ແຕ່ຖ້າຫຼິ້ນນ້ຳຢູ່ສະລອຍນ້ຳແລ້ວສາທາລະນະ ຄໍຣີນທີ່ຜະສົມຢູ່ກັບນ້ຳພາຍໃນສະເພື່ອຂ້າເຊື້ອໂຣກ ເປັນສານເຄມີທີ່ມີລິດເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄືອງ ຖ້າເຮົາມືນຕາຢູ່ໃນນ້ຳເປັນເວລາດົນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຕາແດງໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາຫຼິ້ນນ້ຳຈຶ່ງບໍ່ຄວນມືນຕາໃນນ້ຳ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ມັກມຸດນ້ຳ ຄວນໃສ່ແວ່ນຕາກັນນ້ຳ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນນ້ຳເຂົ້າຕາໄດ້.
  • ສ່ຽງເປັນໂຣກມະເຮັງ ເນື່ອງຈາກໃນສະລອຍນ້ຳ ມີມີເຫື່ອ ແລະ ປັດສະວະ (ຍ່ຽວ) ຈາກຜູ້ທີ່ລົງໄປຫຼິ້ນນ້ຳ ໂດຍສະເພາະສະລອຍນ້ຳທີ່ມີຄົນຫຼິ້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແນ່ນອນວ່າຈະເປັນແຫຼ່ງລວມຂອງເຊື້ອໂຣກ ທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຂອງໂຣກມະເຮັງໃນກະເພາະປັດສະວະໄດ້.
  • ອາການຖອກທ້ອງ ເນື່ອງຈາກໃນສະລອຍນ້ຳຂອງສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ອາດມີເຊື້ອໂຣກຢູ່ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ສຳລັບຜູ້ທີ່ລອຍນ້ຳມີໂອກາດສູງຫຼາຍທີ່ຈະກືນນ້ຳເຂົ້າໄປໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ກໍອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຖອກທ້ອງໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
  • ຜິວໜັງ, ຕາ, ຫູ ແລະ ດັງ ຕິດເຊື້ອ ເພາະໃນສະລອຍນ້ຳສາທາລະນະ ອາດມີເຊື້ອໂຣກທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ ຕາແດງ, ຫູອັກເສບ, ດັງອັກເສບ ຫຼື ຕິດເຊື້ອໃນທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ອາດເປັນໂຣກຜິວໜັງໄດ້ ຖ້າຫາກທ່ານມີບາດແຜຕາມສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ບາດແຜບໍລິເວນຜິວໜັງ ກໍຄວນຫຼີກຫຼ່ຽງການລົງສະລອຍນ້ຳສາທາລະນະ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ຈຶ່ງຈະດີກວ່າ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.