Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ສືບຕໍ່ ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຊາວກະສິກອນ ລາວ

ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ມາມາ ທ່ານນາງ ອຸຣີຣັດ ຈະເຣີນໂຕ, ອະທິບໍດີກົມຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານນາງ ມໍຣະກົດ ສີສະຫວັດ, ເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການ ດ້ານການກະເສດ ຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ ເພື່ອຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນງານ ໂຄງການພັດທະນາ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຊາວກະສິກອນຄົວເຮືອນຕົ້ນແບບຂອງເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ເມືອງ ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ສຳລັບການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ມີກິດຈະກຳການມອບປັດໄຈການຜະລິດສຳລັບຝຶກປະຕິບັດດ້ານການປະມົງ, ລ້ຽງສັດ, ການສາທິດການໃຫ້ວັກຊີນໄກ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ກະຊັງບົກ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນສ່ວນ  ໜຶ່ງຂອງແຜນງານໂຄງການທີ່ສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມທິດສະດີດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເມື່ອເດືອນ ກັນຍາ 2022 ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ ກະເສດແບບປະສົມປະສານ ເມື່ອວັນທີ 1 – 3 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ ສູນສຶກສາການພັດທະນາພູພານ ອັນເນື່ອງມາຈາກພະຣາດຊະດຳຣິ ຈັງຫວັດສະກົນນະຄອນ ພ້ອມນີ້, ໂຄງການຈະຄັດເລືອກກະສິກອນທີ່ມີສັກກະຍະພາບເພື່ອເປັນກະສິກອນຕົວຢ່າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງສູນຮຽນຮູ້ໃນຮູບແບບກະສິກອນຕົ້ນແບບຕໍ່ໄປ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ປະວັດ ນະວະມະຣັດ, ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການພິເສດ ເພື່ອປະສານງານໂຄງການອັນເນື່ອງມາຈາກພະຣາດຊະດຳຣິ ແລະ ທ່ານ ສີສະຫວາດ ຫອມດາລາ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບປັດໄຈຂ້າງຕົ້ນ ແລະ ຮ່ວມປູກຕົ້ນໄມ້ໃນສູນ.

ນອກຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມຮູ້ ດ້ານກະສິກຳ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນລາວແລ້ວ ລັດຖະບານໄທ ໂດຍກົມຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ, ກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮ່ວມກັນດຳເນີນໂຄງການຄວາມຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາໃນການຈັດຕັ້ງສູນຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາກະເສດແບບຍືນຍົງ ຕາມແນວທາງປັດຊະຍາຂອງເສດຖະກິດພໍພຽງ ໃນໂຮງຮຽນ, ວິທະຍາໄລ ອາຊີວະສຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງຮຽນຮູ້ຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍ ປັດຈຸບັນ ມີສູນຮຽນຮູ້ໃນວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາຂອງລາວ ຈຳນວນ 6 ແຫ່ງ, ໂດຍໄດ້ສົ່ງມອບໂຄງການແລ້ວ 3 ແຫ່ງ ໄດ້ແກ່: ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງເຊກອງ            

ສ່ວນອີກ 3 ແຫ່ງ ຢູ່ລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນເດືອນ ກັນຍາ 2023 ໄດ້ແກ່: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງ ອັດຕະປື.

ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ມາມາ ທ່ານນາງ ອຸຣີຣັດ ຈະເຣີນໂຕ, ອະທິບໍດີກົມຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານນາງ ມໍຣະກົດ ສີສະຫວັດ, ເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການ ດ້ານການກະເສດ ຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ ເພື່ອຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນງານ ໂຄງການພັດທະນາ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຊາວກະສິກອນຄົວເຮືອນຕົ້ນແບບຂອງເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ເມືອງ ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ສຳລັບການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ມີກິດຈະກຳການມອບປັດໄຈການຜະລິດສຳລັບຝຶກປະຕິບັດດ້ານການປະມົງ, ລ້ຽງສັດ, ການສາທິດການໃຫ້ວັກຊີນໄກ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ກະຊັງບົກ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນສ່ວນ  ໜຶ່ງຂອງແຜນງານໂຄງການທີ່ສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມທິດສະດີດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເມື່ອເດືອນ ກັນຍາ 2022 ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ ກະເສດແບບປະສົມປະສານ ເມື່ອວັນທີ 1 – 3 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ ສູນສຶກສາການພັດທະນາພູພານ ອັນເນື່ອງມາຈາກພະຣາດຊະດຳຣິ ຈັງຫວັດສະກົນນະຄອນ ພ້ອມນີ້, ໂຄງການຈະຄັດເລືອກກະສິກອນທີ່ມີສັກກະຍະພາບເພື່ອເປັນກະສິກອນຕົວຢ່າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງສູນຮຽນຮູ້ໃນຮູບແບບກະສິກອນຕົ້ນແບບຕໍ່ໄປ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ປະວັດ ນະວະມະຣັດ, ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການພິເສດ ເພື່ອປະສານງານໂຄງການອັນເນື່ອງມາຈາກພະຣາດຊະດຳຣິ ແລະ ທ່ານ ສີສະຫວາດ ຫອມດາລາ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບປັດໄຈຂ້າງຕົ້ນ ແລະ ຮ່ວມປູກຕົ້ນໄມ້ໃນສູນ.

ນອກຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມຮູ້ ດ້ານກະສິກຳ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນລາວແລ້ວ ລັດຖະບານໄທ ໂດຍກົມຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ, ກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮ່ວມກັນດຳເນີນໂຄງການຄວາມຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາໃນການຈັດຕັ້ງສູນຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາກະເສດແບບຍືນຍົງ ຕາມແນວທາງປັດຊະຍາຂອງເສດຖະກິດພໍພຽງ ໃນໂຮງຮຽນ, ວິທະຍາໄລ ອາຊີວະສຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງຮຽນຮູ້ຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍ ປັດຈຸບັນ ມີສູນຮຽນຮູ້ໃນວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາຂອງລາວ ຈຳນວນ 6 ແຫ່ງ, ໂດຍໄດ້ສົ່ງມອບໂຄງການແລ້ວ 3 ແຫ່ງ ໄດ້ແກ່: ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງເຊກອງ            

ສ່ວນອີກ 3 ແຫ່ງ ຢູ່ລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນເດືອນ ກັນຍາ 2023 ໄດ້ແກ່: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງ ອັດຕະປື.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.