ຮູ້ບໍ່ວ່າ ຄວາມຄຽດ ເປັນໜຶ່ງປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນ.

ການປ່ຽນແປງຂອງເສັ້ມຜົມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມໜາ ຄວາມບາງ ຫຼື ການຫຼົ່ນ ມັກຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມຊ່ວງອາຍຸ ເຊິ່ງປັດໄຈໃນການປ່ຽນແປງນອກຈາກອາຍຸແລເວຍັງມີປັດໄຈອີກຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນໄດ້.

ກ່ອນຈະໄປເບິ່ງສາເຫດ ຕ້ອງຮູ້ກ່ອນວ່າອາການຜົມຫຼົ່ນຖືເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບທຸກຄົນໄດ້ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວນໜຶ່ງວັນຄົນເຮົາຈະມີຜົມຫຼົ່ນສິເລ່ຍ 100 ເສັ້ນຕໍ່ວັນ ແຕ່ຈຳນວນດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໜ້ອຍຫຼືຫຼາຍ ຂຶ້ນກັບປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອາຍຸຄົນເຮົາ, ອາຍຸຂອງເສັ້ນຜົມ, ການຈັດຊົງຜົມ, ກຳມະພັນ, ຄວາມຄຽດ ແລະ ອື່ນໆ

ອາຍຸ

ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າມີອາຍຸໄດ້ 30 ປີຂຶ້ນໄປ ກໍມັກຈະພົບກັບປັນຫາຜົນຫຼົ່ນທັງໃນຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວມັກຈະເກີດອາການຜົມຫຼົ່ນໃນຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າ

ອາຍຸຂອງເສັ້ນຜົມ

ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວຜົມຂອງຄົນເຮົານັ້ນຈະມີອາຍຸປະມານ 4 ປີ 6 ເດືອນ ເມື່ອເສັ້ນຜົມອາຍຸຄົບກຳນົດກໍຈະເກີດອາການຫຼຸດຫຼົ່ນຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ຂຶ້ນໃໝ່ພາບໃນ 6 ເດືອນ.

ການຈັດຊົງຜົມ

ການຈັດຊົງຜົມ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການຈັດຊົງພຽງຢ່າງດຽວ ຍັງລວມໄປເຖິງການໃຊ້ຢາສະຫົົວ, ຫວີຜົມ ແລະ ການໃຊ້ນໍ້າມັນບໍາລຸງຜົມຕ່າງໆ ເຊິ່ງກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຜົມຫຼົ່ນໄດ້.

ກຳມະພັນ

ຜົມຫຼົ່ນທີ່ເກີດຈາກກຳມະພັນ ຫາກເຈົ້າມີກຳມະພັນຫົວລ້ານ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ ພຽງແຕ່ວ່າແອັດຕາໃນການງອກຜົມໃໝ່ໜ້ອຍກວ່າຄົນອື່ນ ແລະ ຊ້າກວ່າປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົມບາງຫົວລ້ານໄດ້ ເຊິ່ງຜົມຫຼົ່ນທີ່ເກີດຈາກກຳມະພັນນັ້ນ ໃນແຕ່ລະບຸກຄົນຈະມີຜົມຫຼົ່ນບໍ່ເທົ່າກັນຂຶ້ນກັບ ອາຍຸ ເພດ ແລະ ຮໍໂມນ.

ອີກປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງເປັນອີກສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົມຫຼົ່ນ ແລະ ສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບທຸກຄົນໄດ້ນັ້ນກໍຄື ຄວາມຄຽດ ໂດຍສາມາດແບ່ງປະເພດຂອງອາການຜົມຫຼົ່ນທີ່ເກີດຈາກ ການມີລະດັບຄວາມຄຽດ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

  • Telogen effluvium ພາວະຜົມຫຼົ່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການກະຕຸ້ນຈາກຄວາມຄຽດ ເມື່ອເກີດຄວາມຄຽດຫຼາຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຮາກຜົມເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັກໂຕ ເມື່ອສະຜົມ ຫຼື ຫວີຜົມກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼຸດງ່າຍຂຶ້ນ.
  • Trichotillomania ເປັນພາວະ ຜົມຫຼົ່ນທີ່ເກີດຈາກການຕອບສະໜອງຕໍ່ອາລົມດ້ານລົບຫຼືຄວາມຄຽດ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກຢາກດຶງຜົມ ເພາະການດຶງຜົມເປັນການຕອບສະໜອງຂອງຮ່າງກາຍຕໍ່ຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານລົບຢ່າງໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ຄວາມຄຽດ ເບື່ອ ຫງຸດຫງິດ ຫຼື ຮູ້ສຶກເຫົງາ.
  • Alopecia areata ເປັນອາການຜົມຫຼົ່ນທີ່ເກີດຈາກຄວາມຄຽດຂັ້ນຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍເຂົ້າໂຈມຕີຮູຂຸມຂົນ ເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນ.

ຈາກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງເຫັນໄດ້ວ່າ ຄວາມຄຽດກໍເປັນຕົວການໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຜົມຫຼົ່ນໄດ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຖາວອນ ຫາກເຈົ້າສາມາດຈັດການກັບຄວາມຄຽດ ຫຼື ຄວບຄຸມຄວາມຄຽດທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ເສັ້ນຜົມກໍຈະກັບມາງອກ ແລະ ແຂງແຮງໄດ້ ແຕ່ຫາກເຈົ້່າສັງເກດເຫັນອາການຜົມຫຼົ່ນຂອງຕົນເອງຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຄວນປຶກສາກັບໝໍສະເພາະທາງເປັນການດີທີ່ສຸດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຮ້າຍແຮງ.

ການປ່ຽນແປງຂອງເສັ້ມຜົມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມໜາ ຄວາມບາງ ຫຼື ການຫຼົ່ນ ມັກຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມຊ່ວງອາຍຸ ເຊິ່ງປັດໄຈໃນການປ່ຽນແປງນອກຈາກອາຍຸແລເວຍັງມີປັດໄຈອີກຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນໄດ້.

ກ່ອນຈະໄປເບິ່ງສາເຫດ ຕ້ອງຮູ້ກ່ອນວ່າອາການຜົມຫຼົ່ນຖືເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບທຸກຄົນໄດ້ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວນໜຶ່ງວັນຄົນເຮົາຈະມີຜົມຫຼົ່ນສິເລ່ຍ 100 ເສັ້ນຕໍ່ວັນ ແຕ່ຈຳນວນດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໜ້ອຍຫຼືຫຼາຍ ຂຶ້ນກັບປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອາຍຸຄົນເຮົາ, ອາຍຸຂອງເສັ້ນຜົມ, ການຈັດຊົງຜົມ, ກຳມະພັນ, ຄວາມຄຽດ ແລະ ອື່ນໆ

ອາຍຸ

ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າມີອາຍຸໄດ້ 30 ປີຂຶ້ນໄປ ກໍມັກຈະພົບກັບປັນຫາຜົນຫຼົ່ນທັງໃນຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວມັກຈະເກີດອາການຜົມຫຼົ່ນໃນຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າ

ອາຍຸຂອງເສັ້ນຜົມ

ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວຜົມຂອງຄົນເຮົານັ້ນຈະມີອາຍຸປະມານ 4 ປີ 6 ເດືອນ ເມື່ອເສັ້ນຜົມອາຍຸຄົບກຳນົດກໍຈະເກີດອາການຫຼຸດຫຼົ່ນຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ຂຶ້ນໃໝ່ພາບໃນ 6 ເດືອນ.

ການຈັດຊົງຜົມ

ການຈັດຊົງຜົມ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການຈັດຊົງພຽງຢ່າງດຽວ ຍັງລວມໄປເຖິງການໃຊ້ຢາສະຫົົວ, ຫວີຜົມ ແລະ ການໃຊ້ນໍ້າມັນບໍາລຸງຜົມຕ່າງໆ ເຊິ່ງກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຜົມຫຼົ່ນໄດ້.

ກຳມະພັນ

ຜົມຫຼົ່ນທີ່ເກີດຈາກກຳມະພັນ ຫາກເຈົ້າມີກຳມະພັນຫົວລ້ານ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ ພຽງແຕ່ວ່າແອັດຕາໃນການງອກຜົມໃໝ່ໜ້ອຍກວ່າຄົນອື່ນ ແລະ ຊ້າກວ່າປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົມບາງຫົວລ້ານໄດ້ ເຊິ່ງຜົມຫຼົ່ນທີ່ເກີດຈາກກຳມະພັນນັ້ນ ໃນແຕ່ລະບຸກຄົນຈະມີຜົມຫຼົ່ນບໍ່ເທົ່າກັນຂຶ້ນກັບ ອາຍຸ ເພດ ແລະ ຮໍໂມນ.

ອີກປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງເປັນອີກສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົມຫຼົ່ນ ແລະ ສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບທຸກຄົນໄດ້ນັ້ນກໍຄື ຄວາມຄຽດ ໂດຍສາມາດແບ່ງປະເພດຂອງອາການຜົມຫຼົ່ນທີ່ເກີດຈາກ ການມີລະດັບຄວາມຄຽດ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

  • Telogen effluvium ພາວະຜົມຫຼົ່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການກະຕຸ້ນຈາກຄວາມຄຽດ ເມື່ອເກີດຄວາມຄຽດຫຼາຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຮາກຜົມເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັກໂຕ ເມື່ອສະຜົມ ຫຼື ຫວີຜົມກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼຸດງ່າຍຂຶ້ນ.
  • Trichotillomania ເປັນພາວະ ຜົມຫຼົ່ນທີ່ເກີດຈາກການຕອບສະໜອງຕໍ່ອາລົມດ້ານລົບຫຼືຄວາມຄຽດ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກຢາກດຶງຜົມ ເພາະການດຶງຜົມເປັນການຕອບສະໜອງຂອງຮ່າງກາຍຕໍ່ຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານລົບຢ່າງໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ຄວາມຄຽດ ເບື່ອ ຫງຸດຫງິດ ຫຼື ຮູ້ສຶກເຫົງາ.
  • Alopecia areata ເປັນອາການຜົມຫຼົ່ນທີ່ເກີດຈາກຄວາມຄຽດຂັ້ນຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍເຂົ້າໂຈມຕີຮູຂຸມຂົນ ເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນ.

ຈາກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງເຫັນໄດ້ວ່າ ຄວາມຄຽດກໍເປັນຕົວການໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຜົມຫຼົ່ນໄດ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຖາວອນ ຫາກເຈົ້າສາມາດຈັດການກັບຄວາມຄຽດ ຫຼື ຄວບຄຸມຄວາມຄຽດທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ເສັ້ນຜົມກໍຈະກັບມາງອກ ແລະ ແຂງແຮງໄດ້ ແຕ່ຫາກເຈົ້່າສັງເກດເຫັນອາການຜົມຫຼົ່ນຂອງຕົນເອງຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຄວນປຶກສາກັບໝໍສະເພາະທາງເປັນການດີທີ່ສຸດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຮ້າຍແຮງ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!