Wednesday, July 17, 2024
Lenovo

ລາວ ເງິນເຟີ້ຕໍ່ເນື່ອງ! ເດືອນ ກໍລະກົດ ຢູ່ໃນລະດັບ 27,8%

ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2023 ທ່າອ່ຽງລາຄາສິນຄ້າຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈັງຫວະບໍ່ຊ້າລົງ ດັດຊະນີ ລາຄາສິນຄ້າໂດຍລວມຂອງເດືອນກໍລະກົດ ຢູ່ໃນລະດັບ 190,15 ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 148,79 ໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້ ຢູ່ໃນລະດັບ 27,8% (ເດືອນ ມີຖຸນາ 2023 ຢູ່ໃນລະດັບ 28,6%).

ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນ ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ບໍ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 37,81%, ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 32,8% ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ໝວດ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 28,5%, ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 24,7%, ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 21,9%, ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 20,8%, ໝວດທີ່ພັກອາໄສ, ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພີງ ຫຸງຕົ້ມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,8%, ໝວດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ ເພີ່ມຂຶ້ນ 14,0%, ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 14,5%.

ເມື່ອທຽບລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ເດືອນກໍລະກົດ 2023 ທຽບກັບເດືອນມິຖຸນາ 2023 ເຫັນວ່າຍັງສືບຕໍ່ ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 7,21% ໃນນັ້ນພວກຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າໝູ່ (%) ພື້ນເຕັ້ນແມ່ນ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ລາຄາຢາປາລາເຊຕາໂມນທີ່ນຳເຂົ້າ ເພີ່ມຈາກ 6.036 ກີບ/ແຜງ ເປັນ 6.696 ກີບ/ແຜງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 20%), ຢາອາມົກຊີລິນເມັດເພີ່ມຈາກ 7.103 ກີບ/ແຜງ ມາເປັນ 7.039 ບາດ/ແຜງ, ຢາແກ້ໄອເດັກນ້ອຍ ເພີ່ມຈາກ 16.261 ກີບ/ຂວດ ມາເປັນ 16.766 ກີບ/ຂວດ. ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,2% ພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນ ນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 19.553 ກີບ/ລິດ ມາເປັນ 20.660 ກີບ/ລິດ, ນໍ້າມັນກະຊວນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 17.039 ກີບ/ລິດ ມາເປັນ 19.900 ກີບ/ລິດ, ຄ່າໂດຍສານພາຍໃນເມືອງ ເພີ່ມຈາກ 6.949 ກີບ/ປີ້ ເປັນ 7.393 ກີບ/ປີ້. ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,1% ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ລາຄາປີ້ງໄກ່ ເພີ່ມຈາກ 25.531ປີ້ງ ມາ ເປັນ 26.449 ກີບ/ປີ້ງ, ເຂົ້າລາດໜ້າ ຈາກ 23.339 ກີບ/ຈານ ມາເປັນ 23.538 ກີບ/ຈານ, ລາຄາ ເຝີ ເພີ່ມຈາກ 24.229 ກີບ/ຖ້ວຍ ມາເປັນ 25.092 ກີບ/ຖ້ວຍ. ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກັບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,3% ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ມຸ້ງ ກາງນອນເພີ່ມຈາກ 82.227 ກີບ/ດາງ ມາເປັນ 87.838 ກີບ/ດາງ, ແຟັບຊັກເຄື່ອງໄທຂະໜາດ 1 ກິໂລ ເພີ່ມຈາກ 17.498 ກີບ/ຖົງ ມາເປັນ 18.520 ກີບ/ຖົງ, ນໍ້າຢາລ້າງຈານ ເພີ່ມຈາກ 18.501 ກີບ/ຖົງ ມາເປັນ 18.989 ກີບ/ຖົງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຫລາຍລາຍການສິນຄ້າທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການຄວບຄຸມລາຄາ ກໍເຫັນວ່າ ໄດ້ມີການປັບຕົວເພີ່ມຂື້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສິນຄ້າປະເພດອາຫານສົດ, ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຫົວອາຫານສັດ.

ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຍັງແມ່ນມາຈາກປັດໄຈທີ່ ສປປ ລາວ ເອື່ອຍອີງຈາກການນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອອັດຕາແລກປ່ຽນສືບຕໍ່ອ່ອນຄາ່າເຊັ່ນ ໃນຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດທຽບໃສ່ຕົ້ນເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2023 ເງິນກີບທຽບໃສ່ທັງເງິນບາດ ແລະ ເງີນໂດລາ ອ່ອນຄຳ 4% ແລະ ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງ ປີຜ່ານມາເງິນກີບທຽບໃສ່ບາດ ແລະ ໂດລາ ອ່ອນຄ່າ 19% ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້ານຳເຂົ້າມີການປັບໂຕສູງຂຶ້ນຕາມ ການອ່ອນຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງລາຄາສິນຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ມາຈາກ ການຜ່ານຜ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ແຕ່ຍັງມາຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນຕົ້ນແມ່ນລາຄານໍ້າ ມັນທີ່ມີອ່ຽງບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ມີການນັບໂຕເພີ່ມຂຶ້ນຄື: ລາຄານໍ້າມັນຢູ່ຕະຫລາດສາກົນໃນໄລຍະປະຈຸບັນ ທຽບໃສ່ ໄລຍະຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດ 2023, ລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັ່ງພິເສດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 15%, ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາເພີ່ມຂຶ້ນ 16%.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຈົບມໍປາຍ ຈະຮຽນຕໍ່ສາຍໃດດີ?

ເມື່ອກ່ອນ ການສຶກສາຖືໄດ້ວ່າມີບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນ ແລະ ເປັນຂະບວນການ ຫຼາຍຄົນແຂ່ງກັນຮຽນ ແຂ່ງກັນເສັງເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນສາຍທີ່ຕົນເອງມັກ ແຕ່ຕົກມາຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ ດ້ວຍສະພາບເສດຖະກິດ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼາຍຢ່າງໃນສັງຄົມທີ່ຜັນແປໄປ ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຢາກທີ່ຈະຮຽນຕໍ່, ບາງຄົນກໍຈຳເປັນຕ້ອງອອກໄປເຮັດວຽກເພື່ອຫາເງິນຊ່ວຍຄອບຄົວ, ຫຼາຍຄົນກໍອອກມາປະກອບກິດຈະການເຮັດທຸລະກິດ ເປັນນາຍຂອງຕົນເອງ ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຄົນທີ່ມີເງືອນໄຂກໍຍັງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຮຽນຕໍ່ສາຍວິຊາຊີບໃຫ້ຈົບຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.

ຍຸກນີ້! ຕ້ອງອວດກັນປະຢັດ

ເມື່ອສັງຄົມເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກທີ່ເຂົ້າຍາກມາກແພງ ຫຼາຍຄົນ “ຫາເຊົ້າກິນເຊົ້າ” ບໍ່ແມ່ນ “ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ” ຄືແຕ່ກ່ອນແລ້ວ ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍຕ່າງໆ ກໍລ້ວນແຕ່ລາຄາສູງຂຶ້ນເທົ່າຕົວ, ເຮົາຍັງຈະພາກັນມາອວດລວຍໂຊລົດສະນິຍົມດີໆ ໃຊ້ຂອງແພງໆ ກິນອາຫານຫຼູຫຼາ ຕາມຄົນມີລາຍຮັບທີ່ໝັ່ນຄົງ ຫຼື ຄົນຮັ່ງມີບໍ່ໄດ້ແລ້ວ

ຊໍາຊຸງ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ຍົກລະດັບ Galaxy Al ລຸ້ນໃໝ່ສໍາລັບໂທລະສັບໜ້າຈໍພັບ.

ຊໍາຊຸງລາວ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ພ້ອມໂປຣໂມຊັນພິເສດສໍາລັບຜູ້ທີ່ສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າທີ່ Galaxy Experience Space ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເປິດປະສົບການ Galaxy AI ລຸ້ນຫຼ້າສຸດສໍາລັບໂທລະສັບມືຖືໜ້າຈໍພັບ  ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ສໍາຜັດການໃຊ້ງານໂທລະສັບມືຖືທີ່ທັນສະໄໝ  ຮ່ວມກັບໂມງ Galaxy Watch7 ແລະ ຫູຟັງ Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໂຕພອ້ມກັນໃນງານ Samsung Unpacked ທີ່ປາຣີ  (Paris) ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ.